Novinarska vprašanja

01. junij 2020

Novinarska vprašanja – Glas gospodarstva

gradnja javnih najemnih stanovanj

Spoštovani, vezano na vaše zaprosilo za odgovore na vprašanja za članek v posebni izdaji revije GZS Glas gospodarstva na temo gradbeništva vam podajamo naše odgovore.

 

  1. Koliko neprofitnih stanovanj in kje ima v gradnji Stanovanjski sklad Republike Slovenije? Koliko jih bo dokončanih letos in kje? Koliko ima sklad obstoječih neprofitnih stanovanj?

Zaradi izvajanja stanovanjske politike je ReNSP15–25 uvedel pojem »javna najemna stanovanja«, ki pa v stanovanjski zakonodaji še ni pojmovno opredeljen. ReNSP15-25 z enotnim poimenovanjem »javna najemna stanovanja« zajema občinska najemna stanovanja v lasti občin oziroma občinskih stanovanjskih skladov in stanovanjskih organizacij ter najemna stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada RS, ki se oddajajo za neprofitno najemnino upravičencu do neprofitnega stanovanja, namenska najemna stanovanja in tržna najemna stanovanja. V kategorijo javnih najemnih stanovanj tako Sklad vključuje neprofitna najemna stanovanja kot tudi ostala najemna stanovanja v lasti Sklada.

V okviru Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, bo SSRS skupaj s upravičenimi prosilci (lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije) po trenutno odobrenih projektih in projektih v pripravi do 2023 zagotovil skupno 445  javnih najemnih stanovanj z modelom posojila in modelom soinvestitorstva ali kombinacijo obeh (v lasti občin bo 376 stanovanj in v lasti SSRS 69 stanovanj) v vrednosti sofinanciranja 25,3 milijonov evrov. Navajamo projekte, ki so trenutno v gradnji: Novo Brdo E1, Ljubljana (174 stanovanj); Dečkovo naselje, Celje (128 stanovanj) in Spodnja Kostrivnica, Rogaška Slatina (10 stanovanj) z rokom dokončanja predvidoma v letih 2021 in 2022.

V okviru Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020  bo SSRS skupaj s upravičenimi prosilci (lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in druge pravne osebe) po trenutno odobrenih projektih in projektih v pripravi do 2023 zagotovil skupno 73  javnih najemnih oskrbovanih stanovanj z modelom posojila in modelom soinvestitorstva ali kombinacijo obeh (v lasti prosilcev bo 43 stanovanj in v lasti SSRS 30 stanovanj) v vrednosti sofinanciranja 4,6 milijonov evrov. Navajamo projekte, ki so trenutno v gradnji: Dečkovo naselje, Celje (14 stanovanj) in Krško (29 stanovanj) z rokom dokončanja predvidoma v letu 2021.

Informacija o lastnih gradnjah in nakupih stanovanj za najem je podana na povezavi https://ssrs.si/novice/stanovanjski-sklad-rs-bo-do-leta-2023-zagotovil-2-144-novih-najemnih-stanovanj/

 

  1. Katere projekte za gradnjo neprofitnih stanovanj ima Sklad v načrtih v prihodnjih petih letih, kateri so glavni pogoji, da bo načrte lahko izpolnil? Kakšno je povpraševanje po tovrstnih stanovanjih?

SSRS bo predvidoma z novim Programom sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj do leta 2025, zagotovil do 450 novih javnih najemnih stanovanj na lokacijah po celi Sloveniji.  Bistveni pogoj, da je Program uspešen je sodelovanje in aktivni pristop  občin oz. skladov, služb in NSO, ki so v okviru lokalnih skupnosti zadolžene za izvajanje stanovanjske politike in s tem zagotavljanja novih javnih najemnih stanovanj. Iz navedenega razloga SSRS ob sprejetju Programa poskrbi tudi za obveščenost in njegovo promocijo.  SSRS s podatki o povpraševanju ne razpolaga in se zanje lahko obrnete na lokalne skupnosti. Sklad na nivoju statističnih regij periodično izvaja preverjanje dejanskih potreb po različnih oblikah bivanja. Iz zadnje Skladove Ankete 2018/2019 izhaja potreba po 9.100 javnih najemnih stanovanj. Največje pomanjkanje javnih najemnih je v Mestni občini Ljubljana oz. v Osrednjeslovenski statistični regiji (46 odstotkov vseh potreb). Na nivoju države primanjkuje tudi 1.000 drugih najemnih stanovanj (480 bivalnih enot in 520 oskrbovanih stanovanj), od tega največ v Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Koper.

 

  1. Kako po oceni Sklada gradnja neprofitnih stanovanj lahko prispeva k omilitvi posledic epidemije novega koronavirusa za slovensko gospodarstvo? Kakšni so multiplikativni učinki gradnje neprofitnih stanovanj za gospodarstvo?

 

Multiplikativni učinki naložb se pogosto navajajo kot opravičilo za investicije, kar po mnenju teoretikov ni smotrno. Seveda ima skoraj vsaka gospodarska aktivnost ali naložba multiplikator, zato je tak način ugotavljanja, katera investicija je za državo gospodarsko bolj smiselna, zgrešen. SSRS s konkretnimi podatki ali analizami o multiplikativnih učinkih gradnje neprofitnih stanovanj za gospodarstvo pred epidemijo, med epidemijo in po njej sicer ne razpolaga, vendar pa izhajajoč iz štirih osnovnih ciljev ReNSP15-25 lahko ugotovimo, da z zagotavljanjem uravnotežene ponudbe primernih stanovanj, zagotavljanjem lažje dostopnost do stanovanj, zagotavljanje kakovostnih in funkcionalnih stanovanj in zagotavljanje večje stanovanjske mobilnosti prebivalstva tudi v času epidemije in po njej zagotovo nastajajo pozitivni učinki za uporabnike (vse generacije uporabnikov) in vse subjekte, ki pri tovrstnih projektih sodelujejo, ter njihove zaposlene in družine. SSRS je k omilitvi posledic epidemije novega koronavirusa za slovensko gospodarstvo prispeval že s tem ko nobenega od svojih gradbišč po Sloveniji v času epidemije kot investitor ni zaprl ali ustavil gradnje, temveč si je še bolj prizadeval, da so projekti gradnje tekli še naprej, kljub izzivom za Sklad in izvajalce ter njihove partnerje. Ob tem je tudi ves čas skladno z ukrepi Vlade RS in lokalnih oblasti  prilagojeno izvajal vse svoje programe in javne pozive ter dejavnosti. S tem je poskrbel, da bodo tudi med in po epidemiji poslovni in delovni procesi lahko tekli in pozitivno vplivali na vse njegove poslovne partnerje in stranke.

 

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi