Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Namere za sklenitev pogodb

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi  52. in 4. alineje 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo zemljišča v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 848/99, 848/100, 848/101, 848/102, 848/103, 848/104, 848/105, 848/106, 848/107, 600/4, 848/11, 848/112, 848/113, 848/114, 848/116,848/120, 848/121, 848/122, 848/123, 848/124, 848/126, 848/127, 848/128, 848/129, 848/130, 848/131, 848/132, 848/133, 848/136, 848/137, 848/138, 848/139, 848/141, 848/142, 848/143, 848/176,848/145, 848/146, 848/147, 848/148, 848/149, 848/150, 848/151, 848/152, 848/153, 848/155, 848/156, 848/157, 848/158, 848/159, 848/160, 848/165, 848/166, 848/168, 848/169, 848/170, 848/171, 848/172, 848/173, 848/86, 848/88, 848/89, 848/92, 826, 828/4, 828/6, 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10, 848/11, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, 848/17, 848/18, 848/21, 848/77, 848/108, 848/109, 848/110, 848/115, 848/117, 848/118, 848/119, 848/125, 848/134, 848/135, 848/140, 848/144, 848/161, 848/163, 848/167, 848/174, 848/175, 604/2, 848/162 in 848/164 vse k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, zamenjal za zemljišča s parc. št. 2075/78, 2075/79, 2075/87, 2075/88, 2075/89, 2075/14, 2075/23, 2075/103, 2080/10 in 2080/11 ter dele zemljišč s parc. št. 2094/8, 2094/20, 2075/15 in 2075/16, vse k.o. 1447 Gorenja Straža, ki so trenutno v lasti Mestne občine Novo mesto.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti menjalno pogodbo Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Objava namere o neposrednem odkupu predmetne nepremičnine v skladu s 4. alinejo 54. člena ZSPDSLS-1 je potrebna, ker sta obe stranki pravnega posla pravni osebi javnega prava. Menjava nepremičnin se bo izvedla skladno z določili ZSPDSLS-1.

Postopek sklenitve najemne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Datum objave: 20. 11. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 10. 12. 2020

 

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi  52. in 4. alineje 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja                                                                                                       

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je:

parcela 2175 1237/10  v izmeri 1.896 m2

Nepremičnina s parc. št. 1237/10, k.o. Jesenice se nahaja v ureditvenem območju osrednje območje centralnih dejavnosti. Z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan (Uradni list RS, št. 139/2020) se predmetna nepremičnina nahaja  v funkcionalni enoti F2, kjer je predvidena gradnja dveh večstanovanjskih stavb in ureditev javne parkovne površine.

Skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Jesenice ( Uradni list RS, št. 45/2003) ima Občina Jesenice na nepremičnini s  parc. št. 1237/10, k.o. Jesenice  predkupno pravico. Ker je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in oseba javnega prava, ki jo je ustanovila Republika Slovenija, Občina Jesenice skladno z 2. alinejo 1. odstavka 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) predkupne pravice ne more uveljavljati.

  1. Vrednost nepremičnin

Vrednost nepremičnine, kot izhaja iz Poročila o tržni vrednosti nepremičnin, ki jo je izdelal Klinar Danilo, znaša 16,80 EUR/m2 oziroma 31.852,80 EUR. Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

  1. Sklenitev pogodbe

Objava namere o neposrednem odkupu predmetne nepremičnine v skladu s 4. alinejo 54. člena ZSPDSLS-1 je potrebna, ker je pridobitelj oz. kupec nepremičnine Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ki je pravna oseba javnega prava.

Med strankama so bila izvedena pogajanja. Cena in drugi elementi ponudbe, pisno ponujeni oz. dogovorjeni na pogajanjih, so zavezujoči.

Neposredna pogodba po tej nameri bo sklenjena po poteku 20 dni od objave na spletni strani https://ssrs.si/ .

  1. Način in rok plačila kupnine

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla in bo urejeno v neposredni pogodbi skladno z določbami zakonodaje, ki zavezuje osebe javnega prava, saj  je kupec pravna oseba javnega prava.

  1. Pogoji in način oddaje ponudbe

Glede na dejstvo, da Stanovanjski sklad RS predmetno nepremičnino odkupuje zaradi zaokrožitve parcel znotraj OPPN Partizan, kjer načrtuje gradnjo dveh večstanovanjskih objektov z javnimi najemnimi stanovanji, je tako jasno izražena namera za nakup predmetne nepremičnine iz te namere.

Datum objave: 20.11.2020

Datum poteka objave: 11.12.2020