Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Dolenjski list

06. februar 2023
NAJEM

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam podajamo odgovore:

  1. V katerih občinah na območju JV Slovenije in Posavja ima Sklad javna najemna stanovanja in koliko v posameznih občinah?
  2. Koliko od teh stanovanj je zasedenih oz. koliko prostih in kje so še prosta stanovanja?
  3. Kakšne so cene oz. najemnine v posameznih občinah na kvadratni meter oz. cenovno za enosobna, dvosobna, trosobna in štirisobna stanovanja? 

Združen odgovor za 1,2 in 3:

a. Podatki za stanovanja – stroškovni najem

POSAVSKA REGIJA
Lokacija stanovanj – projekt v občini Št. stanovanj Št. oddanih stanovanj Št. prostih stanovanj Odstotek zasedenosti Mesečna najemnina / uporabna površina
Brežice 22 21 1 95 143,23 EUR (29,9 m2) – 641,00 EUR (97,6 m2)
Krško 6 5 1 83 199,00 EUR (39,7 m2) – 366,00 EUR (82,3 m2)
Radeče 1 1 0 100 181,00 EUR (50,5 m2)
Sevnica 6 6 0 100 154,00 EUR (44,7 m2) – 196,00 EUR (47,5 m2)
Skupaj po lokacijah 35 33 2 94
JV SLOVENIJA
Lokacija stanovanj – projekt v občini Št. stanovanj Št. oddanih stanovanj Št. prostih stanovanj Odstotek zasedenosti Mesečna najemnina / uporabna površina
Črnomelj 30 14 16 47 312,00 EUR (45,9 m2) – 489,00 EUR (69,8 m2)
Kočevje 93 91 2 98 207,00 EUR (37,2 m2) – 661,00 EUR (88,8 m2)
Metlika 1 1 0 100 179,00 EUR (58,8 m2)
Mirna na Dolenjskem 1 1 0 100 177,00 EUR (30,6 m2)
Novo mesto 21 17 4 81 176,00 EUR (25,2 m2) – 550,00 EUR (92,9 m2)
Ribnica 7 5 2 71 221,00 EUR (49,6 m2) – 363,00 EUR (79,5 m2)
Šentrupert 1 1 0 100 164,00 EUR (67,5 m2)
Skupaj po lokacijah 154 130 24 84

b. Podatki za stanovanja – neprofitni najem

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) v 87. členu določa postopek oddajanja neprofitnih stanovanj samo na podlagi objave javnih razpisov, Stanovanjski sklad RS pa le-teh ne izvaja sam, ampak v primeru izpraznitve primernega najemnega stanovanja, ki je v lasti ali brezplačni uporabi Stanovanjskega sklada RS, najprej opravi zamenjave med lastnimi najemniki, če le-teh ni, da razpolagalno pravico občini oziroma javnemu stanovanjskemu skladu občine, v kateri se nahaja razpoložljivo stanovanje.

Ker je za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj pristojna občina, kjer ima posameznik prijavljeno stalno bivališče, se mora prosilec za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja obrniti na občino stalnega bivališča oziroma na javni stanovanjski sklad občine v občini stalnega bivališča.

Stanovanjski sklad RS ima v JV Sloveniji 36 neprofitnih najemnih stanovanj, od tega so 3 stanovanja prosta, ostala zasedena in v Posavju 76 neprofitnih najemnih stanovanj, od tega 10 prostih in 66 zasedenih.

Neprofitna najemnina se obračunava skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21).

  1. Na kakšen način določite cene?

Pri stanovanjih, ki se oddajo po postopkih za oddajo v neprofitni najem ter stanovanjih z določeno neprofitno najemnino (projekti sofinancirani iz sredstev za Načrta za okrevanje in odpornost – NOO) se najemnina določa skladno z določbami SZ-1 in Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21).

V primeru stanovanj, ki se oddajajo v stroškovni najem, najem za mlade in oskrbovanih stanovanj je metodologija za določitev najemnine podobna, razlika je v osnovi za izračun t.i. stroškovne najemnine. Pri neprofitni najemnin je osnova administrativno določena z zakonsko vrednostjo točke za ugotavljanje vrednosti stanovanja, pri stroškovni vrednosti pa osnovo predstavlja nabavna vrednost stanovanja.

  1. Ali se cene glede na povpraševanje v zadnjih letih spreminjajo?

Če je s ceno mišljena najemnina, se je neprofitna najemnina pričela usklajevati na podlagi zakonske spremembe stanovanjskega zakona iz leta 2021. V obdobju 2021 do 2023 se bo najemnina zvišala za približno 33 %. Sprememba zakona je uvedla obvezno uporabo lokacijskega faktorja, ki dodatno vpliva na višino najemnine, glede na lokacijo posameznega stanovanja. Spremembe tržnih najemnin pa odražajo strošek nakupa oz. gradnje stanovanja.

  1. Kdo ima prednost na razpisih?

Stanovanjski sklad RS oddaja stanovanja v stroškovni najem na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, ki je objavljen na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih kriterijev Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, pri čemer opozarjamo, da veljajo vsakokratna določila, ki jih vsebujejo objavljeni javni razpisi in da gre za splošno povzemanje trenutnih določb: Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko le popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.  Prednost pri najemu imajo prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, znotraj te kategorije pa mlade, družine, družine z OŠ otroki, družine in mladi do 35 let.

  1. Kako izbirate najemnike, kako če je več interesentov, kot je na voljo stanovanj?

Izbor najemnikov stanovanj po javnih razpisih za najem – stroškovni najem, ki jih izvaja Stanovanjski sklad RS poteka po posebnem protokolu izbora najemnikov s pomočjo posebnega računalniškega programa. V primeru večjega števila prosilcev za posamezno stanovanje ima prednost pri izboru prosilec iz višje prednostne kategorije znotraj prednostne skupine. Če je prednostnih prosilcev za posamezno stanovanje po upoštevanju prednostnih skupin in kategorij še vedno več, se med njimi izvede naključen računalniški izbor. Prioritetni razredi, protokol izbora in opis računalniškega programa za naključni izbor so objavljeni na spletni strani Sklada http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija.

Dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj poteka kot pojasnjeno pri odgovoru 1.b) z javnimi razpisi na podlagi 87. člena SZ-1 in Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21). Aktivnosti izvajajo občine, javni sklad in neprofitne stanovanjske organizacije katerim Sklad podeli razpolagalno pravico.

  1. Kakšen je fond vaših stanovanj v JV Sloveniji in Posavju v primerjavi z drugimi regijami glede na povpraševanje?

Stanovanjski sklad RS skladno z ReNSP15-25 ter usmeritvami PROSO pridobiva in zagotavlja gradnjo stanovanj za neprofitni najem in za stroškovni najem po celotni Sloveniji ter je prisoten v vseh statističnih regijah z dokončanimi stanovanji ter projekti v pripravi in izvedbi kot investitor lastnih projektov, lastnik kupljenih nepremičnin ali sofinancer projektov subjektov, ki zagotavljajo stanovanja za javno oddajo v najem.

Glede na povpraševanje menimo, da je fond stanovanj v teh regijah dobro pokrit v primerjavi z drugimi regijami. Vabimo vas, da si ogledate prikaz projektov v lasti in pridobivanju na strani www.ssrs.si spodaj: Število stanovanjskih enot v lasti SSRS in v fazi gradnje / priprave / nakupa.

  1. Ali načrtujete povečati fond stanovanj in če je odgovor da, kje, kdaj in za koliko?

Stanovanjski sklad RS stalno izvaja projekte pridobivanja stanovanj, tako je  na območju po katerem sprašujete v sklopu lastne investicije pričel z gradnjo 3 stanovanjskih blokov s skupaj 103 javnimi najemnimi stanovanji na lokaciji Podbreznik, Novo mesto. Na isti lokaciji Mestna občina Novo mesto gradi 81 neprofitnih najemnih stanovanj v dveh blokih katerih soinvestitor je po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot in bivalnih enot Stanovanjski sklad RS.  Zaključek soseske Podbreznik je predviden v letu 2024/2025.

Po letu 2025 lahko SSRS na lokaciji Brod Drage, Novo mesto zagotovi še 150 javnih najemnih stanovanj. Razvoj investicije je odvisen od zagotovitve finančnih in kadrovskih virov za gradnjo.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE