Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Gorenjski glas

25. avgust 2015
Jesenice

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

1. Na blokih potekajo sanacijska dela, prosim vas za podatke, kaj vse boste obnovili.

Na skupnih delih stavb na lokaciji Jesenice je predvidena sanacija fasade, toplotna izolacija nadstreškov nad balkoni, popravilo kleparskih obrob in kritine nad vhodi in na strehi objektov, popravilo strelovodov, slikopleskarska dela in dodatna dela pri odvodu talne vode iz kleti na naslovu Ulica F. Prešerna 3, odvod natečenih talnih vod iz dvigalnih jaškov na vhodih 3a, 3c in 3e, ki jih ni bilo potrebno sanirati interventno v letu 2014 ter prilagoditev dvigalnih naprav na novo višino tlakov v jaških (nivo tlakov se bo spremenil pri sanaciji odvodnjavanja talnih vod) in sanacija nosilne konstrukcije v jaških (tri dvigala). Zalivanja jaškov dvigal v kleteh zaradi nesmotrno visokih stroškov izvedbe in tehnično prezahtevne izvedbe ne bomo preprečevali, temveč bomo z namestitvijo črpalnega sistema odpravili posledice zamakanj. Menjava jeklenic dvigal v sanaciji ni predvidena, sanirati je potrebno nosilno jekleno konstrukcijo dvigal v jaških v kleti, ki je bila močena, kar je bilo na treh vhodih že izvedeno leta 2014. Parket v posameznih stanovanjih se bo menjal na mestih, kjer je poškodovan.

2. Kako dolgo bodo trajala dela?

Dela bodo trajala predvidoma okoli 3 do 4 mesece.

3. Koliko bo sanacija stala ter kdo jo bo financiral?

Izbrane ponudbe za navedena dela za skupne dele in naprave so v višini 142.012 € brez DDV, za dvigalni jaške 16.220 € brez DDV ter za odpravo napak v stanovanjih 57.259,50 € brez DDV. Sanacijo bo financiral Stanovanjski sklad RS, ki bo zahteval regresno povrnitev o investitorja – izvajalca gradnje Gradis skupine G, d.d., ki je bil neodziven.

4. Kaj je vzrok za potrebo po obnovi komaj šest let starih blokov – drži, da so bila dela v osnovi izvedena zelo nekvalitetno?

Nekatere pomanjkljivosti je ugotovil upravnik, nekatere (predvsem v stanovanjih) so bile sporočene s strani najemnikov in lastnikov stanovanj ter nemudoma posredovane v reševanje. Stanovanjski sklad RS je bil na predmetni lokaciji le vmesni kupec in nadaljnji prodajalec, za neprodana stanovanja pa je najemodajalec. Zaradi neodzivanja Gradis skupine G, d.d. pri odpravi stvarnih napak je moral Sklad kot vmesni kupec in najemodajalec žal preko upravnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. sam operativno in finančno pristopiti tudi k odpravi stvarnih napak iz naslova solidnosti gradnje na skupnih delih in napravah predmetnih objektov, da lahko zagotavlja bivanjsko ustrezne pogoje v objektih.

Za stvarne napake na skupnih prostorih smo pridobili izvedeniško mnenje, v katerem izvedenec potrjuje, da bi investitor Gradis skupina G, d.d. kot izkušen izvajalec del moral dela pri dvigalnih jaških izvesti po pravilih stroke in preprečiti vdor vode v jaške. Glede na to, da investitor Gradis skupina G, d.d. ne priznava zamakanja kot stvarne napake v solidnost gradnje, je k odpravi pristopil Sklad skupaj z upravnikom objekta.

Sicer je izvajalec del od začetka prijav reklamacij večkrat pristopil k sanaciji zamakanja v kleti, vendar so bile te sanacije popolnoma neustrezne, saj se je zamakanje ob večjem deževju vedno ponovilo. V letu 2014 je tako upravnik na podlagi odločitve SSRS, da ponovno uveljavlja napake proti Gradisu skupini G, d.d. iz naslova solidne izvedbe gradnje in predhodnega ogleda sodnega izvedenca, izvedel sanacijo odvoda talne vode iz dvigalnih jaškov in s tlakov v kleti na mestih kjer je zastajala natečena voda s črpalkami na vhodih C. F. Prešerna 3, 3B, 3D. S posegom, ki je bil izveden, vdora talne vode ni uspelo preprečiti, vendar pa se je preprečilo to, da se stalen dotok vode v dvigalne jaške prečrpava v meteorno kanalizacijo in s tem je bilo omogočeno normalno delovanje dvigal. Ob sami izvedbi del (na mestih vgrajevanja lovilnih rešetk površinske vode pred dvigalnimi vrati ob dilataciji) je bilo ob tem ugotovljeno, da ni izvedena horizontalna izolacija, ki pa je projektirana, pri čemer pri projektiranju SSRS ni sodeloval in zato ni odgovoren. O predmetnih ugotovitvah je SSRS seznanil Gradis skupino G, d.d., ki se na to ni odzvala, s tem pa je potrdila svoje dosedanje neodzivanje in stanje v gradbeništvu v Sloveniji. SSRS si še vedno prizadeva, da bi se Gradis skupina G, d.d., pričela odzivati pri sanaciji istovrstnih težav v ostalih objektih.

5. Kako komentirate mnenje nekaterih lastnikov stanovanj, da se je vrednost njihovih stanovanj zaradi omenjenih težav ter obenem naselitve najemnikov iz naslova neprofitnega najema močno zmanjšala?

Napake, ki so se pojavile na objektih, so v postopku sanacije in bodo odpravljene. Iz tega razloge se vrednost stanovanj ni zmanjšala. Mnenja posameznih etažnih lastnikov stanovanj – fizičnih oseb ne moremo komentirati, naj pa dodamo, da je Stanovanjski sklad RS stanovanja na lokaciji Jesenice prodajal po javnem razpisu. Ker vsa stanovanja niso bila prodana v predvidenem času je skladno s svojimi akti poslovanja razpolagal z nepremičninami in prisluhnil interesom lokalne skupnosti ter del stanovanj namenil za potrebe oddaje v neprofitni namen, del pa oddaja po stroškovno tržni najemnini. Prav tako ostali uporabniki stanovanj ne morejo vplivati na vrednost stanovanj, ki jih imajo v lasti kupci.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

19. november 2020

Novinarska vprašanja – Oštro

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS v Ljubljani
12. november 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana
29. oktober 2020

Novinarska vprašanja – Borec

Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji
09. oktober 2020

Novinarska vprašanja – V sožitju

oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS