Zaprte namere za sklenitev

Zaprte namere za sklenitev pogodb

 

Namere o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

 

Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 – Hrastovec, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140, leto izgradnje 1800, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebo: Aleksander Lorbek, Maribor, Volodjeva ulica 66 po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnine so proste najemnikov in finančnih bremen. Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73 ali 01 471 05 65.

Datum objave: 5. 7. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 7. 2018

 

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad objavlja namero za prodajo nepremičnine z ident. št. 246-408/14-0 (parcela s pripadajočo stavbo) skladno z določbami 53. ter 3 in 4 odstavka 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), in sicer bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico v celoti.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo z: Občino Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, Križevci pri Ljutomeru.

po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontakt za prodajo in za podrobnejše informacije je 01 471 05 00 ali 031 811 008.

Datum objave: 08.06.2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 28.6.2018

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 1280 v izmeri 590 m2, k. o. 1723 – Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcem: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1.

Datum objave: 23. 4. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 14. 5. 2018

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela stavbe z oznako 166 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 – Poljansko predmestje – ID znak: 1727-1063-166.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcema z imenom: Marko Mrdjenovič in Darja Kralj, oba stanujoča Ljubljana, Mesarska cesta 26.

Datum objave: 27. 3. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 16. 4. 2018

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:

  • prodajo deleža do 5/7 na parc. št. 1368/6 v izmeri 353 m² in deleža do 5/7 na parc. št. 1368/7 v izmeri 16 m², obe k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo z naslednjimi kupci z imenom:  Savka Sedlarević – do 1/7; Joco Bjelanović – do 1/14, Vesna Bjelanović – do 1/14; Mirnesa Ajdarpašić – do 1/7; Elvis Vukalić – do 1/14, Elvisa Ćehajić – do 1/14 in Safeta Gorinjac – do 1/7, vsi stanujoči na naslovu Jesenice, Cesta železarjev 26.

Datum objave: 5. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 20. 2. 2018

 

  • prodajo parc. št. 792/2 v izmeri 1165 m², k. o. 2638 – Podmežaklja. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupovalko Marigone Bytyqi, Medvedova ulica 4, Jesenice.

Datum objave: 4. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 19. 1. 2018

 

  • prodajo parc. št. 1335/14, k.o. 1723 Vič. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 10. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 25. 1. 2018

 

Namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo zemljišča v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada parc. št. 1276/8, 1276/10, 1276/12, 1284/12, 1287/4, 1287/5, 1288/11, 1336/133, vse k.o. 1723 – Vič, zamenjal za zemljišča s parc. št. 1336/121, 1336/135, 1336/136, 1336/125, 1336/128, 1336/131, 1285/21, 1285/17, 1286/5, 2020/9, 2020/11, 1336/130, 1336/123, 1336/120, 1285/20, 1336/127, vse k.o. 1723 Vič, ki so trenutno v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti menjalno pogodbo z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

 

Datum objave: 10. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 25. 1. 2018

 

Namere o ustanovitvi služnosti

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata namero o ustanovitvi služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode, služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odpadne vode in služnostne pravice javnega vodovodnega omrežja, vključno z izgradnjo, uporabo, obratovanjem, rekonstrukcijo, vzdrževanjem in nadzorom ter z ustreznimi dostopi in dovozi za čas obratovanja omrežja  v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na naslednjih nepremičninah: ID znak parcela 1723 1336/120, ID znak parcela 1723 1336/123, ID znak parcela 1723 1336/127, ID znak parcela 1723 1336/130, ID znak parcela 1723 1287/5, ID znak parcela 1723 1285/20, ID znak parcela 1723 1288/11 in ID znak parcela 1723 1336/133, vse k.o. 1723 – Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana nameravata skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 19. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 6. 3. 2018

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice  vodovodnega omrežja, služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode, služnostne pravice javnega vodovodnega omrežja s hidranti in služnostne pravice javnega plinovodnega omrežja vključno z izgradnjo, uporabo, obratovanjem, rekonstrukcijo, vzdrževanjem in nadzorom ter z ustreznimi dostopi in dovozi za čas obratovanja omrežja  v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na naslednjih nepremičninah: ID znak parcela 1723 1288/12, ID znak parcela 1723 1289/21, ID znak parcela 1723 1288/13, ID znak parcela 1723 1289/23, ID znak parcela 1723 1335/15, ID znak parcela 1723 1326/11, ID znak parcela 1723 2021/11, ID znak parcela 1723 1397/40, ID znak parcela 1723 1394/17, ID znak parcela 1723 1394/18, ID znak parcela 1723 1326/10, ID znak parcela 1723 2021/10, ID znak parcela 1723 1394/16, ID znak parcela 1723 1287/6  in ID znak parcela 1723 1285/21 vse k.o. 1723- Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo (skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana) s služnostnim upravičencem Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 16. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 3. 3. 2018

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnosti izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice na parc.: 1336/135, 1336/136, 1335/15, 1288/10, 1288/12, 1288/13, 1326/10, 1326/11, 2021/11, 1397/40, 1394/17, 1394/18, 1397/41 in 2021/10, vse k.o. 1723 Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 6. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 21. 2. 2018

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata namero o ustanovitvi služnosti izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na parc.: 1336/123, k.o. 1723 Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana nameravata skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 6. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 21. 2. 2018

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na:

nepremičnini z ident. št. parcela 1758 345/39 in parcela 1758 348/98 (nastalih iz parcelacije zemljišč  parcela 1758 345/29 in parcela 1758 348/9)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava ustanoviti na parceli 1758 345/39 in parceli 1758 348/98  služnost v korist vsakokratnega etažnega lastnika posameznega dela v stavbah z ID 317, ID 318, ID 319 in ID 320, na naslovu Dragomelj 150, 150A, 151, 151A, 152, 153, 153A, 153B, 153C, 153D, 154, 154A, 154B, 154C, 157 in 158, za potrebe parkiranja osebnih vozil na služeči nepremičnini ter pravico vožnje z osebnimi vozili po služečih nepremičninah, vse v obsegu in na način, kot ga dopuščajo vsakokrat veljavni predpisi.

Datum objave:  10.01.2018

Datum izteka 15 dnevnega roka od objave: 26.01.2018

 

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb o služnostni pravici

  • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero sklenitve neposredne pogodbe o služnostni pravici št. 92-678/17 za izgradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda na parceli št. 487/4, k.o. 246 – Borec.

Neposredna pogodba o služnostni pravici bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

 

Datum objave: 14.12.2017

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 29.12.2017

 

  • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero sklenitve neposredne pogodbe o služnostni pravici za izgradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda na parcelah št. 408/14 in 408/15, k.o. 246 – Boreci.

Neposredna pogodba o služnostni pravici bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

 

Datum objave: 15.1.2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 30.1.2018