Namere za sklenitev

  • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo dveh zazidanih stavbnih zemljišč: parc. št. 1205/3 v izmeri 9 m² in parc. št. 1205/5 v izmeri 16 m², obe k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil pogodbo z dvema izbranima ponudnikoma, ki bosta pridobila lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebama: Nik Beriša, Radovljica, Lesce, Alpska cesta 54 a, ki želi odkupiti parc. št. 1205/3 k. o. 2175 – Jesenice in Sadika Kahrić, Jesenice, Cesta železarjev 13, ki želi odkupiti parc. št. 1205/5  k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanjski sklad RS namerava z izbranima ponudnikoma skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Nepremičnini se prodajata na način videno – kupljeno. Objekt stoječ na parc. št. 1205/3 k. o. 2175 – Jesenice v naravi predstavlja staro pralnico, objekt stoječ na parc. št. 1205/5  k. o. 2175 – Jesenice pa staro drvarnico, pri čemer sta oba objekta potrebna rušitve.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 13. 8. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 2. 9. 2019