Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Manager

18. maj 2021
GRADNJA STANOVANJ DO LETA 2025

 

Vezano na vaša vprašanja vam posredujemo odgovore.

1/ Koliko stanovanj bo po načrtih zgradil Stanovanjski sklad RS v prihodnji letih oziroma do leta 2025?

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP15–25) je bila sprejeta z namenom in ciljem ureditve razmer na stanovanjskem področju ter hkrati z dolgoročnim zagotavljanjem kakovosti bivanja za vse populacije ljudi. Vloga glavnega izvajalca nacionalne stanovanjske politike je bila dodeljena Stanovanjskemu Skladu Republike Slovenije, javnemu Skladu (v nadaljevanju: Sklad). Sklad je kot izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni glavni ponudnik javnega fonda najemnih stanovanj. Tako je eden od osnovnih ciljev Sklada skrb za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva prednostno mladim, mladim družinam, družinam ter starejši populaciji.

Sklad zagotavlja javni najemni stanovanjski fond kot:

  1. investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj,
  2. sofinancer in soinvestitor v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki s Programom sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot ter s Programom sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe in
  3. kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

Sklad bo v sklopu lastnih investicij do leta 2021 in 2022 v Ljubljani, Mariboru in Kopru, zaključil gradnjo 1137 javnih najemnih stanovanj (od tega 85 oskrbovanih stanovanj za starejše). Do konca leta 2025 pa ima Sklad v sklopu lastnih investicij namen zgraditi še 446 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Sloveniji.

V skladu z določili Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, bo v letošnjem in naslednjem letu dokončanih še 575 stanovanjskih enot (od tega jih bo 58 v lasti Sklada). Skupno namerava Sklad do konca leta 2025 s tem programom v primeru zadostnih sredstev zagotoviti 100 bivalnih enot in 400 stanovanj s parkirnimi mesti.

V skladu z določili Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020, bo v letošnjem in naslednjem letu dokončanih še 44 stanovanjskih enot (od tega jih bo 15 v lasti Sklada). Skupno namerava Sklad do konca leta 2025 s tem programom v primeru zadostnih sredstev pridobiti do 150 novih oskrbovanih stanovanj in 50 mest v domovih za ostarele.

Na podlagi Javnega poziva za nakupe stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj pa je v gradnji in realizaciji 241 stanovanjskih enot. Z nakupi preko javnega poziva in na javnih dražbah Sklad do konca leta 2025 načrtuje v primeru razpoložljivih sredstev skupno pridobiti 500 dokončanih stanovanj za javni najem.

Oba programa in javni poziv so se zaključili z 31.12.2020. Sklad je v sprejeti Poslovni politiki Sklada za obdobje 2021 do 2025 (sprejeta v marcu 2021 s strani Vlade RS) ter v Poslovnem in finančnem načrtu za leti 2021/2022 (ki je še v postopku sprejema s strani ustanovitelja, ki ga zastopa Vlada RS) predvidel, da bodo tudi za novo obdobje sprejeti novelirana programa in javni poziv. Sprejem je predviden po sprejemu Poslovnega in finančne načrta Stanovanjskega sklada RS za leti 2021 in 2022, ki je še v postopku na Vladi RS.

 

2/ Koliko jih bo zgradil v Ljubljani in koliko v drugih mestih v Sloveniji, predvsem v teh regijskih središčih: Maribor, Celje, Kranj in Koper?

V sklopu lastnih investicij bo Sklad do konca leta 2025 v Ljubljani zgradil 647 javnih najemnih stanovanj, v Mariboru 400, v Kranju 187 ter v Kopru 90.

 

3/ Koliko od teh stanovanj bo javnih najemnih in koliko komercialnih (lastniških), namenjenih prodaji na trgu?

Vsa stanovanja so oz. bodo namenjena oddaji v najem, saj Stanovanjski sklad RS od 1.1.2017 skladno z usmeritvami ustanovitelja – države pospešeno usmerja vse svoje napore v povečanje javne najemnega fonda po celotni Sloveniji.

 

4/ Ali imate mogoče podatke, koliko naj bi se v tem obdobju zgradilo še stanovanj pod investicijskim okriljem drugih mestnih stanovanjskih skladov in občin v Sloveniji?

Stanovanjski sklad RS zagotavlja najemna stanovanja za različne skupine prebivalstva tudi v sodelovanju z občinami, lokalnimi javnimi stanovanjskimi skladi in drugimi prosilci oziroma ponudniki (kot pojasnjeno pri prvem odgovoru), vendar pa  ni stvarno pristojen za zbiranje ali evidentiranje podatkov o investicijskih načrtih za pridobivanje najemnih stanovanj v mestnih ali drugih občinah ter mestnih občinskih skladih v Sloveniji. Posledično Sklad ne razpolaga s podatki za katere zaprošate.

 

5/ Kako bo ponudba teh novih stanovanj konkretno vplivala na (stabilizacijo) cen stanovanj v Ljubljani in v slovenskem povprečju?

Pričakujemo, da bo ponudba novih najemnih stanovanj za različne skupine prebivalstva,  ki bodo zagotovljena s strani Stanovanjskega sklada RS s projekti Sklada (kjer Sklad deluje kot

  1. investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj,
  2. sofinancer in soinvestitor v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz.  ponudniki s Programom sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot ter s Programom sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe ter
  3. kot  kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj) ob spremembah stanovanjske zakonodaje, ki so še v postopku sprejema s strani DZ (SZ-1E – predvideva zvišanje neprofitne najemnine in povišanje subvencij ter povečanje zadolževanja javnih skladov ter predkupno pravico Stanovanjskega sklada RS) deloma res  zmanjšala primanjkljaj javnih najemnih stanovanj, ki je trenutno ocenjen na dobrih 9.000 stanovanj, kar se bo posledično odrazilo tudi v gibanjih najemnin na prostem trgu tam kjer bodo gibanja ponudbe in povpraševanja najbolj izrazita (dokument PROSO, november 2016).

Vseeno pa je potrebno opozoriti, da bo delež k zmanjšanju primanjkljaja prispeval tudi zasebni sektor v obliki novih gradenj stanovanj, rekonstrukcij – prenov in z aktivacijo praznih (neoddanih) stanovanj za potrebe (upajmo ne le kratkoročnega Airbnb) najema in z vstopom v  delovanje javne najemne službe (zagotavljanje stanovanj za oddajo v podnajem preko Stanovanjskega sklada RS), ki jo predvideva ReNSP15-25 (in je trenutno še v postopku sprejemanja zakonodajnih podlag SZ-1E).


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA