Zaprte namere za sklenitev

Zaprte namere za sklenitev pogodb

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero sklenitve neposredne pogodbe o služnostni pravici št. 92-678/17 za izgradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda na parceli št. 487/4, k.o. 246 – Borec.

Neposredna pogodba o služnostni pravici bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Datum objave: 14.12.2017

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 29.12.2017