novice

16. januar 2018

Ob 25. obletnici delovanja Stanovanjskega sklada projekti za 2000 novih najemnih stanovanj do leta 2020


V Poslovni politiki od leta 2017 do 2020 smo jasno zastavili cilj zagotoviti 2000 novih najemnih stanovanj, je na zaključni slovesnosti ob 25. obletnici delovanja Stanovanjskega sklada RS (SSRS) dejal njen direktor mag. Črtomir Remec. Glede na rezultate mnogih uspešno zaključenih projektov, kjer so stanovanjske enote v razpisu v trenutku razgrabljene, je po njegovi oceni v Sloveniji še vedno veliko povpraševanje po cenovno dostopnih stanovanjih. Tega se v skladu zavedajo, zato je njihov cilj v naslednjih projektih v Kranju, Mariboru in drugih mestih po Sloveniji zagotoviti še nekoliko nižjo ceno, da si bodo vsi tisti, ki potrebujejo stanovanje, to lahko privoščili. Izpostavil je vizijo sklada, da do leta 2025 za skoraj trikrat povečajo fond najemnih stanovanj. Po njegovih besedah je eden od osnovnih ciljev SSRS kot izvajalca nacionalne stanovanjske politike skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva, torej mlade, družine in starejše. To sklad zagotavlja z investicijskimi projekti in lokalnimi razpisi.

Več kot 200 gostov sta nagovorila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Ministrica Irena Majcen je izpostavila pomen delovanja sklada in vpliv dobro izvedenih projektov na zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje. »Ustanova, ki že četrt stoletja služi svojemu poslanstvu, si zasluži posebno priznanje,« je prepričana ministrica in v nadaljevanju dejala še, da je ministrstvo za okolje in prostor je pristojno za strateško usmerjanje prostorskega in urbanega razvoja na državni in lokalni ravni. »S stanovanjsko politiko želijo izboljšati dostopnost vseh vrst stanovanj in zagotoviti primerne finančne pomoči tistim, ki stroškov ne zmorejo plačati sami. Ob tem posvečamo veliko pozornosti kakovosti bivanjskih pogojev, usklajenemu razvoju prometnega in poselitvenega omrežja, ki ne krni privlačnosti podeželja. Razvoj stanovanjske politike se mora in se bo nadaljeval,« je strnila ministrica Majcen.

Župan MOL Zoran Janković je izrazil ponos nad dobrim sodelovanjem s SSRS, saj so v tvornem sodelovanju v Ljubljani zagotovili že veliko stanovanjskih enot. Poudaril je, da samo povezovanje med občinami in skladom lahko reši situacijo na področju stanovanjske politike, ki jih je opisal kot pereče. V Ljubljani se to pozna na številu upravičencev do stanovanj, ki se vsako leto povečuje, saj ima MOL zaradi svoje stanovanjske politike velik priliv iz drugih slovenskih občin. Izrazil je prepričanje, da lahko SSRS in občine s skupnimi močmi vsakomur zagotovita kakovostno in relativno poceni bivanje.

Kot je dejala Sanja Burnazović, vodja Investicijskega sektorja na SSRS, Sklad izvaja aktivnosti na lastnih investicijah gradnje večstanovanjskih objektov na različnih lokacijah. Na lokaciji Brdo v Ljubljani je projekt v zaključni fazi. Na ostalih lokacijah: Novo Brdo v Ljubljani, Pod Pekrsko gorco v Mariboru, Ob Savi v Kranju in kot pilotni projekt Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani se izvajajo aktivnosti v različnih fazah razvoja projekta.

Na Brdu v Ljubljani sta decembra 2017 uporabno dovoljenje pridobili 102 novi stanovanjski enoti, takrat je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko sosesko Novo Brdo, gradnja 500 novih stanovanj pa se bo začela že letos poleti.

V Mariboru se bo prav tako že letos začela gradnja 350 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco. Projekt je trenutno v fazi projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja. Gradnja se bo začela konec letošnjega  leta.

V Kranju bo zraslo do 200 novih stanovanjskih enot soseske Ob Savi. Trenutno je v izdelavi OPPN in ob pogoju, da bo sprejet do konca leta 2018, se bo gradnja začela leta 2019. Vrednost investicije je 25 milijonov evrov.

V Ljubljani se bo proti koncu tega leta začela gradnja do 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva, ta projekt je sedaj v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Poleg novih stanovanjskih sosesk bodo s sredstvi SSRS v višini 30 milijonov evrov v Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 pridobili do 500 novih najemnih stanovanj. Upravičeni prosilci so lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, trenutno je prejetih 11 vlog za pridobitev do 420 javnih najemnih stanovanj (neprofitna najemna stanovanja).

V Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020  bo s sredstvi SSRS v višini 15 milijonov evrov pridobljenih do 250 enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v  domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva starejših oseb.

Lastna sredstva v višini 15 milijonov evrov pa bo SSRS namenil za nakup  stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Slavnostnega zaključka ob 25-letnici delovanja SSRS se je udeležilo več 200 obiskovalcev, številni župani in direktorji, praznovanje pa so strnili s koncertom Amadeusblues.com banda.

 

Več informacij:

telefonska številka: 01 471 05 07

 


Preberite tudi

novice

11. januar 2018

Rezultati  izbora najemnikov stanovanj z dne 11.1.2018 


Stanovanjski sklad RS je danes, 11.1.2018, pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 15.11.2017 do vključno 15.12.2017. V izboru je bilo obravnavanih 233 prijav za najem, od tega 222 prijav za stanovanja v Ljubljani na Brdu, 5 prijav za stanovanja v Šoštanju, 3 prijave za stanovanje v Kopru, dve prijavi za stanovanje v Borovnici ter ena prijava za stanovanje v Račah pri Mariboru.

 

V izboru je bilo tako skupaj oddanih 109 stanovanj in sicer od tega vseh 102 stanovanj v Ljubljani na Brdu, 4 stanovanja v Šoštanju ter po eno stanovanje v Borovnici, Kopru in Račah pri Mariboru.

 

Naslednji krog zbiranja prijav za prosta stanovanja bo potekal od 12.1.2018 do vključno 10.2.2018, naslednji izbor najemnikov pa bo 15.2.2018. Prijavo zainteresirani lahko oddate preko elektronske vloge na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ali v papirni obliki. Osveženi seznam razpoložljivih stanovanj si zainteresirani lahko ogledate na http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ od 12.1.2018, predvidoma od 12.00 ure dalje.

 

Zainteresirani za ogled stanovanj nam lahko  pišite na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 

 

 


Preberite tudi

novice

29. december 2017

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad prevzel podjetje Spekter, d.o.o.


Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je konec decembra 2017 od družbe RTH d.o.o. Trbovlje prevzel Spekter, d.o.o.. Vrednost prenosa 100% poslovnega deleža družbe je 6,8 mio EUR.

Vlada Republike Slovenije je v juniju 2017 izdala sklep o pričetku postopka o prenosu poslovnega deleža s strani družbe RTH d.o.o. Trbovlje na Stanovanjski sklad RS. Pogodba o prenosu poslovnega deleža v družbi Spekter, d.o.o. na Stanovanjski sklad RS je bila sklenjena v začetku oktobra 2017, v novembru je svoje soglasje k pogodbi podala še Vlada Republike Slovenije. Prenos je odobrila tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Stanovanjski sklad RS bo v letu 2018 družbo Spekter, d.o.o., njene zaposlene in njeno delovanje najprej podrobneje spoznaval. Po potrebi bo poslovanje prilagodil ter uskladil z lastnim načinom in cilji poslovanja ter z vodstvom oblikoval strateški načrt za prihodnje obdobje. Do izbire novega direktorja bo Spekter d.o.o. še naprej vodil sedanji direktor mag. Stanislav Sotlar.

Nakup podjetja Spekter, d.o.o. je za Stanovanjski sklad RS pomembna pridobitev, ki predstavlja pomemben prispevek k izpolnjevanju ciljev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 -2025 na področju zagotavljanja najemnih stanovanj in k splošnem izboljšanju upravljanja stanovanj. Prav tako bo Skladu v pomoč pri uresničevanju njegovega poslanstva na področju reševanju občutljive stanovanjske problematike številnih družin in posameznikov na področju Zasavja.

Trbovlje, dne 28.12.2017

Stanovanjski sklad RS in RTH d.o.o. Trbovlje


Preberite tudi

novice

22. december 2017

Rezultati zadnjega, 5. izbora Javnega razpisa za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu in zaključek razpisa


Zadnji izbor kupcev v okviru Javnega razpisa za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu.

Dne 21.12.2017 je na Skladu potekal še zadnji, 5. izbor kupcev v okviru Javnega razpisa za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu. V izboru smo obravnavali 6 prijav, na podlagi katerih so bila prodana tri stanovanja in sicer dve stanovanji v funkcionalni enoti F3 in eno stanovanje v funkcionalni enoti F6.1.

S 5. izborom kupcev je Stanovanjski sklad RS zaključil s prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu po Javnem razpis za prodajo z dne 17.5.2017.

Stanovanjski sklad RS bo zainteresirane javnosti z nadaljnjimi aktivnostmi glede preostalih stanovanj in vrstnih hiš seznanjal preko spletne strani www.ssrs.si

Vsem kupcem stanovanj in vrstnih hiš želimo prijetno bivanje v novem domu.


Preberite tudi

novice

30. november 2017

Obvestilo


Sporočamo vam, da bo za nakup stanovanj in stanovanjskih hiš potekal še zadnji krog zbiranja prijav in sicer od 29.11.2017 do vključno 15.12.2017, peti in s tem zadnji izbor kupcev pa bo potekal 21.12.2017.

Ogledi stanovanj bodo potekali od 27.11.2017 do 29.11.2017. Na oglede se zainteresirani lahko prijavite preko e-naslova ssrsinfo@ssrs.si. Za vse dodatne informacije o prodaji nas lahko pokličete na telefonsko številko 01/47 10 500.


Preberite tudi

novice

29. november 2017

Izkoristite zadnjo priložnost za nakup stanovanj in vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani!


Ne zamudite priložnosti za prijavo na razpis za nakup stanovanjskih enot F3 in F6 – Zeleni Gaj na Brdu.

Z nakupom si zagotovite zasebnost v zelenem predelu mesta, v moderno zasnovanih večjih stanovanjih in hišah. Soseska ponuja stik z naravo in vse prednosti mesta.

Določena stanovanja v objektu F3 zaradi pasivnega standarda omogočajo pridobitev subvencije EKO sklada.

 

Zadnji krog zbiranja prijav poteka od 29.11. do vključno 15.12.2017. Izbor kupcev bo 21.12.2017.

Ponudbo si lahko ogledate na spletni povezavi brdo.ssrs.si, na ogled pa se lahko prijavite preko e-naslova ssrsinfo@ssrs.si.


Preberite tudi

novice

24. november 2017

Zbiranje prijav za nakup stanovanj funkcionalnih enot F3 in F6 – zadnji krog


Nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu

Zainteresirane javnosti obveščamo, da bo za nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu, funkcionalni enoti F6 in F3, potekal še zadnji krog zbiranja prijav in sicer od 29.11.2017 do vključno 15.12.2017, peti in s tem zadnji izbor kupcev pa bo potekal 21.12.2017.

Ogledi stanovanj bodo potekali od 27.11.2017 do 29.11.2017.

Na oglede se zainteresirani lahko prijavite preko e-naslova ssrsinfo@ssrs.si. Za vse dodatne informacije o prodaji nas lahko pokličete na telefonsko številko 01/47 10 500.

Vlogo za razpis lahko oddate preko obrazca na povezavi: http://brdo.ssrs.si/


Preberite tudi

novice

23. november 2017

Ogledi najemnih stanovanj


V tednu od 20.11. do 24.11.2017 potekajo ogledi novih najemnih stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu.

V tem tednu v soseski Zeleni gaj na Brdu potekajo dnevi odprtih vrat novih najemnih stanovanj.

Prvi dan je bilo zabeleženo skupno 113 ogledov in sicer 42 % ogledov 2-sobnih stanovanj, 28 % 3-sobnih ter 30 % ogledov 4-sobnih stanovanj.

Vljudno vabljeni na dneve odprtih vrat do konca tega tedna s predhodno najavo na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.


Preberite tudi

novice

23. november 2017

Ogledi najemnih stanovanj


V tednu od 20.11. do 24.11.2017 potekajo ogledi najemnih stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu.

Drugi dan ogledov najemnih stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu smo zabeležili skupno 146 ogledov, od tega je bilo 26 % ogledov 2-sobnih stanovanj, 42 % 3-sobnih ter 32 % ogledov 4-sobnih stanovanj.

Zainteresirani se lahko za ogled vzorčnih stanovanj prijavite na ssrsinfo@ssrs.si do vključno 23.11.2017 do 14.00 ure.

 


Preberite tudi

novice

23. november 2017

Ogledi najemnih stanovanj


V tednu od 20.11. do 24.11.2017 potekajo ogledi najemnih stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu

V prvih treh dneh smo izvedli 403 oglede vzorčnih stanovanj, od tega je bilo 38 % ogledov za 2-sobna stanovanja, 35 % za 3-sobna ter 27 % za 4-sobna stanovanja.

Zainteresirani se lahko prijavite na ogled stanovanj še danes, 23.11.2017 do 14.00 ure.


Preberite tudi