Novinarska vprašanja

30. januar 2020

Novinarska vprašanja – Štajerski tednik

PRODAJA NEPREMIČNIN V OBČINI ZAVRČ NA ELEKTRONSKI JAVNI DRAŽBI

Novinarska vprašanja: 

Spoštovani!

Za časopis Štajerski tednik pripravljam članek o javnih dražbah nepremičnin v Zavrču. V zvezi s tematiko vas prosim za par informacij.
1. Kdo je dosedanji lastnik nepremičnin, ki se potom javne dražbe prodajajo na spletni strani nepremicnine.net pod referenčnimi št. 6311545, 6311543 in 6311414?
2. Kateri so razlogi za posamezno nepremičnino, da se prodaja potom javne dražbe?
3. Ali obstajajo kaki pogoji za kupce pri posamezni nepremičnini?
4. Kakšno je sicer povpraševanje po teh nepremičninah?
5. Kakšna so vaša predvidevanja glede zaključka prodaje – kdaj bodo postopki dražbe za posamezno nepremičnino zaključeni?
Prosim za čimprejšnji odgovor.
Za vse informacije se vam že vnaprej zahvaljujem!

 

Odgovori na novinarska vprašanja: 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja prejeta dne 28.1.2020 po elektronski pošti vam podajamo naslednje odgovore:

Stanovanjski sklad RS kot osebo javnega prava zavezujejo pri razpolaganju z ne/premičnim premoženjem določbe ZSPDSLS-1 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7148) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7710 – v nadaljevanju: Uredba). Poslovno nepotrebno premoženje (kot npr. nepremičnine, ki terjajo previsoka vlaganja glede na pričakovan donos, neustreznost nepremičnine …) prodajamo na elektronskih javnih dražbah, s čimer omogočimo javnost in preglednost postopkov, prav tako s tem načinom prodaje sledimo cilju ekonomske utemeljenosti, saj smatramo, da nam ta način omogoča najugodnejši izid ravnanja s stvarnim premoženjem. Zakon namreč določa, da se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem  praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje višja kupnina.

Prodajamo izključno lastne nepremičnine, torej nepremičnine v lasti Stanovanjskega sklada RS. Skladno z ZSPDSLS-1 in Uredbo javno objavimo besedilo elektronske javne dražbe v katerem zainteresiranim strankam predstavimo tudi pogoje za sodelovanje na javni dražbi in pravila elektronske javne dražbe.

Nepremičnine po katerih povprašujete se nahajajo v Občini Zavrč in so bile predmet prodaje na elektronski javni dražbi, št. 9-2019. Rok za prijavo se je iztekel dne 21. 1. 2020 ob 16. uri, besedilo e-javne dražbe še vedno lahko vpogledate na naši spletni strani: https://ssrs.si/razpisi/zaprte-zakljucene-objave/zaprte-javne-drazbe-za-tekoce-leto/ (zadnje po vrsti). Prijava se je lahko izvedla do postavljenega roka na spletnem naslovu: https://ssrs.edrazbe.si/, kjer imamo objavljena tudi video navodila za prijavo in za potek e-dražbe. Naj ob tem pripomnimo, da so dražitelji nadvse dobro sprejeli postopke e-javnih dražb, prepričani tudi  smo, da je ta način zagotovo prijazen in pravičen do samih dražiteljev, torej do potencialnih kupcev (vse se lahko opravi s kateregakoli mesta kjer obstaja možnost vzpostavitve internetne povezave, ne obstaja možnost vplivanja na dražitelje, med izvajanjem dražbe dražitelj nima okoli sebe neželenih motečih elementov …).

Med konkretnimi nepremičninami v Občini Zavrč smo v okviru razpisane e-javne dražbe, št. 9-2019, prodali dve stanovanji, in sicer na naslovu Zavrč 11 (zap. št. 40. in 41. – I. poglavje objavljenega besedila). Nepremičnina pod zaporedno št. 39 (stanovanje na naslovu Zavrč 11 a) ni bila prodana. Vse tri nepremičnine so bile prvič uvrščene na javno dražbo, s prodajo smo zadovoljni. Za nepremičnini pod zap. št. 40. in 41. se elektronska javna dražba ni izvedla – namreč, skladno s 7. točko poglavja V. ‘Pravila elektronske javne dražbe’ objavljenega besedila, se šteje, da kupec kot edini vplačnik varščine draži z izklicno ceno.

Pogodba mora biti sklenjena s kupcem v roku 15 dni, rok se lahko na podlagi vloge kupca podaljša za nadaljnjih 15 dni. Rok za plačilo kupnine je 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Po plačilu kupnine in finančni potrditvi prodajne pogodbe se izvede primopredaja nepremičnine.

Glede povpraševanja po nakupu nepremičnin v Občini Zavrč bi na osnovi naših izkušenj težko podali oceno, saj imamo v tem delu Slovenije bolj malo nepremičnin primernih za prodajo. Vsekakor pa smo na elektronski javni dražbi, št. 9-2019, zaznali povečano povpraševanje, najbolj za nepremičnine v mestnih centrih (npr. v Mariboru).

Ob tem vas opozarjamo, da morate skladno z našim navodilom objavljenim na spletni povezavi https://ssrs.si/o-nas/medijsko-sredisce/ vaša vprašanja pošiljati na naslov tajnistvo@ssrs.si. Novinarska vprašanja poslana oziroma prejeta na drug elektronski ali poštni naslov Sklada oziroma njegovih zaposlenih, se štejejo za nedospela in v bodoče nanje ne boste prejeli vsebinskega odgovora. Enako velja za vprašanja poslana na drugo številko faksa kot je navedena zgoraj. Vsako dodatno vprašanje na že podane odgovore se obravnava kot novo vprašanje.

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi