Preskoči na vsebino Zemljevid strani

LAŽJE DO DOMA

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni nepremičninski in finančni sklad, ki kot nacionalno pomembna institucija na raznovrstne načine izpolnjuje stanovanjske potrebe prebivalcev Slovenije. Kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike sklad skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj in lažjo dostopnost do njih.

O Stanovanjskem skladu Republike Slovenije


Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad deluje v interesu države na področju celotne Slovenije …

in skladno s svojo poslovno politiko financira spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, in sicer tako, da:

  • posluje z nepremičninami z namenom zagotavljanja javnega interesa;
  • investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča;
  • spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
  • daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj;
  • daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim osebam za nakup skladovih stanovanj;
  • opravlja druge naloge.

Pravna podlaga za delovanje

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju Sklad) je bil ustanovljen s stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS 18/91-I, 19/91-I – popr., 9/94 – odločba US, 21/94, 22/94 – odločba US, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 1/00, 1/00 – odločba US in 29/2003 – odločba US) za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

Njegovo spremenjeno vlogo ureja Stanovanjski zakon (SZ-1, Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I- 255/09-14).

Pogoje poslovanja Sklada določa Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Ur.l. RS št. 6/2011), (v nadaljevanju Akt o ustanovitvi), ki je stopil v veljavo 29.01.2011. Sklad je ustanovljen za nedoločen čas in je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZJS-1, SZ-1 in posameznimi predpisi.

Firma Sklada je: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Skrajšana firma Sklada je: Stanovanjski sklad RS. Firma sklada v angleščini je: Housing Fund of the Republic of Slovenia, Public Fund. Skrajšana firma sklada v angleščini je: Housing Fund. Glavna dejavnost sklada po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: uredba) je 64.920 Drugo kreditiranje. Sklad je po metodologiji iz Uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06) uvrščen pod šifro 13112 – Državni skladi.

Sklad opravlja naloge v okviru naslednjih dejavnosti po uredbi: – K64.920 Drugo kreditiranje, – K64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov, – F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov, – L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, – L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami, – L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin, – L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

Poleg v Aktu o ustanovitvi navedenih nalog, Sklad opravlja še naloge izhajajoče iz:

  • Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur.l. RS št. 96/2007–ZNSVS-UPB2), ki nalaga Skladu izvajanje vseh postopkov ob izvedbi vsakoletnega javnega poziva za dodelitev subvencij in
  • Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Ur.l. RS 26/2005-UPB1) na podlagi katerega dodeljuje dolgoročna posojila mero fizičnim osebam in
  • Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS 69/2003, 18/2004-ZVKSES in 47/2006-ZEN), ko na podlagi 173. člena dodeljuje dolgoročna posojila najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.

Obvestilo dopolnjeno na dan 25.04.2014

 


Dobrodošli

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Poljanska cesta 31, P.P. 2044
1000 Ljubljana, Slovenija

Več kontaktnih informacij