Namere za sklenitev

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

 

  • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 – Hrastovec, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140, leto izgradnje 1800, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebo: Aleksander Lorbek, Maribor, Volodjeva ulica 66 po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnine so proste najemnikov in finančnih bremen. Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73 ali 01 471 05 65.

Datum objave: 5. 7. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 7. 2018