Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

27. september 2021
NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI

 

Pozdravljeni,

vezano na vaša vprašanja, vam podajamo naslednje odgovore na temo nenaseljenih stanovanj v Sloveniji:

1. Kdaj načrtujete zagon državne najemniške službe in v kateri fazi oblikovanja je trenutno najemniška služba?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21, SZ-1E), ki je stopil v veljavo 19.6.2021 je SZ-1 (iz leta 2003 s spremembami) vsebinsko dopolnil. Pomembna novost je, da je v 148. členu SZ-1 po novem skoraj šest let po uveljavitvi ReNSP15-25, ki je napovedala instrument javne službe za najemniško upravljanje (JSNU), med nalogami Stanovanjskega sklada RS vključena tudi nova naloga, in sicer da izvaja javni najem stanovanj. SZ-1E je z novimi členi 148.a do 148.f določil okvire tega instrumenta ter v 49. členu določil, da Sklad začne izvajati javni najem stanovanj iz novega 148.a člena SZ-1E 1. januarja 2022. Nadalje je v 50. členu SZ-1E določeno, da mora biti Uredba o izvajanju JSNU (tako kot določajo členi 148.a, 148.c in 148.d) izdana v šestih mesecih od uveljavitve SZ-1E, kar pomeni, do 19.12.2021. Sklad je do uveljavitve SZ-1E izvajal analitične in osnovne pripravljalne aktivnosti za JSNU, saj zakonskih okvirov še ni bilo vzpostavljenih.

Po sprejetju novele stanovanjskega zakona je Stanovanjski sklad RS s svojimi predlogi tvorno sodeloval v postopku priprave in sprejema Uredbe o JNSU, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, dejstvo pa je, da bo samo dokončanje priprav za objavo javnega razpisa za najemodajalce in podnajemnike, razvoj in priprava informacijske in operativne podpore  postopkov obdelav po SZ-1 in ZUP ter pričetek izvajanja JSNU odvisen od tega kdaj bo predmetna Uredba sprejeta in kakšna ob njena vsebina ter od tega koliko novih zaposlitev za ta namen in kolikšna finančna sredstva ter zlasti kdaj bo Stanovanjski sklad RS dejansko pridobil od države. Na samo oblikovanje vsebin in izvajanje JSNU pa seveda vplivajo tudi spremembe SZ-1E, vezane na neprofitno najemnino in lokacijski faktor. Uredba, ki po SZ-1E ureja to področje, je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 153/2021 dne 24.9.2021.

2. Kdo o vodil najemniško službo? Bo ta domena Stanovanjskega slada ali Ministrstva za okolje?

Skladno s SZ-1E bo javni najem stanovanj izvajal Stanovanjski sklad RS, ki spada v resor Ministrstva za okolje in prostor, ki mora predlagati tudi obseg stroškov za izvajanje JSNU v državnem proračunu, kot to določa 148.f člen SZ-1. Natančnejša merila za izvajanje JSNU in podrobnejši način najemanja stanovanj na trgu predpiše Vlada RS.

3. Na spletni strani Stanovanjskega sklada sem zasledil podatek, da je v Sloveniji po oceni iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25) približno 20 odstotkov stanovanjskega fonda nenaseljenega. Gre pri tej oceni za stanovanja, ki so v lasti državljanov ali zgolj za stanovanja, ki jih ima v lasti stanovanjski sklad?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen voditi evidence o nenaseljenosti stanovanjskega fonda v Sloveniji, zato predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo pristojno za stanovanjske zadeve. Število praznih stanovanj Stanovanjskega sklada RS je za stroškovni najem razvidno na spletni povezavi https://ssrs.si/oddaja/razpis-za-oddajo-stanovanj-v-najem/, za neprofitni najem pa so oddana vsa za najem primerna stanovanja v razpolagalno pravico občinam in javnim stanovanjskim skladom, ki jih oddajajo po SZ-1 svojim občanom. Na povezavi http://www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/ so razvidne razpoložljive postelje v bivalnih enotah za mlade ter na povezavi https://ssrs.si/oddaja/najem-za-mlade/ postelje v stanovanjih za mlade po posebnem javnem razpisu.

4. V zvezi z oceno o nenaseljenih stanovanjih me zanima še, ali gre tukaj za uporabne površine ali pa so v oceno vključena tudi stanovanja, ki potrebujejo še prenovo? Je dejansko petina uporabnih stanovanj v Sloveniji nenaseljenih? So v to vključene tudi hiše?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen voditi evidence o nenaseljenosti stanovanjskega fonda v Sloveniji, zato predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo pristojno za stanovanjske zadeve. Stanovanjski sklad RS redno in sprotno vzdržuje svoja stanovanja, ki jih oddaja v najem skladno z veljavno zakonodajo šele ko so primerna za oddajo.

5. Kaj s glavni razlogi, da stanovanja v Sloveniji ostajajo prazna in kje po državi je največ nenaseljenih nepremičnin?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen voditi evidence o nenaseljenosti stanovanjskega fonda v Sloveniji, zato predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo pristojno za stanovanjske zadeve.

6. Kakšna je stališče Stanovanjskega sklada glede uvedbe davka na nepremičnine? Bi uvedba tega pozitivno vplivala na stanovanjsko problematiko? Bi po vašem mnenju lahko spodbudila prodajo nepremičnin in posledično zapolnila trenutno prazna stanovanja?

Glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu menimo, da je dejstvo, ali in kako bi, oziroma če sploh bi uvedba davka na nepremičnine vplivala na stanovanjsko problematiko v Sloveniji, odvisno od tega, kakšna bi bila stopnja davka, kdo bi bil prejemnik sredstev iz davka, koliko bi bilo zbranih sredstev, ali bi bila poraba namensko omejena, kakšni bi bili kontrolni mehanizmi, katere nepremičnine ali subjekti bi bili izvzeti iz obdavčitve z davkom na nepremičnine (zakonske oprostitve) ter drugih spremljajočih dejstev kot npr. kdaj  bi bil davek uveljavljen.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

06. oktober 2021

Novinarsko vprašanje RTV Slo

ZEMLJIŠČE
05. oktober 2021

Novinarsko vprašanje Finance

NAJVEČJA GRADBIŠČA V SLOVENIJI
04. oktober 2021

Novinarsko vprašanje Vestnik

MURSKA SOBOTA
04. oktober 2021

Novinarsko vprašanje Sobotainfo

Stanovanja v Murski Soboti