Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji v najem

Stanovanjski sklad RS objavlja skladno z določbami drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) namero o sklenitvi pogodbe o oddaji v najem parcele 1189/5 v izmeri 88 m² in parcele 1189/10 v izmeri 583 m², obe k. o. 2175 – Jesenice.

Oddaja v najem se vrši na način videno – najeto za obdobje šestih mesecev, z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavi več interesentov bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih sklenitve pravnega posla.  Najemnina mora biti plačana najkasneje v 15 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Postopek oddaje v najem se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se prijaviteljem ne povrnejo stroški. Kontaktna telefonska številka za ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008 (mag. Kati Pojavnik).

Datum objave: 24. 3. 2021

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 13. 4. 2021