Zaprte namere za sklenitev

Zaprte namere za sklenitev pogodb

 

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:

 

  • prodajo parc. št. 792/2 v izmeri 1165 m², k. o. 2638 – Podmežaklja. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupovalko Marigone Bytyqi, Medvedova ulica 4, Jesenice.

Datum objave: 4. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 19. 1. 2018

 

  • prodajo parc. št. 1335/14, k.o. 1723 Vič. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 10. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 25. 1. 2018

 

Namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo zemljišča v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada parc. št. 1276/8, 1276/10, 1276/12, 1284/12, 1287/4, 1287/5, 1288/11, 1336/133, vse k.o. 1723 – Vič, zamenjal za zemljišča s parc. št. 1336/121, 1336/135, 1336/136, 1336/125, 1336/128, 1336/131, 1285/21, 1285/17, 1286/5, 2020/9, 2020/11, 1336/130, 1336/123, 1336/120, 1285/20, 1336/127, vse k.o. 1723 Vič, ki so trenutno v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti menjalno pogodbo z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

 

Datum objave: 10. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 25. 1. 2018

 

Namere o ustanovitvi služnosti

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na:

nepremičnini z ident. št. parcela 1758 345/39 in parcela 1758 348/98 (nastalih iz parcelacije zemljišč  parcela 1758 345/29 in parcela 1758 348/9)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava ustanoviti na parceli 1758 345/39 in parceli 1758 348/98  služnost v korist vsakokratnega etažnega lastnika posameznega dela v stavbah z ID 317, ID 318, ID 319 in ID 320, na naslovu Dragomelj 150, 150A, 151, 151A, 152, 153, 153A, 153B, 153C, 153D, 154, 154A, 154B, 154C, 157 in 158, za potrebe parkiranja osebnih vozil na služeči nepremičnini ter pravico vožnje z osebnimi vozili po služečih nepremičninah, vse v obsegu in na način, kot ga dopuščajo vsakokrat veljavni predpisi.

 

Datum objave:  10.01.2018

Datum izteka 15 dnevnega roka od objave: 26.01.2018

 

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb o služnostni pravici

  • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero sklenitve neposredne pogodbe o služnostni pravici št. 92-678/17 za izgradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda na parceli št. 487/4, k.o. 246 – Borec.

Neposredna pogodba o služnostni pravici bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

 

Datum objave: 14.12.2017

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 29.12.2017

 

  • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero sklenitve neposredne pogodbe o služnostni pravici za izgradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda na parcelah št. 408/14 in 408/15, k.o. 246 – Boreci.

Neposredna pogodba o služnostni pravici bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

 

Datum objave: 15.1.2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 30.1.2018