Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Podbreznik, Novo mesto

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA

Večstanovanjski bloki B1, B3 in B5 PODBREZNIK, NOVO MESTO

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:  19.864.526,74 EUR

PREDVIDENA SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU:  803.230,03 EUR

 

Stanovanjski sklad RS ima vlogo izvajalca ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni, gradi soseske in večstanovanjske stavbe, katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši, ob velikem poudarku zagotavljanja visoke bivanjske kvalitete in načel trajnostne gradnje. Javni najemni stanovanjski fond mora odražati kvalitetno grajeno okolje za več generacij. Stanovanjski sklad RS se pri lastnih projektih in investicijah usmerja h graditvi trajnostnih in energetsko učinkovitih stavb, pri čemer je upoštevanje življenjskega cikla stavb še posebej pomembno v primeru gradnje fonda javnih najemnih stanovanj. Pri zasnovi objektov so upoštevani vsi dejavniki, ki vplivajo na kakovostno načrtovanje skoraj nič energijske stavbe (sNES).

Stanovanjski sklad RS je investitor treh večstanovanjskih stavb B1, B3, B5 s skupno 103 stanovanji, v soseski Podbreznik Novo mesto, ki so namenjena krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj.

Predvideni večstanovanjski objekti so energijsko učinkoviti, skoraj nič energijski (razred A1), ki bodo zgrajeni po načelih trajnostne gradnje in z namenom zagotovitve kakovostnega bivalnega ugodje ob nizkih obratovalnih stroških.

Projekt sledi temeljnim načelom glede blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam z zagotavljanjem trajnostne rabe ter varstva vodnih virov, spodbujanjem krožnega gospodarstva s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode ali tal in varovanjem in ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekosistema.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 26. 5. 2022, uporabno dovoljenje pa bo pridobljeno predvidoma do konca 2024. Stanovanja bodo uporabnikom na voljo predvidoma v letu 2025.

Stanovanjsko sosesko Podbreznik, sestavlja pet blokov B1, B3, B5, B7 in B9. Sosesko razvijamo skupaj z Mestno občino Novo mesto, ki v območju ureditve sočasno projektira in gradi dva bloka B7 in B9 z 81 javnimi najemnimi stanovanji.

Objekt je zasnovan kot niz treh večstanovanjskih blokov s skupno podzemno etažo ter skupno pripadajočo zunanjo ureditvijo. Vse stavbe so etažnosti P + 3 + T. Bloki imajo 96 parkirnih mest zagotovljenih v kletni etaži pod in med stavbami, 62 parkirnih mest na dveh parkirnih ploščadah nad podzemno garažo in 28 parkirnih mest za obiskovalce ob javni površini ob osrednji cestni zanki. Vsi bloki so pravokotne tlorisne oblike različnih dolžin, izven osnovnega tlorisnega gabarita so na vzdolžnih stranicah stavbe predvideni pokriti balkoni. Stanovanja so v vseh petih nadzemnih etažah vseh blokov. Stanovanja so po tipologiji enosobna, dvosobna, trisobna in štirisobna, velikosti od 38 do 80 m2. Vsakemu stanovanju pripada tudi shramba znotraj stanovanja in zunanji prostor – balkon. Pripadajoče kolesarnice in servisni prostori so v kletnih etažah. Bloki so povezani z dvo-nivojsko zunanjo ureditvijo, otroškimi igrišči in zasaditvami, ki služijo prebivalcem soseske ter povezujejo sosesko z okolico. V sklopu projekta je 10% stanovanj (11 stanovanj) ki so prilagojena funkcionalno ali gibalno oviranim osebam.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost