Oddaja neprofitnih stanovanj

Stanovanjski sklad RS je bil na dan 30.9.2017 lastnik 3106 neprofitnih najemnih stanovanj in brezplačni uporabnik 118 stanovanja v 12 statističnih regijah po Sloveniji. 


Oddajo neprofitnih najemnih stanovanj ureja stanovanjska zakonodaja. Stanovanjski sklad RS postopkov oddaje ne izvaja sam, ampak daje v primeru izpraznitve primernega najemnega stanovanja ali pridobitve stanovanja, namenjenega za neprofitni najem, razpolagalno pravico Občini, v kateri se nahaja razpoložljivo stanovanje ali njenemu Javnemu stanovanjskemu skladu. Oddaja v najem se izvaja samo na podlagi objave javnih razpisov. Občina na podlagi veljavne zakonodaje določi najemnika, kateri sklene najemno pogodbo s Stanovanjskim skladom RS kot lastnikom stanovanja. Za informacije o najemu neprofitnega stanovanja se lahko obrnete na pristojne službe v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.