Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Pod Pekrsko gorco, 1. faza MB

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA IN OSKRBOVANA STANOVANJA

STANOVANJSKA SOSESKA POD PEKRSKO GORCO – FAZA 1, MARIBOR

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS, javni sklad

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:     31.281.174,42  EUR

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU:   12.172.068,92  EUR

 

Stanovanjski sklad RS ima vlogo izvajalca ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni, gradi soseske in večstanovanjske stavbe, katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši, ob velikem poudarku zagotavljanja visoke bivanjske kvalitete in načel trajnostne gradnje. Javni najemni stanovanjski fond mora odražati kvalitetno grajeno okolje za več generacij. Stanovanjski sklad RS se pri lastnih projektih in investicijah usmerja h graditvi trajnostnih in energetsko učinkovitih stavb, pri čemer je upoštevanje življenjskega cikla stavb še posebej pomembno v primeru gradnje fonda javnih najemnih stanovanj. Pri zasnovi objektov so upoštevani vsi dejavniki, ki vplivajo na kakovostno načrtovanje skoraj nič energijske stavbe (sNES).

Stanovanjski sklad RS je v soseski Pod Pekrsko gorco, faza 1, investitor petih večstanovanjskih stavb, s skupaj 212 javnimi najemnimi stanovanji, od tega 30 oskrbovanimi stanovanji za starejše, namenjenimi krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj

Stanovanja so umeščena v energijsko učinkovitih stavbah (razred A1 skoraj nič energijske stavbe), ki so zgrajene po načelih trajnostne gradnje in omogočajo kakovostno bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških.

Projekt sledi temeljnim načelom glede blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam z zagotavljanjem trajnostne rabe ter varstva vodnih virov, spodbujanjem krožnega gospodarstva s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode ali tal in varovanjem in ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekosistema.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 15. 10. 2019, pravnomočno uporabno dovoljenje pa 5. 9. 2022. Svečana otvoritev stanovanjske soseske je potekala 27. 9. 2022. Stanovanja bodo na voljo uporabnikom predvidoma v začetku leta 2023.

Stanovanja velikosti od 36 m2 do 83 m2 so razporejena v petih stavbah, ki jih povezuje skupna podzemna garaža, namenjena parkiranju in servisnim prostorom. Zasnova stavb tvori notranje atrije in skupni trg, na katerih so umeščena tudi igrišča, medtem ko zasaditev v soseski ustvarja zelena območja, ki dodatno prispevajo h kakovosti bivanja uporabnikov soseske..

Za potrebe socialne povezanosti, medgeneracijskega sodelovanja in vpetosti v okolje je v sklopu faze 1 predviden tudi dvooddelčni vrtec in dnevni center aktivnosti za starejše občane ter nekaj poslovnih prostorov različne namembnosti.

Projekt je uspešno zaključen. Doseženi so kazalniki kot zahteva Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politiki, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj sredstev.

Zagotovljeno je z vlogo predvideno število novih javnih najemnih stanovanj ter z tem zmanjšan primanjkljaj javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost