Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odprte namere za sklenitev pogodb

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

 

1.) Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo parcele 804/31 v izmeri 27 m ² k. o. 2175 Jesenice in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Davek na promet nepremičnin oziroma finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Kupec plača tudi stroške že izvedene parcelacije.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 27. 1. 2023

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 16. 2. 2023

 

2.) Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo stanovanja na naslovu Fram, V gaj 71, ID znak stanovanja 717-11-5, neto tlorisne površine 98 m² in uporabne površine 56,8 m², leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1880. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/2013 in 23/2020). Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Podatki o nepremičninah, ki so tu navedeni so povzeti iz uradnih evidenc in se bodo privzeli tudi v prodajno pogodbo. V primeru odstopanj površin ali drugih podatkov o nepremičnini poračun vrednosti ni možen.

Davek na promet nepremičnin oziroma finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 3. 2. 2023

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 23. 2. 2023


 

Priponke