Novinarska vprašanja

30. november 2017

Novinarsko vprašanje – Nedelo

Odgovori novinarski na vprašanja o mladih družinah, pilotnem projektu za mlade ter ugodnega bivanja za mlade

Spoštovani,

na podlagi vašega sporočila vam posredujemo odgovore.

V  čem je bil poudarek tega projekta: dostopnost stanovanj za nizko najemnino (koliko je znašala v povprečju)?

V okviru poglavja Shema za mlade je v Akcijskem načrtu – Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 predvideno zagotavljanje ugodnih najemnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Vezano na predmetni projekt je bil v mesecu marcu 2017 s strani Stanovanjskega sklada RS objavljen javni razpis za oddajo cenovno ugodnih, za bivanje primernih in vseljivih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje in za potrebe skupinskega najema za mlade. Ciljna skupina so mladostniki in mlade osebe od 18. do dopolnjenega 29. leta, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Stanovanja za projekt prispeva Stanovanjski sklad RS – 11 stanovanj na različnih lokacijah po Sloveniji, na lastno pobudo pa se je projektu pridružila tudi Občina Idrija z dvema stanovanjema. Najemnina za posteljo se giblje od 103 do 148 EUR. Poleg tega je potrebno plačati tudi enkratno varščino v višini treh najemnin, ki se ob izselitvi vrne.

Je bil interes mladih velik?

Povpraševanje je bilo večje za Ljubljano in bližino Ljubljane. Zanimanja za Maribor in Jesenice ni bilo.

Za katere kraje je bilo največ povpraševanja (bližina Ljubljane?)

Oddana so stanovanja:
1 stanovanje v Ljubljani (3 postelje)

2 stanovanji v Borovnici (3 postelje)

2 stanovanji v Kranju (3v postelje)

1 stanovanje v Idriji (1 postelja)

1 stanovanje v Novem mestu (1 postelja)

Je ta najem časovno omejen za tiste, ki so uspeli na razpisu?

Najem postelje v stanovanju se lahko izvede le za določen čas v okviru trajanja pilotnega projekta z odpovedno dobo treh mesecev, vendar ne dlje kot do 30.9.2018.

Sporočamo vam, da morate vprašanja, ki se nanašajo na subvencije za mlade družine in zadnji vprašanji iz sklopa vprašanj (* imate kake ocene, kakšne so potrebe mladih po stanovanjih po Sloveniji? In * se bo na podlagi izsledkov tega pilotnega projekta pripravil kak stalni program za mlade, ki (prvič) rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega?) nasloviti na Ministrstvo za okolje in prostor.

Glede subvencij za mlade družine. Spomnim se, da so bile vmes ukinjene (zaradi vsesplošnega varčevanja na državni ravni?), pa sprašujem, ali se je ta sistem spet vzpostavil? In gre takole: Republika Slovenija vsako leto subvencionira mlade družine, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Mlada družina je življenjska skupnost dveh ali enega starša z enim ali več otroki, pri čemer vsaj en otrok v letu dodeljevanja subvencij še ni šoloobvezen. Družina ne sme preseči določene višine letnega dohodka, ki je predpisana za vsako leto posebej. Subvencijo družina prejema za vsakega člana največ 8 let. V letu 2008 je subvencija znašala 300 € na družinskega člana. Mlade družine, ki rešujejo prvi stanovanjski problem z nakupom ali gradnjo, morajo imeti sklenjeno prodajo pogodbo ali pridobljeno gradbeno dovoljenje. Do subvencioniranja tržnega najema so upravičene mlade družine, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešujejo stanovanjsko vprašanje s tržnim najemom. Vendar ta starš v letu, ko zaprosi za subvencijo, ne sme doseči starosti 28 let (oz. 30, če je zaključil doktorski študij). Subvencijo je mogoče pridobiti na podlagi javnega poziva, ki ga enkrat letno objaviStanovanjski sklad RS. Subvencije torej so, ali niso. In če ne, ali trenutno obstaja kaj takega, kar pomaga mladim, ki si urejajo svoje prvo stanovanje?

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je od leta 2006 do leta 2011 enkrat letno v medijih in na spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si objavil javni poziv za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in subvencioniranje tržnega najema stanovanj, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur. l. RS, št. 96/2007-UPB2).

30.5.2012 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 40/2012) objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki med drugim posega tudi na področje Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, tako da v celoti črta člene, ki se nanašajo na dodelitev subvencij mladim družinam in subvencioniranje tržnega najema (od 26. a člena do 26. i člena), kar pomeni da so tovrstne subvencije ukinjene.

Glede na navedeno Stanovanjski sklad RS ne izvaja dajanja pomoči mladim družinam oziroma subvencioniranja.

Lepo pozdravljeni!

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi