Novinarska vprašanja

17. maj 2018

Novinarska vprašanja – Primorske novice

ZADRUŽNA STANOVANJA IN STROŠKOVNE NAJEMNINE

Pošiljamo vam odgovore na vaša novinarska vprašanja:

 

JSS MOL Na Rakovi Jelši leta 2020 napoveduje prva zadružna stanovanja, ki so zgrajena po drugačnih načelih in cenejša (člani zadruge bi vplačali lastni delež, to je od pet do deset odstotkov vrednosti stanovanja, in mesečno plačevali tako imenovano stroškovno najemnino). Ali se po Sloveniji načrtujejo še drugi podobni projekti? Koliko bi po predvidevanjih znašale tovrstne najemnine?

Predvidevamo, da je na temo stanovanjskega zadružništva nekaj iniciativ, vendar Stanovanjski sklad RS o konkretnih načrtih ni seznanjen. Višina najemnine je običajno odvisna  od višine investicijskih vrednosti konkretnih stanovanjskih objektov v soodvisnosti od načina izvedbe, urbanističnih pogojev, tipologije stanovanj in podobno. Stanovanjski sklad RS bi lahko ob zagotovitvi ustreznih finančnih virov pripomogel s finančnimi spodbudami v obliki dolgoročnih stanovanjskih posojil.

 

Na nepremičninskem posvetu v Portorožu je gospod Remec omenil usmerjenost v povečanje števila najemniških stanovanj po stroškovni najemnini. Do leta 2020 nameravate ponuditi 2000 takih stanovanj, do leta 2025 pa še dodatnih 2000. Z večjo ponudbo javnih stanovanj za najem nameravate vplivati tudi na nižjo ceno tržnih najemnin. Trenutna višina stroškovnih najemnin v Ljubljani znaša 6 -7 evrov na kvadratni meter, približno toliko naj bi veljalo tudi za Koper.  Kje je ali bo mogoče najeti stanovanje po taki najemnini?

Stanovanjski sklad RS izvaja aktivnosti na lastnih investicijah gradnje večstanovanjskih objektov na različnih lokacijah po Sloveniji.  Stroškovne najemnine v mejah med 6 in 7 eur na m2 so za stanovanja, ki so na lokacijah v Ljubljani, Borovnici, Kopru, Novem mestu in Kranju.

 

Poleg že zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, kjer sta  v štirih objektih zasedeni že 102 stanovanji za najem, bo  predvidoma do konca leta 2020 na sosedni lokaciji Novo Brdo v Ljubljani dokončanih 498 najemnih stanovanj od tega 25 oskrbovanih stanovanj za starejše. Skupaj bo zgrajenih 18 večstanovanjskih objektov.

 

V Mariboru razvijamo projekt za pridobitev 370 najemnih stanovanj (od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše) v soseski Pod Pekrsko gorco. Pridobitev gradbenega dovoljenja in prednostni začetek gradnje 1. faze (210 javnih najemnih stanovanj od tega 30 oskrbovanih stanovanj) predvidevamo naslednje leto, zaključek gradnje pa konec leta 2020. V soseski so predvideni tudi drugi programi za starejše (dnevni center aktivnosti).

 

V Kranju poteka razvoj večstanovanjske soseske Ob Savi. Prostorski akt (OPPN) za predmetno lokacijo je v pripravi. Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Z razvojem 1. faze (180 najemnih stanovanj, od tega 28 oskrbovanih stanovanj za starejše) bomo začeli takoj po sprejemu prostorskega akta, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje (pod pogojem aktivnega sodelovanja Mestne občine Kranj) predvidevamo naslednje leto, zaključek gradnje pa v letu 2021.

 

V Ljubljani se bo v začetku naslednjega leta začela gradnja do 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva, namenjen reševanju stanovanjske problematike mladih med 18 in 29 letom.  Projekt je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. V soseski je predviden Medgeneracijski center.

 

Poleg novih stanovanjskih sosesk bodo s sredstvi SSRS v višini 30 milijonov evrov v Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 pridobili do 500 novih javnih najemnih stanovanj vključno z bivalnimi enotami. Upravičeni prosilci so lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, trenutno je v obravnavi 12 vlog za pridobitev do 461 javnih najemnih stanovanj (neprofitna najemna stanovanja) in 44 bivalnih enot.

 

V Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020 bo s sredstvi SSRS v višini 15 milijonov evrov pridobljenih do 250 stanovanjskih enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva starejših oseb.

 

Lastna sredstva v višini 15 milijonov evrov pa bo SSRS namenil za nakup stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

 

Katere  rešitve so še primerne za razreševanje stanovanjske problematike mladih in kaj v zvezi s tem načrtujete?

V Ljubljani se bo v začetku naslednjega leta začela gradnja do 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva, namenjen reševanju stanovanjske problematike mladih med 18 in 29 letom.  Projekt je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. V soseski je predviden Medgeneracijski center. S svojimi projekti Stanovanjski sklad RS kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike sledi svojemu cilju, skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva, torej mlade, družine in starejše.

Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani:

http://ssrs.si/projekti/ljubljana-skupnost-za-mlade-gerbiceva-predstavitev-soseske/predstavitev-soseske/

 

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi