Namere za sklenitev pogodb

  • Stanovanjski sklad RS, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 1474 v izmeri 101 m² k. o. 2176 – Blejska Dobrava, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo s tremi ponudniki, ki želijo odkupiti nepremičnino s parc. št. 1474 k. o. 2176 – Blejska Dobrava, in bodo, v primeru sklenitve pogodbe, na navedeni nepremičnini pridobili lastninsko pravico vsak do 1/3 (ene tretjine), skupaj do 1/1 (celote). Stanovanjski sklad RS namerava s ponudniki skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupce. Nepremičnina se prodaja na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti, bodo z njimi opravljena pogajanja.

Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla).

Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 12. 11. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 2. 12. 2019

 

  • Stanovanjski sklad RS, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo zemljišč s parc. št. 1234/14 v izmeri 240 m² in 1236/4 v izmeri 66 m², obe k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo s ponudnikom, ki želi odkupiti nepremičnini s parc. št. 1234/14 in 1236/4 k. o. 2175 – Jesenice, in bo, v primeru sklenitve pogodbe, na navedenih nepremičninah pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote). Stanovanjski sklad RS namerava s ponudnikom skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Nepremičnina se prodaja na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti, bodo z njimi opravljena pogajanja.

Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla).

Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 5. 11. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 11. 2019