Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 (Uradni list RS št. 41/2016, z dne 10.06.2016 in št. 88/2016, z dne 22.12.2016)


Program je namenjen sofinanciranju investicijskih projektov za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanja in bivalnih enot v občinah oz. statističnih regijah Republike Slovenije.

Stanovanjski sklad RS sofinancira javna najemna stanovanja in bivalne enote tako, da upravičenim prosilcem dodeli ugodno dolgoročno posojilo in investira skupaj z upravičenimi prosilci v nova javna najemna stanovanja in bivalne enote (t. i. soinvestitorstvo).

Na Program se lahko prijavijo naslednji upravičeni prosilci: lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje javnih najemnih stanovanj, javni nepremičninski skladi in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1.

Javna najemna stanovanja in bivalne enote se lahko pridobivajo z gradnjo, rekonstrukcijo in nakupom objektov. Za objekte je predpisan energijski razred B2 (energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2)

Za realizacijo Programa je predvidoma namenjenih 30 mio EUR (20 mio EUR za soinvestitorstvo in 10 mio EUR za posojilo), s porabo do leta 2020 oziroma do zaključka posameznega investicijskega projekta.

Ker je realizacija Programa odvisna predvsem od vaših vlog, vas Stanovanjski sklad RS vabi, da vaš investicijski projekt za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot realizirate tudi s pomočjo Stanovanjskega sklada RS in sredstev tega Programa.