Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – POP TV

03. marec 2021
VAROVANA STANOVANJA

 

Koliko je trenutno varovanih stanovanj v vaši lasti, v katerih mestih so in po koliko stanovanj?

Pravilen izraz je oskrbovano stanovanje. Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju tudi Sklad ali SSRS) ima v lasti 61 oskrbovanih stanovanj v Tolminu, Kobaridu in Velenju. V Tolminu se nahaja 32, v Kobaridu 21 oskrbovanih stanovanj ter v Velenju 8 stanovanj.

 

Koliko je trenutno prostih varovanih stanovanj za najem in kolikšne so čakalne vrste?

SSRS z razpolagalno pravico dodeljuje oskrbovana stanovanja preko občin in javnih skladov. Občine in javni skladi skladno s pogoji podeljene jim razpolagalne pravice in zakonsko določenem postopku o dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj v najem določijo najemnika oskrbovanega stanovanja. Najemnik mora biti izbran na podlagi razpisa za dodelitev oskrbovanih najemnih stanovanj. Stanovanja v Kobaridu in Tolminu so bila zgrajena z namenski sredstvi  v obsegu ukrepov obnove in spodbujanja razvoja  na območju, ki ga je prizadejal potres s prvim sunkom 12. aprila 1998 z epicentrom v  naselju Lepena, zato se primarno dodeljujejo po posebnih razpisih iz leta 2002 oziroma 2004, v primeru, da ni potreb po najemu pa jih lahko občini uporabljata za dodelitev neprofitnim najemnikom po obstoječih razpisih in skladno s stanovanjsko zakonodajo.

Stanovanja, ki jih ima v lasti Sklad, so oddana oziroma so v postopku menjave najemnika. Glede čakalnih vrst vam svetujemo, da se obrnete na posamezne občine oziroma javne sklade.

 

Kakšne storitve vse nudijo varovana stanovanja?

Oskrbovana stanovanja so arhitekturno prilagojena za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom. V njih lahko stanovalci dobijo pomoč določene ustanove 24 ur dnevno. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje. Za oskrbovana stanovanja v Kobaridu in Tolminu, morajo izpolnjevati še posebne pogoje razpisov vezane na oddaljenost od urbanega središča in zmožnosti zavezancev, ki bi morali za njih sicer skrbeti.

 

Kakšne pogoje morajo izpolnjevati upravičenci, da lahko zaprosijo za bivanje v varovanih stanovanjih?

Pogoji za izpolnjevanje so starost več kot 65 let, primerno zdravstveno stanje – sposobnost samostojnega bivanja, da prosilec ni v osebnem stečaju in je sposoben plačevati najemnino in povezane stroške najemna oskrbovanega stanovanja.

 

Kolikšne so najemnine za varovana stanovanja? Ali morajo stanovalci najemnine v celoti plačevati sami ali je možna subvencija, pomoč? Če slednje, v katerih primerih, kdo so upravičenci?

Če je možno oskrbovano stanovanje tudi lastniško odkupiti, pod kakšnimi pogoji in kakšne so cene?

Najemnina za oskrbovano stanovanje je neprofitna in se obračunava po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15), kar pomeni, da se najemnina obračunava po 4,68 % od vrednosti stanovanja. Glede subvencioniranja vam svetujemo, da se obrnete na posamezne občine oziroma lokalne javne stanovanjske sklade.

Za oskrbovana stanovanj, ki jih ima v lasti Stanovanjski sklad RS, prodaja ni dovoljena. Občina ali lokalni javni stanovanjski sklad mora pred vsako nameravano odtujitvijo oskrbovanih stanovanj pridobljenih po programih sofinanciranja SSRS, SSRS pisno zaprositi ter v prošnji podati strokovne in utemeljene argumente z ustreznimi in verodostojnimi prilogami, iz katerih mora biti razviden vzrok, čas in namen predvidene odtujitve nepremičnine. Sklad v primeru prejete vloge po preučitvi vseh pravnih in dejanskih stanj poda svojo odločitev. ReNSP15-25 uvaja načelo nadomestitve stanovanj v primeru prodaje, ki pa še ni uzakonjeno.

 

Če imate v načrtu povečanje števila varovanih stanovanj, kdaj, kje, kolikšna sredstva so namenjena v ta namen? 

Na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani in Pod Pekrsko gorco v Mariboru poteka gradnja  javnih najemnih stanovanj in oskrbovanih stanovanj za starejše in sicer: 25 v Ljubljani, ki bodo dokončana predvidoma do konca  2021 in 60 v Mariboru, ki bodo dokončana v letu 2022. SSRS načrtuje tudi izgradnjo 28 oskrbovanih stanovanj na lokaciji Ob Savi v Kranju (načrtovano leto izgradnje 2024), 30 oskrbovanih stanovanj na lokaciji Podbreznik v Novem mestu in 60 oskrbovanih stanovanj na lokaciji Novo Pobrežje v Mariboru (načrtovano leto izgradnje 2027). Dodatno je SSRS preko Javnega poziva za nakup stanovanj pridobil 27 oskrbovanih stanovanj v Slovenj Gradcu, ki bodo predvidoma na voljo konec leta 2021.

SSRS bo na podlagi Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 (Program), v last pridobil še 15 oskrbovanih stanovanj v Občini Krško, ki bodo predvidoma dokončana v marcu 2021, z dodelitvijo posojila pa omogočila izgradnjo 14 oskrbovanih stanovanj v soseski »Dečkovo naselje« v Mestni občini Celje, ki bodo predvidoma dokončana v prvi polovici leta 2021. Prav tako bo na osnovi  Programa SSRS pridobil 15 novih oskrbovanih stanovanj v Občini Šmarje pri Jelšah, ki bodo predvidoma dokončana v prvi polovici leta 2022.

Zaradi uspešnega izvajanja v slovenskem prostoru uveljavljenega Programa sofinanciranja stanovanjskih enot za starejše, ki  je bil zaključen z dnem 31.12.2020, je SSRS v predlogu Poslovne politike Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2021 do 2025, ki je še v postopku sprejema s strani ustanovitelja, predvidel sprejetje novega Programa. S sprejetjem Programa SSRS pričakuje nove vloge za sofinanciranje investicijskih projektov, s katerimi se bodo v občinah pridobila nova javna oskrbovana stanovanja.


Preberite tudi

13. april 2021

Novinarska vprašanja – Dnevnik

STANOVANJA - ULICA IVANE KOBILICA, LJUBLJANA
31. marec 2021

Novinarska vprašanja – v Fokusu

NEPROFITNA STANOVANJA