Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020 (Uradni list RS št. 59, z dne 27.10.2017)


Program je namenjen sofinanciranju stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru domov za starejše občane, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva za starejše osebe.

Stanovanjski sklad RS sofinancira stanovanjske enote za starejše, tako da upravičenim prosilcem dodeli posojilo za zagotavljanje stanovanjskih enot v domovih za starejše osebe, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva za starejše osebe in investira skupaj z upravičenimi prosilci v nova oskrbovana stanovanja (t. i. soinvestitorstvo).

Na Program se lahko prijavijo upravičeni prosilci: občine, javni nepremičninski skladi in druge pravne osebe (osebe zasebnega in javnega prava, kot npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja,…).

Stanovanjske enote za starejše se lahko pridobivajo z gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter obnovo objekta ali dela objekta (investicijska vzdrževalna dela).

Za realizacijo Programa je predvidoma namenjenih 15 mio EUR, s porabo v letih 2017 do 2020 oziroma do zaključka posameznega investicijskega projekta.

Ker je realizacija Programa odvisna predvsem od vaših vlog, vas Stanovanjski sklad RS vabi, da vaš investicijski projekt za zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe realizirate tudi s pomočjo Stanovanjskega sklada RS in sredstev tega Programa.