novice

13. november 2019

Sodna odločitev za odpravo napak v soseski Poljansko nabrežje odraža samovoljnost sodišča


Sporočilo za javnost

 

Stanovanjski sklad RS (SSRS) je dne 2. 10. 2019 prejel sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr.št. II Cp 2132/2018, s čimer je postala pravnomočna odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. P 1656/2017-II.

Sodni odločitvi SSRS-ju nalagata odpravo večjega števila stvarnih napak v Stanovanjsko-poslovnem naselju »Poljansko nabrežje«, na Mesarski cesti v Ljubljani v nerazumno kratkih rokih glede na dejansko potreben čas za odpravo napak ter sploh ne upoštevata dejstva, da je SSRS kot javni sklad izvajalce dolžen izbirati po zakonodaji o javnem naročanju.

Po preučitvi sodb ter prepričanju SSRS in odvetniške družbe Čeferin, ki ga zastopa, sta bili sodbi Višjega in Okrožnega sodišča v Ljubljani izdani v posledici zagrešenih kršitev pravil postopka in zmotne uporabe materialnega prava, zaradi česar je SSRS na Vrhovno sodišče RS že vložil predlog za dopustitev revizije. Sodišče ni niti upoštevalo dejstva, da SSRS ni bil investitor predmetne gradnje in da objekti niso bili ustrezno vzdrževani.

V sodbi je SSRS poleg gradbenih napak ali pomanjkljivosti naložena tudi izvedba posegov in del na stavbah na podlagi obveznosti iz naslova prodaje stanovanj v fazi PGD dokumentacije.

SSRS skladno z veljavno gradbeno zakonodajo pojasnjuje, da projektant s PGD projektno dokumentacijo (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) izkaže bistvene lastnosti stavbe, s PZI projektno dokumentacijo (dokumentacija za izvedbo del) pa projektant dokončno oblikuje in določi tehnične elemente stavbe in izvedbe, ki lahko odstopajo od rešitev v PGD dokumentaciji, v kolikor ne vplivajo na bistvene lastnosti in tako ni potrebno spreminjati že izdelane PGD dokumentacije ter pridobljenega gradbenega dovoljenja.

V PID projektni dokumentaciji (dokumentacija izvedenih del) projektant  prikaže dovoljena odstopanja od PGD in PZI dokumentacije. V PID dokumentaciji so zbrani tudi vsi podatki glede izbranih materialov, sistemov in izvedbe. Skladno z zakonodajo v času izvedbe stavbe je bila PID dokumentacija edini uradni merodajni dokument o izvedbi stavbe in njenih lastnostih ter eden od bistvenih elementov za pridobitev uporabnega dovoljenja. S sodbama naložena odprava napak teh zakonodajnih pravil ne upošteva, pri čemer pa SSRS postavlja v nemogoč položaj in mu povzroča škodo z nalaganjem odprave, kjer je bila dejansko izvedba skladna s PID in posledično tudi z zakonodajo, na kar pa je SSRS opozarjal že v sodnem postopku.

Višje sodišče v Ljubljani je v predmetni zadevi predhodno že zavzelo stališče, da tožniki na Mesarski cesti niso z verjetnostjo izkazali utemeljenosti tožbenega zahtevka, navkljub navedenemu pa je v ponovljenem postopku ob obravnavi pritožb Višje sodišče v Ljubljani zavzelo povsem diametralno nasprotno stališče ter ob kršitvi pravice do izjave SSRS  samovoljno zaključilo, da je bila kljub zamujenim materialnim prekluzivnim rokom tožba vložena pravočasno.

SSRS upa, da bo Vrhovno sodišče RS predlog za dopustitev revizije čim prej obravnavalo in mu ugodilo. Glede na pravnomočnost sodnih odločb pa se bo SSRS z etažnimi lastniki in upravnikom pričel dogovarjati glede možnosti realizacije sodb, vendar si pridržuje pravico, da v primeru ugodne odločitve Vrhovnega sodišča uveljavlja povrnitev stroškov, ki bi mu s tem nastali.

SSRS bo na obe poklicni zbornici podal zahtevo za izredno revizijo dela nadzornika in projektanta pri projektu Stanovanjsko-poslovno naselje »Poljansko nabrežje«. SSRS ni bil investitor tega projekta, temveč le vmesni kupec ter nima zagotovljenih sredstev za potrebe odprave napak in bo moral zaprositi za dokapitalizacijo.

 


Preberite tudi