Namere za sklenitev

1.) Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1234/18 v izmeri 24 m² in parc. št. 1235/1 v izmeri 215 m², obe k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z dvema izbranima ponudnikoma, pri čemer bosta skupaj pridobila lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebama: Janez Rogelj in Doroteja Rogelj, oba stanujoča Ulica Viktorja Kejžarja 4, Jesenice po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnini sta prosti najemnikov in finančnih bremen in se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 4, Jesenice. Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 21. 6. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 11. 7. 2019