Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Nova Dolinska, Koper (Bloka 1 in 2)

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA

STANOVANJSKA SOSESKA NOVA DOLINSKA, KOPER – BLOKA 1 IN 2

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj«.

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:  18.616.689,24 EUR

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU:   8.438.134,49 EUR

 

Stanovanjski sklad RS ima vlogo izvajalca ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni, gradi soseske in večstanovanjske stavbe, katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši, ob velikem poudarku zagotavljanja visoke bivanjske kvalitete in načel trajnostne gradnje. Javni najemni stanovanjski fond mora odražati kvalitetno grajeno okolje za več generacij. Stanovanjski sklad RS se pri lastnih projektih in investicijah usmerja h graditvi trajnostnih in energetsko učinkovitih stavb, pri čemer je upoštevanje življenjskega cikla stavb še posebej pomembno v primeru gradnje fonda javnih najemnih stanovanj. Pri zasnovi objektov so upoštevani vsi dejavniki, ki vplivajo na kakovostno načrtovanje skoraj nič energijske stavbe (sNES).

Stanovanjski sklad RS je investitor dveh večstanovanjskih stavb, blokov B1 in B2, s skupaj 91 javnimi najemnimi stanovanji v soseski Nova Dolinska v Kopru, na območju ureditve Nad Dolinsko.

Namen projekta je zagotoviti 91 javnih najemnih stanovanj za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj.

Stanovanja bodo izvedena v objektih, ki sta energijsko učinkovita (razred A1), skoraj ničenergijska, ki bosta zgrajena po načelih trajnostne gradnje in bosta omogočala veliko bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških.

Projekt sledi temeljnim načelom glede blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam z zagotavljanjem trajnostne rabe ter varstva vodnih virov, spodbujanjem krožnega gospodarstva s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode ali tal in varovanjem in ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekosistema.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 6. 1. 2021 (za blok 2) in 12. 10. 2021 (za blok 1), uporabno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma do sredine leta 2024. Stanovanja bodo uporabnikom na voljo predvidoma do konca leta 2024.

Obe stavbi sta etažnosti P + 5 etaž, blok B2 ima parkiranje zagotovljeno v dveh kletnih etažah pod in ob stavbi, blok B1 pa v ločenem enoetažnem garažnem podzemnem objektu, ki je komunikacijsko povezan s stavbo in na parkirni ploščadi nad podzemno garažo.

Oba bloka sta kvadratne tlorisne oblike, izven osnovnega tlorisnega gabarita so na vseh stranicah stavbe predvidene lože. Stanovanja so v vseh šestih nadzemnih etažah obeh blokov, v bloku B1 so v delno vkopani kleti še dodatna 3 stanovanja. Stanovanja so dvosobna, trisobna in štirisobna, velikosti od 50 do 90 m2.

Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor – loža. Pripadajoče shrambe, kolesarnice in servisni prostori so v kletnih etažah. Bloka sta povezana z več nivojsko zunanjo ureditvijo, otroškimi igrišči in zasaditvami, ki služijo prebivalcem soseske ter z javno pešpotjo, ki povezuje sosesko z okolico.

 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost