Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odprte namere za sklenitev pogodb

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

 

Stanovanjski sklad RS objavlja skladno z določbami drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) namero o sklenitvi pogodbe o oddaji v brezplačno uporabo nepremičnin z ID znakom del stavbe 660-4798-213, del stavbe 660-4798-506, del stavbe 660-4798-507, del stavbe 660-4798-508 in del stavbe 660-4798-509.

Oddaja v brezplačno uporabo se vrši na način videno – oddano za obdobje 1 (enega) leta. Nepremičnina se ne oddaja za namen bivanja, temveč za namen izvajanja javne službe na področju predšolske vzgoje v dveh oddelkih vrtca in spremljajočih dejavnosti.

Predvideni najemnik je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki deluje v javnem interesu za izvajanje javne službe (javnih nalog) na področju predšolske vzgoje.

Ponudbo lahko oddajo le tisti zainteresirani ponudniki, ki bi želeli nepremičnino najeti pod pogoji 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,  za izvajanje javne službe (javnih nalog) na področju predšolske vzgoje. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o registraciji javnega zavoda, ki deluje v javnem interesu, na področju predšolske vzgoje.

Pisno ponudbo s prilogami lahko pošljete priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. Postopek oddaje v brezplačno uporabo se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se prijaviteljem ne povrnejo stroški.

Datum objave: 24. 4. 2023

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 14. 5. 2023

 

Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo stavbnega zemljišča na območju razpršene poselitve, parcela št. 630/17 v izmeri 198 m² k. o.1085 Kompole.

Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Podatki o nepremičninah, ki so tu navedeni so povzeti iz uradnih evidenc in se bodo privzeli tudi v prodajno pogodbo. V primeru odstopanj površin ali drugih podatkov o nepremičnini poračun vrednosti ni možen.

Davek na promet nepremičnin oziroma finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 13. 4. 2023

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 3. 5. 2023

 

Stanovanjski sklad RS objavlja skladno z določbami drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) namero o sklenitvi pogodbe o oddaji v najem nepremičnin z ID znakom 660-4454-60 in z ID znakom 660-4454-93.

Oddaja v najem se vrši na način videno – najeto za obdobje 5 (petih) let, z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Nepremičnina se ne oddaja za namen bivanja, temveč za namen izvajanja humanitarne dejavnosti.

Predvideni najemnik je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva.

Ponudbo lahko oddajo le tisti zainteresirani ponudniki, ki bi želeli nepremičnino najeti pod omenjenimi pogoji za izvajanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o registraciji oziroma odločbo pristojnega ministrstva o podelitvi statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, ponujeni znesek najemnine z DDV-jem ter z opisom aktivnosti, ki jih izvajajo ter reference. Najemnik bo plačeval najemnino na podlagi računa, ki ga mu izstavi najemodajalec, in sicer najpozneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec. Najemnik je dolžan plačati najemnino do zadnjega delovnega dne v mesecu za tekoči mesec. V primeru zamude pri plačilu najemnine je najemnik dolžan plačevati z zakonom določene zamudne obresti. Plačilo vsakokratne mesečne najemnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Pisno ponudbo s prilogami lahko pošljejo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavi več interesentov bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih sklenitve pravnega posla. Postopek oddaje v najem se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se prijaviteljem ne povrnejo stroški. Kontaktna telefonska številka za ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008 (mag. Kati Pojavnik).

Datum objave: 6. 4. 2023

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 26. 4. 2023

 


 

Priponke