Novinarska vprašanja

11. maj 2018

Novinarska vprašanja – Delo

Tožba Novi Dragomelj

V nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja:

 

1. Zanima me, zakaj  stanovalci v Novem Dragomlju tožijo stanovanjski skladu RS in zakaj se tožba vleče že 15 let? Drži, da tožba izvira še iz časa, ko je stanovanjski sklad vodil Edvard Oven?

Predmetni postopek je bil začet s strani 151 kupcev 5. 4. 2006 in je vezan na projekt Novi Dragomelj 1 v Domžalah. Vrednost zahtevka, ki se sicer glasi na odpravo napak je 1.043.235,51 evra. Stanovanjski sklad RS (SSRS) je predmetne hiše in stanovanja kupil od družbe Etaline Inženiring, d. o. o.,  in so bila prodajana po javnem razpisu iz leta 2003. Sklad je takrat vodil gospod Edvard Oven.

Sodišče je na prvi stopnji izdalo vmesno sodbo, zoper katero sta obe stranki vložili pritožbo, sodba je bila razveljavljena. Višje sodišče je nato pritrdilo pritožbi SSRS in zavrnilo zahtevek glede odprave napak v stanovanjih.  Zadeva je ponovno na prvi stopnji samo še glede napak na skupnih prostorih, izvedensko mnenje in njegova dopolnitev sta izdelani, podane so pripombe na dopolnitev. 17. 4. 2018 je bil izveden  sestanek predstavnikov tožnikov z direktorjem SSRS mag. Črtomirjem Remcem, na katerem so nasprotne stranke predstavile svoje predlog za poravnavo – predloge je SSRS ocenil kot ustrezen temelj za nadaljevanje pogajanj, zato je s tožniki dogovorjena časovnica pogajanj, ki morajo biti zaključena do 3. 7. 2018.

 

2. Če gre za stvarne napake v stanovanjih in skupnih delih ter napravah (kar je pogosta tožba kupcev stanovanj) me zanima za kakšne konkretne stvarne napake gre? Prosim za konkretno pojasnitev tega primera!

Zadeva je bila pravnomočno zavrnjena glede napak v stanovanjih in se nanaša samo še na gradbene napake na skupnih delih.

Tam gre za različne sklope, za katere tožniki trdijo, da niso izvedeni ustrezno, med njimi so tako izvedba fasade in lesenih fasadnih oblog, odvodnjavanje pri skupnih vhodih, utrjenost terena pod terasami in drugi.

 

3. Katera izmed sprtih strank (morda stanovalci ali sklad) se je odločil za izvensodno poravnavo in do kdaj je rok za odgovor na izvensodno  poravnavo?

Predlog za sodno poravnavo je bil izražen s strani obeh strani na naroku dne 11. 4. 2018. 17. 4. 2018 je bil izveden  sestanek predstavnikov tožnikov z direktorjem Stanovanjskega sklada RS mag. Remcem, na katerem so nasprotne stranke predstavile svoje predlog za poravnavo – predloge stanovalcev je Stanovanjski sklad RS ocenil kot ustrezen temelj za nadaljevanje pogajanj, zato je s tožniki dogovorjena časovnica pogajanj, ki morajo biti zaključena do 3. 7. 2018.

 

4. Koliko sredstev je stanovanjski sklad od začetka tožbe do zdaj že namenil za odvetniške storitve v tem sodnem primeru? In, ali vas tudi v tem primeru, tako kot v ostalih primerih na sodiščih, zastopa odvetniška pisarna Čeferin?

Stroškov oziroma izdatkov ne vodimo po konkretnih sodnih postopkih, zato vam sporočamo zbirni podatek, da je Stanovanjski sklad RS v letih 2009 do 2017 za vse postopke in aktivnosti vezano na to lokacijo namenil za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev in tolmačev 391.716,24 evra, za stroške sodišč v sodnih postopkih 224.581,22 evra in za odškodnine zaradi sodnih postopkov  460.263,50 evra, kar skupaj znese 1.076.560,96 evra.

V konkretnem sodnem postopku in v vseh postopkih vezanih na lokacijo Novi Dragomelj 1 Stanovanjski sklad RS zastopa Odvetniška pisarna Dobravc – Tatalovič & Kač.

 

Dodatno:

Po dogovoru z mag. Remcem vam dodatno sporočamo, da je izmed postopkov, glede katerih smo vam podali odgovor 16.3.2018 zaključen postopek vezan na lokacijo Kamnik, saj je bil sklenjen sporazum o odpravi napak, zaradi katerega so tožniki zahtevek v aprilu 2018 umaknili.

 

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi