Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Pod Pekrsko gorco, 2. faza MB

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA  IN OSKRBOVANA STANOVANJA

STANOVANJSKA SOSESKA POD PEKRSKO GORCO – FAZA 2, MARIBOR 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:     26.191.449,49 EUR

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU:   10.770.387,18 EUR

Stanovanjski sklad RS ima vlogo izvajalca ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni, gradi soseske in večstanovanjske stavbe, katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši, ob velikem poudarku zagotavljanja visoke bivanjske kvalitete in načel trajnostne gradnje. Javni najemni stanovanjski fond mora odražati kvalitetno grajeno okolje za več generacij. Stanovanjski sklad RS se pri lastnih projektih in investicijah usmerja h graditvi trajnostnih in energetsko učinkovitih stavb, pri čemer je upoštevanje življenjskega cikla stavb še posebej pomembno v primeru gradnje fonda javnih najemnih stanovanj. Pri zasnovi objektov so upoštevani vsi dejavniki, ki vplivajo na kakovostno načrtovanje skoraj nič energijske stavbe (sNES).

Stanovanjski sklad RS je v soseski Pod Pekrsko gorco, faza 2, investitor štirih večstanovanjskih stavb, s skupaj 188 javnimi najemnimi stanovanji, od tega 30 oskrbovanimi stanovanji za starejše, namenjenimi krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj.

Stanovanja so v objektih, ki so energijsko zelo učinkoviti (razred A1), skoraj ničenergijski, ki so zgrajeni po načelih trajnostne gradnje in omogočajo kakovostno bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških. Projekt sledi temeljnim načelom glede blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam z zagotavljanjem trajnostne rabe  ter varstva vodnih virov, spodbujanjem krožnega gospodarstva s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode ali tal in varovanjem in ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekosistema.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 15. 10. 2019, pravnomočno uporabno dovoljenje pa 9.3.2023. Svečana otvoritev stanovanjske soseske je potekala 27. 9. 2022. Stanovanja bodo na voljo uporabnikom predvidoma v letu 2023.

Stanovanja velikosti od 36 m2  do 83 m2 so razporejena v štirih stavbah, ki jih povezuje podzemna garaža, namenjena parkiranju in servisnim prostorom. Zasnova stavb tvori notranje atrije in skupni trg, na katerih so umeščena tudi igrišča, medtem ko zasaditev v soseski ustvarja zelena območja, ki dodatno prispevajo h kakovosti bivanja uporabnikov soseske. Za potrebe socialne povezanosti, medgeneracijskega sodelovanja in vpetosti v okolje so v sklopu faze 2 predvideni tudi prostori bivalne skupnosti Sožitje za ljudi s posebnimi potrebami.