Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Domovina

07. februar 2023
NAPOVEDI

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam posredujemo odgovore:

  • Torej kaj pomenijo nove napovedi, kje bodo gradili ta stanovanja – gre samo za Ljubljano ali po Sloveniji? Ali na Stanovanjskem skladu poznate te podrobnosti?

Podrobnosti načrtov pristojnih organov nam še niso poznane. Stanovanjski slad RS pri izbiri območij za gradnjo javnih najemnih stanovanj ter izvajanju programov za sofinanciranje zagotavljanja stanovanj za vse skupine prebivalstva zavezujejo usmeritve ReNSP15-25 ter resolucij za družine, mlade in druge skupine prebivalstva kot npr. Nacionalni program za Rome,  podatki o potrebah v PROSO (Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo, november 2016) in ugotovitve potreb, ki jih izkažejo posamezne občine. Lastni ali sofinancirani projekti SSRS so v vseh statističnih regijah po Sloveniji (več podatkov o številu stanovanj SSRS v lasti in gradnji je na spletni strani spodaj: https://ssrs.si/ ). Predvidevamo, da se bo načrt Vlade RS osredotočil tudi na spodbujanje obsežnejšega zagotavljanja najemnih stanovanj s strani mestnih in ostalih občin ter javnih stanovanjskih skladov na lokalni ravni.

  1. člen SZ-1 določa pristojnosti države na stanovanjskem področju, in sicer: Država ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge: določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem načrtu države; določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja sredstva za njegovo izvedbo; skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost na stanovanjskem področju; spremlja višino najemnine po vrstah najemnih stanovanj na nivoju regije in države; ustanovi in imenuje stanovanjski svet in njegove člane; vodi evidence, registre in statistične podlage za spremljanje in izvajanje stanovanjske politike; ustanovi nacionalni svet za varstvo pravic najemnikov, v katerega so združeni občinski sveti za varstvo pravic najemnikov.

V 3. in 4. odstavku 142. člena SZ-1 pa je določeno: Nacionalni stanovanjski program se izvaja na osnovi opredelitev javnega interesa na področju poselitve slovenskega prostora z vidika smotrnosti izrabe prostora, kvalitete bivalnega okolja ter identitete širšega prostora.

Nacionalni stanovanjski program izhaja iz ustavne določbe, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pri opredeljevanju kvalitete stanovanjske gradnje izhaja iz upoštevanja razvojnih trendov v načinu življenja in diferenciacije potreb oziroma standardov, v okviru humanizacije bivalnega in delovnega okolja.

Predvidevamo, da povsod po državi, kakor trenutno že izvajamo na SSRS, vendar bo po napovedi več aktivnosti padlo na občine in mestne stanovanjske sklade.

  • Ali te napovedi po vaše rešujejo ceno stanovanj v LJ

Tržna cena stanovanj v prestolnici je podobno kot povsod po svetu višja od povprečja, zato javna najemna stanovanja ne morejo bistveno vplivati na nakupne cene, lahko pa na nižje najemnine.

  • Ali razpolagate s podatki, koliko je denimo ta hip čakajočih na stanovanje na področju Ljubljane? 

Stanovanjski sklad RS ni pristojen voditi te podatke in s konkretnimi podatki ne razpolaga. Predlagamo, da se obrnete na MOL oziroma JSS MOL.

  • Koliko te nove napovedi sploh odstopajo od dosedanjih načrtov Stanovanjskega sklada? Primerjava.

Načrti za celotno obdobje do 2026 t.j. za ta mandat Vlade RS v odnosu do Stanovanjskega sklada RS ne odstopajo bistveno od ocen in načrtov Stanovanjskega sklada RS, pri čemer je Sklad Vlado RS seznanil, da za projekte po letu 2024 potrebuje in pričakuje dodatna finančna sredstva v obliki povečanja namenskega premoženja in kapitala (dokapitalizacije), nepovratnih sredstev financiranja ter ugodnih dolgoročnih kreditov za najmanj 1.000 stanovanj, za katera imamo že v lasti in pripravljena zemljišča z OPPN oz. OPPN v spreminjanju.

  • Ali držijo trditve v opoziciji, da praviloma ta neprofitna stanovanja zasedejo priseljenci, ne pa slovenske družine, češ, ker imajo nizek cenzus –  ker zgolj moški praviloma dela, ženske pa so doma z otroki? Kako ta cenzus torej vpliva na upravičenost? 

Stanovanjski sklad RS skladno z zakonodajo ni pristojen in zato ne zbira in evidentira osebnih podatkov posebne vrste iz katerih bi izhajalo kakšne narodnosti ali rase ali etničnega porekla so posamezniki ali njihove družine oziroma od kje so se priselili, ter ali delajo samo moški ali tudi ženske in zakaj.  Lastna stanovanja za neprofitni najem daje v najem preko razpisov, ki jih izvajajo po razpolagalni pravici občine in lokalni  javni stanovanjski skladi skladno s SZ-1 in podzakonskimi predpisi. Sklad v skladu z ReNSP15-25 sofinancira projekte zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj občinam in lokalnim javnim stanovanjskim skladom. Skupno je doslej v obdobju 1.1.2015 do sedaj namenil 49,1 mio EUR za 942 neprofitnih najemnih stanovanj, vendar je v tem času bistveno povečal tudi ponudbo novih dostopnih najemnih stanovanj za stroškovni najem, ki jih sam oddaja v najem preko javnih razpisov kjer so prednostne skupine mlade družine in mladi, in sicer za 1.146 stanovanj v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2022. Za reševanje problematike mladih je Sklad v letu 2021 dokončal Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani ter v oddajo ponudil 109 bivalnih enot, svojo ponudbo najemnih stanovanj pa je razširil tudi na oddajo oskrbovanih najemnih stanovanj, ki so namenjena prosilcem starim nad 65 let, in sicer z 82 stanovanji na treh lokacijah (Maribor, Novo Brdo in Slovenj Gradec).

 

S spoštovanjem, Stanovanjski slad RS

 


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE