Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odprte namere za sklenitev pogodb

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

(1) Stanovanjski sklad RS objavlja, skladno z določbami drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  11/201879/2018 in 78/2023 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) namero za prodajo parcele 1868 v izmeri 221 m² k. o. 2176 Blejska Dobrava.

Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Predvideni kupci so etažni lastniki večstanovanjske stavbe, št. 2176-800.

Podatki o nepremičninah, ki so tu navedeni so povzeti iz uradnih evidenc in se bodo privzeli tudi v sklenjeno pogodbo. V primeru odstopanj površin ali drugih podatkov o nepremičninah poračun vrednosti ni možen.

Davek na promet nepremičnin oziroma finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca.

Postopek sklenitve pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se prijavljenim ponudnikom ne povrnejo stroški.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 27. 3. 2024

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 16. 4. 2024

(2) Stanovanjski sklad RS objavlja, skladno z določbami drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  11/201879/2018 in 78/2023 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) namero za prodajo parcele 1205/2 v izmeri 208 m² k. o. 2175 Jesenice.

Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Predvideni kupci so etažni lastniki večstanovanjske stavbe, št. 2175-1706.

Podatki o nepremičninah, ki so tu navedeni so povzeti iz uradnih evidenc in se bodo privzeli tudi v sklenjeno pogodbo. V primeru odstopanj površin ali drugih podatkov o nepremičninah poračun vrednosti ni možen.

Davek na promet nepremičnin oziroma finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca.

Postopek sklenitve pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se prijavljenim ponudnikom ne povrnejo stroški.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 27. 3. 2024

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 16. 4. 2024

Priponke