Namere za sklenitev pogodb

Prodaja zemljišč  na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani

Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zemljišč s parc. št. 1326/12, 1394/18, 1397/41, 1397/44,  2021/12, vse k.o. 1723 – Vič, v skupni površini  2.163 m2, na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018). Predkupna pravica v danem primeru ne obstaja. Pravno stanje nepremičnin je razvidno iz evidenc GURS in Zemljiške knjige.

 

Stanovanjski sklad RS namerava po izteku roka objave te namere skleniti prodajno pogodbo z Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Plačilo kupnine v roku, ki bo določen skladno z zakonodajo za javne subjekte, je bistvena sestavina celotnega pravnega posla.

 

Kontakt za vprašanja o nameri in za dostavo ponudbe (izjave o interesu) s strani drugih morebitnih zainteresiranih ponudbenikov naj vsebuje ponudbeno ceno in rok veljavnosti ponudbe, ki naj ne bo krajši od 60 dni:  tajnistvo@ssrs.si s sklicem »Namera – Novo Brdo, Ljubljana«.

Ogled je mogoč na kraju samem brez prisotnosti lastnika nepremičnin.

 

V primeru, da bo Stanovanjski sklad RS prejel več ponudb bo z zainteresiranimi ponudbeniki opravil pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Stanovanjski sklad RS si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti ali v primeru drugih prejetih ponudb ali drugih objektivnih okoliščin na strani prodajalca kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

V tem primeru bo o svoji odločitvi pisno obvestil vse ponudnike.

 

Datum objave: 20. 5. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 9. 6. 2020