Namere za sklenitev

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo deleža do 5/7 na parc. št. 1368/6 v izmeri 353 m² in deleža do 5/7 na parc. št. 1368/7 v izmeri 16 m², obe k. o. 2175 – Jesenice.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo z naslednjimi kupci z imenom:  Savka Sedlarević – do 1/7; Joco Bjelanović – do 1/14, Vesna Bjelanović – do 1/14; Mirnesa Ajdarpašić – do 1/7; Elvis Vukalić – do 1/14, Elvisa Ćehajić – do 1/14 in Safeta Gorinjac – do 1/7, vsi stanujoči na naslovu Jesenice, Cesta železarjev 26.

Datum objave: 5. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 20. 2. 2018

 

Namera o ustanovitvi služnosti

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata namero o ustanovitvi služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode, služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odpadne vode in služnostne pravice javnega vodovodnega omrežja, vključno z izgradnjo, uporabo, obratovanjem, rekonstrukcijo, vzdrževanjem in nadzorom ter z ustreznimi dostopi in dovozi za čas obratovanja omrežja  v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na naslednjih nepremičninah: ID znak parcela 1723 1336/120, ID znak parcela 1723 1336/123, ID znak parcela 1723 1336/127, ID znak parcela 1723 1336/130, ID znak parcela 1723 1287/5, ID znak parcela 1723 1285/20, ID znak parcela 1723 1288/11 in ID znak parcela 1723 1336/133, vse k.o. 1723 – Vič. 

  Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana nameravata skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

   

  Datum objave: 19. 2. 2018

  Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 6. 3. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice  vodovodnega omrežja, služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode, služnostne pravice javnega vodovodnega omrežja s hidranti in služnostne pravice javnega plinovodnega omrežja vključno z izgradnjo, uporabo, obratovanjem, rekonstrukcijo, vzdrževanjem in nadzorom ter z ustreznimi dostopi in dovozi za čas obratovanja omrežja  v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na naslednjih nepremičninah: ID znak parcela 1723 1288/12, ID znak parcela 1723 1289/21, ID znak parcela 1723 1288/13, ID znak parcela 1723 1289/23, ID znak parcela 1723 1335/15, ID znak parcela 1723 1326/11, ID znak parcela 1723 2021/11, ID znak parcela 1723 1397/40, ID znak parcela 1723 1394/17, ID znak parcela 1723 1394/18, ID znak parcela 1723 1326/10, ID znak parcela 1723 2021/10, ID znak parcela 1723 1394/16, ID znak parcela 1723 1287/6  in ID znak parcela 1723 1285/21 vse k.o. 1723- Vič.

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo (skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana) s služnostnim upravičencem Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

 

Datum objave: 16. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 3. 3. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnosti izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice na parc.: 1336/135, 1336/136, 1335/15, 1288/10, 1288/12, 1288/13, 1326/10, 1326/11, 2021/11, 1397/40, 1394/17, 1394/18, 1397/41 in 2021/10, vse k.o. 1723 Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 6. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 21. 2. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata namero o ustanovitvi služnosti izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na parc.: 1336/123, k.o. 1723 Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana nameravata skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 6. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 21. 2. 2018