Preskoči na vsebino Zemljevid strani

SISBON in SISBIZ

Na podlagi določb Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR) je Stanovanjski sklad RS član sistema izmenjave informacij – SISBON.

SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah, med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami. SISBON je tako vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja, vzdržnega zadolževanja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov.

V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb, posameznikov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Na osnovi vpogleda v sistem SISBON član sistema na določen dan ugotavlja stanje dejanske zadolženosti (potencialnega) komitenta in/ali poroka, ki je fizična oseba, (pri poslih, ki jih sklepajo fizične osebe ali poslovni subjekti) kot tudi stanje potencialne obveznosti (potencialnega) komitenta in/ali poroka ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Vpogledi se vršijo glede na namene, ki jih določa ZCKR:

 

Vpogled v podatke komitenta v SISBON vršijo le pooblaščene osebe upravljavca ter člana oziroma vključenega dajalca kreditov. Član lahko opravi vpogled v podatke izključno za namene:

– ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,

– izterjave zapadlih obveznosti,

– reševanja reklamacije komitenta,

– revizije in

– posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v SISBON.

 

Več informacij najdete na strani https://sisbon.si/. Pravice komitentov so navedene na https://sisbon.si/pravice-komitentov-2/.

___________________________________________________________________________________________

 

Na podlagi določb Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR) je Stanovanjski sklad RS član sistema izmenjave informacij – SISBIZ.

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o  zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta, za namene, ki jih določa prvi odstavek 21. člena ZCKR.

SISBIZ je vzpostavljen z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, ki so člani sistema v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s poslovnimi subjekti in z namenom vzpodbujanja  politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti poslovnih subjektov.

Vpogled v podatke v SISBIZ vršijo le pooblaščene osebe upravljavca ter člana oziroma vključenega dajalca kreditov.

Član lahko opravi vpogled v podatke izključno za namene:

  • ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za člana ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
  • reklamacije, izterjave in revizije,
  • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

 

Več informacij najdete na strani https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/informacije-o-sistemu-sisbiz.aspx .

Pravice poslovnih subjektov so navedene na strani: https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/pravice-poslovnih-subjektov.aspx .