Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Namere za sklenitev pogodb

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi  52. in 1. alineje 1. odstavka 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18- ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno pogodbo o brezplačni uporabi za obdobje 5 let z Republiko Slovenijo, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v skladu s 1. alinejo 1. odstavka 68. člena ZSPDSLS-1 je potrebna, ker daje Stanovanjski sklad RS po metodi neposredne pogodbe osebi javnega prava za opravljanje javnih nalog v brezplačno uporabo 7 parkirnih mest, ki se nahajajo na skrajnem južnem delu nepremičnin s parc. št. 376/28 in 376/31, obe k.o. Trnovsko predmestje.

Datum objave: 22. 12. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 11. 1. 2021

__________________________________________________________

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi  52. in 1. alineje 1. odstavka 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18- ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno pogodbo o brezplačni uporabi za obdobje 7 mesecev z Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v skladu s 1. alinejo 1. odstavka 68. člena ZSPDSLS-1 je potrebna, ker daje Stanovanjski sklad RS po metodi neposredne pogodbe osebi javnega prava za opravljanje javnih nalog v brezplačno uporabo nepremičnine s parc. št. 456/8, 454/4 in 454/3-del, vse k.o. Glince.

Datum objave: 16. 12. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 5. 1. 2021

__________________________________________________________

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi  52. in 4. alineje 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo zemljišča v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 848/99, 848/100, 848/101, 848/102, 848/103, 848/104, 848/105, 848/106, 848/107, 600/4, 848/11, 848/112, 848/113, 848/114, 848/116,848/120, 848/121, 848/122, 848/123, 848/124, 848/126, 848/127, 848/128, 848/129, 848/130, 848/131, 848/132, 848/133, 848/136, 848/137, 848/138, 848/139, 848/141, 848/142, 848/143, 848/176,848/145, 848/146, 848/147, 848/148, 848/149, 848/150, 848/151, 848/152, 848/153, 848/155, 848/156, 848/157, 848/158, 848/159, 848/160, 848/165, 848/166, 848/168, 848/169, 848/170, 848/171, 848/172, 848/173, 848/85, 848/86, 848/87, 848/88, 848/89, 848/92, 826, 828/4, 828/6, 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10, 848/11, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, 848/17, 848/18, 848/21, 848/77, 848/108, 848/109, 848/110, 848/115, 848/117, 848/118, 848/119, 848/125, 848/134, 848/135, 848/140, 848/144, 848/161, 848/163, 848/167, 848/174, 848/175, 604/2, 848/162 in 848/164 vse k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, zamenjal za zemljišča s parc. št. 2075/78, 2075/79, 2075/87, 2075/88, 2075/89, 2075/14, 2075/23, 2075/103, 2080/10 in 2080/11 ter dele zemljišč s parc. št. 2094/8, 2094/20, 2075/15 in 2075/16, vse k.o. 1447 Gorenja Straža, ki so trenutno v lasti Mestne občine Novo mesto.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti menjalno pogodbo Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Objava namere o neposrednem odkupu predmetne nepremičnine v skladu s 4. alinejo 54. člena ZSPDSLS-1 je potrebna, ker sta obe stranki pravnega posla pravni osebi javnega prava. Menjava nepremičnin se bo izvedla skladno z določili ZSPDSLS-1.

Postopek sklenitve najemne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Datum objave: 20. 11. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 10. 12. 2020

 

__________________________________________________________

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi  52. in 4. alineje 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je:

parcela 2175 1237/10  v izmeri 1.896 m2

Nepremičnina s parc. št. 1237/10, k.o. Jesenice se nahaja v ureditvenem območju osrednje območje centralnih dejavnosti. Z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan (Uradni list RS, št. 139/2020) se predmetna nepremičnina nahaja  v funkcionalni enoti F2, kjer je predvidena gradnja dveh večstanovanjskih stavb in ureditev javne parkovne površine.

Skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Jesenice ( Uradni list RS, št. 45/2003) ima Občina Jesenice na nepremičnini s  parc. št. 1237/10, k.o. Jesenice  predkupno pravico. Ker je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in oseba javnega prava, ki jo je ustanovila Republika Slovenija, Občina Jesenice skladno z 2. alinejo 1. odstavka 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) predkupne pravice ne more uveljavljati.

  1. Vrednost nepremičnin

Vrednost nepremičnine, kot izhaja iz Poročila o tržni vrednosti nepremičnin, ki jo je izdelal Klinar Danilo, znaša 16,80 EUR/m2 oziroma 31.852,80 EUR. Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

  1. Sklenitev pogodbe

Objava namere o neposrednem odkupu predmetne nepremičnine v skladu s 4. alinejo 54. člena ZSPDSLS-1 je potrebna, ker je pridobitelj oz. kupec nepremičnine Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ki je pravna oseba javnega prava.

Med strankama so bila izvedena pogajanja. Cena in drugi elementi ponudbe, pisno ponujeni oz. dogovorjeni na pogajanjih, so zavezujoči.

Neposredna pogodba po tej nameri bo sklenjena po poteku 20 dni od objave na spletni strani https://ssrs.si/ .

  1. Način in rok plačila kupnine

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla in bo urejeno v neposredni pogodbi skladno z določbami zakonodaje, ki zavezuje osebe javnega prava, saj  je kupec pravna oseba javnega prava.

  1. Pogoji in način oddaje ponudbe

Glede na dejstvo, da Stanovanjski sklad RS predmetno nepremičnino odkupuje zaradi zaokrožitve parcel znotraj OPPN Partizan, kjer načrtuje gradnjo dveh večstanovanjskih objektov z javnimi najemnimi stanovanji, je tako jasno izražena namera za nakup predmetne nepremičnine iz te namere.

Datum objave: 20.11.2020

Datum poteka objave: 11.12.2020

__________________________________________________________

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi  52. in 2. alineje 1. odstavka 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18- ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI STANOVANJA V BREZPLAČNO UPORABO

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno pogodbo o oddaji stanovanja v brezplačno uporabo za obdobje petih let z Ustanovo za pomoč otroku z rakom, Bohoričeva ulica 20, Ljubljana, po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere. V primeru izgube statusa nevladne organizacije, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere ji je podeljen status,  pred potekom obdobja petih let od sklenitve pogodbe, poteče tudi pogodba o brezplačni uporabi.

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji stanovanja v brezplačno uporabo v skladu s 2. alinejo 1. odstavka 68. člena ZSPDSLS-1 je potrebna, ker daje Stanovanjski sklad RS po metodi neposredne pogodbe nevladni organizaciji, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere ji je podeljen status, v brezplačno uporabo nepremičnino v večstanovanjski stavbi na naslovu Topniška ulica 45 v Ljubljani, in sicer stanovanja št. 40 v 5. nadstropju v izmeri 92,93 m2 z identifikatorjem 2636-7735-198 (ID 5799644), kateremu pripada shramba v izmeri 4,13 m2 z identifikatorjem 2636-7735-199 (ID 5799645).

 

Datum objave: 26. 11. 2020

 

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 15. 12. 2020

__________________________________________________________

  • NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo shrambe z ID znakom: 1727-1064-204 – po podatkih GURS-a površine: 6,60 m² na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34. Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato je kandidiranje primernejše za lastnike stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34. V primeru, da nakup ne bi bil izveden s strani lastnika stanovanja na naslovu shrambe, mora potencialni kupec predložiti izjavo, da bo sam na lastne stroške zagotovil novo odjemno mesto za elektriko oz. bo zagotovil vgradnjo merilnika porabe električne energije, pri čemer je stanje merilnika mesečno oz. po naknadnem dogovoru potrebno sporočati upravniku stavbe. Ustrezne izjave morajo biti predložene pred sklenitvijo prodajne pogodbe. Stanovanjski sklad RS iz tega naslova ne nosi nobenih stroškov.

Namera je objavljena skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnina je prosta najemnikov in finančnih bremen. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. V primeru odstopanj površin ali drugih podatkov o nepremičnini poračun vrednosti ni možen.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 1. 12. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 21. 12. 2020