Namere za sklenitev

1.) Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana, skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačni uporabi poslovnega prostora z ID znakom 2175-1401-46 v izmeri 280,9 m² na naslovu Jesenice, Industrijska ulica 2 a. Pogodba o neodplačni uporabi se bo sklenila z Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice za namen skladiščenja. Skladno s četrtim odstavkom 68. člena ZSPDSLS-1 bo moral najemnik kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in sorazmeren delež stroškov upravljanja stavbe. Najemnik bo moral prostore izprazniti v primeru potreb lastnika oziroma prodaje le-teh. Najemna pogodba se sklepa največ za obdobje 5 (petih) let. Najemniku na naslovu najetih prostorov ne bo dovoljeno registrirati sedeža ali dajati prostore v podnajem / nadaljnjo brezplačno uporabo.

V primeru, da bo Stanovanjski sklad RS v roku prejel izjave o interesu s strani  drugih zainteresiranih oseb kot je navedena zgoraj, bo tudi z njimi opravil pogajanja o možnostih in pogojih sklenitve pravnega posla. Izjava interesa naj vsebuje podatke o subjektu in namenu uporabe ter o brezpogojnem sprejemu vseh zgoraj navedenih zahtev Stanovanjskega sklada RS  v primeru, da bo ponudnik / zainteresirani subjekt izbran. Prednost bodo imele morebitne ponudbe za čim daljši (do 5 (pet) letni) odplačni najem. V tem primeru bo z vsemi ponudniki Stanovanjski sklad RS opravil pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla, ter izbral najbolj ugodnega ponudnika skladno z načelom gospodarnosti.  Stanovanjski sklad RS lahko predmetni postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja zaradi oblikovanja ponudbe lahko pridobite v javnih evidencah in na Stanovanjskem skladu RS  na naslovu:  ejavnedrazbe@ssrs.si. Ogled predmeta razpolaganja je mogoč  le od zunaj na sami lokaciji nepremičnine.

Datum objave namere: 22. 5. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za prejem izjave o interesu / oziroma odplačne ponudbe: 11. 6. 2019