novice

18. april 2019

Z 800 novimi javnimi stanovanji bliže cilju – 10 tisoč javnih najemnih stanovanj


Sporočilo za javnost
četrtek, 18. april 2019

 

»Lani novembra nam je Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) odobrila 50 milijonov evrov posojila za izgradnjo 800 javnih najemnih stanovanj v Ljubljani in Mariboru. Z odobritvijo vloge se je začel proces za sklenitev posojilne pogodbe, po podpisu katere bo Stanovanjskemu skladu RS v prihodnjih letih z dodatnimi finančnimi viri olajšano izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj v območjih, kjer so potrebe največje. S tem se bomo še približali cilju, da do leta 2025 podvojimo trenutno število stanovanj in dosežemo naslednjo prelomno stopničko – 10 tisoč javnih najemnih stanovanj,« je povedal direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec.

 

Stanovanjski sklad RS je v projekt, v katerega se je vključil CEB, zajel kar tri obsežnejše projekte. Z izgradnjo več kot 800 novih stanovanjskih enot namerava zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. »To nameravamo doseči z izgradnjo najemnih stanovanj v okviru pilotnega projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljani za mlade do tridesetega leta, z izgradnjo najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki in deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše. Prednost za najem stanovanj bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine in starejše osebe. Od tega 498 stanovanjskih enot in servisno-pisarniške stavbe v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ter do 215 stanovanjskih enot na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru,« je pojasnil mag. Remec.

 

Pilotni projekt Stanovanjska skupnost Gerbičeva za mlade

V južnem delu Ljubljane, na območju Trnovega, je načrtovana gradnja objekta stanovanjske skupnosti za mlade – Gerbičeva, ki bo namenjen mladim med 18. in 29. letom starosti z željo po bivalni osamosvojitvi. »Stavba je zasnovana kot celota več skupnosti sestavljena iz posameznikov, ki bivajo v bivalnih enotah. Bivalne enote predstavljajo večino objekta v štirih etažah. V objektu je predvidenih 109 bivalnih enot različnih tipov glede na velikost oziroma število ležišč. Desetina teh stanovanj je načrtovana tudi z možnostjo prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami. Glede na predvideno število bivalnih enot in pripadajočih postelj bo v objekt možno namestiti približno 171 posameznikov. Trenutno smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, pričakujemo ga  v juniju, graditi bi potem začeli ob koncu poletja,« je razložil direktor Stanovanjskega sklada RS. Načrtovani objekt poleg bivalnih enot programsko sestavljajo še skupni prostori in medgeneracijski center. V sredino zunanjih površin ob stavbi je umeščen velik bivalni atrij, ki je primarno namenjen za počitek in druženje ter je povsem zasebnega značaja. Na severni strani obeh lamel so pod nadstrešnicami predvidena stojala s 60 mesti za parkiranje koles. Ob objektu bo na novo urejenih tudi 40 parkirnih mest za osebna vozila.

 

Soseska Novo Brdo za višji standard bivanja

V Ljubljani, na Viču, nasproti obstoječe soseske Zeleni gaj na Brdu, je območje v velikosti 4,8 ha namenjeno gradnji najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS. Tam bo zrasla soseska Novo Brdo. Predvidena je gradnja 498 stanovanj velikosti od 30 do 80 m2, ki se bodo nahajala v 18 objektih, od tega bo 25 oskrbovanih stanovanj. Etažnost objekta bo obsegala klet, pritličje, tri nadstropja in teraso. Prevladujejo štirje tipi objektov, od katerih eden nima terasne etaže. Gradnja je razdeljena v dve fazi: E2 in E3. V fazi E2 je predvidenih 307 stanovanj in v fazi E3 166 stanovanj. V podzemnih garažah je predvideno 522 parkirnih mest. Določene pritlične etaže bodo namenjene štirim lokalom, po dva v vsaki fazi. »Z izgradnjo soseske Novo Brdo bomo ponudili višji standard bivanja, saj bodo v njem našle svoj dom različne generacije, čemur bodo prilagojeni objekti, stanovanja in tudi zunanja ureditev. Omenjena ponudba stanovanj bo dopolnjena še z javnim programom kot so trgovine in storitve ter z zelenim zunanjim prostorom, kjer bodo umeščena tudi otroška igrišča. V bližini sta priključka na ljubljansko obvoznico in avtocesto,« pojasni mag. Črtomir Remec.

 

400 novih najemnih stanovanj v Mariboru

Novim javnim najemnim stanovanjem se na južnem delu mesta Maribor, v bližini Pekrske gorce lahko nadejajo tudi Mariborčani. Stanovanjski sklad RS tam načrtuje novo stanovanjsko sosesko – Pod Pekrsko gorco. »Na tej lokaciji bomo zgradili sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaključenih karejev. Skupno načrtujemo 400 stanovanj v velikosti od 35 do 80 m2. Etažnost objekta bo obsegala klet, pritličje in dve nadstropji,« pravi mag. Remec. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti. Pri snovanju soseske so prvenstveno zasledovali cilj funkcionalnosti tlorisov, trajnosti materialov in zagotavljanje čim večjega udobja bivanja različnim prednostnim skupinam. V sklop stanovanjske soseske je vključena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v pritličjih objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti. »Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah, in sicer 212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti. Začetek gradbenih del planiramo po izboru izvajalca v novembru letos,  zaključek del pa se pričakuje do konca leta 2021,« o soseski Pod Pekrsko gorco še doda direktor Stanovanjskega sklada RS.

 

V 2023 začetek gradnje soseske Novo Pobrežje v Mariboru

Za zagotavljanje stanovanj ranljivejšim skupinam prebivalstva Stanovanjski Sklad RS v Mariboru načrtuje tudi lastno gradnjo 437 najemnih stanovanj v večstanovanjskih objektih na lokaciji Ulica Veljka Vlahoviča – Novo Pobrežje.  »V tej kvoti bo zgrajenih tudi 60 oskrbovanih stanovanj z namenom pridobitve primernih stanovanjskih enot za starejše. Za zagotavljanje potreb obstoječih in novih stanovalcev bo v pritličjih vključen tudi javni program s krajevno knjižnico, medgeneracijskim centrom za starejše, prostori za potrebe mladinske dejavnosti, z večnamenskim prireditvenim prostorom in manjšimi lokali za storitvene dejavnosti,« sosesko opiše direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec. Odločitev v postopku javnega naročanja za projektiranje je že pravnomočna, podpisali smo  pogodbo s projektantom za izdelavo projektne dokumentacije. Gradbena dela se bodo predvidoma pričela v letu 2023, zaključek del pa se pričakuje do konca leta 2025.

 

Več informacij:

telefonska številka: 01 471 05 07

e-pošta: tajnistvo@ssrs.si

 

 


Preberite tudi