Novinarska vprašanja

07. oktober 2016

Odgovori na novinarska vprašanja – Primorske novice

Park pod Javorniki

Spoštovani,

Tri stanovanja in pripadajoče shrambe ter parkirni prostori, ki jih ima na predmetni lokaciji v lasti Stanovanjski sklad RS ter so v postopkih oddaje v najem, so žal vključena v dražbo v postopku In 69/2013, ki jo je za 7.10.2016 razpisalo Okrajno sodišča v Postojni in nato preklicalo ter prestavilo na 11.11.2016. Stanovanjski sklad RS omenjeni dražbi nasprotuje in si prizadeva za njen preklic, saj sta dve stanovanjski enoti od treh oddani v najem ter gre za nepremičnine, na katere upnik Dolenjgrad d.o.o. v stečaju z izvršbo ne bi smel posegati, saj je Stanovanjski sklad RS Dolenjgradu d.o.o. (takrat še ni bil v stečaju) plačal celotno kupnino in bi morala on in njegov upnik hipoteke na teh nepremičninah izbrisati. Stanovanjski sklad RS ni dolžnik DUTB, niti Dolenjgrada d.d. v stečaju, saj ima vse obveznosti poravnane v celoti. Poleg vsega navedenega bi moralo sodišče v celoti prekiniti predmetni izvršilni postopek (in preklicati tudi dražbo za prodajo nepremičnin), saj je v teku spor o lastništvu nepremičnin, ki so predmet odredbe, nad Dolenjgradom d.o.o. pa je bil začet stečajni postopek. Stališče Stanovanjskega sklada RS je, da se do zaključka omenjene pravde in zaradi stečaja nad družbo Dolenjgrad, d.o.o., v tej zadevi nadaljnja izvršilna dejanja ne morejo in ne smejo izvajati. Naslovno sodišče je namreč za manjši del nepremičnin, ki so zemljiškoknjižna last stečajnega dolžnika, tako že odločilo s svojim sklepom z dne 2.12.2015. Enako mora postopati glede ostalih nepremičnin. Po razpoložljivih podatkih je sodišče tudi s strani Dolenjgrad d.o.o. – v stečaju prejelo več pisanj v katerih si prizadevajo za preklic dražbe in ustavitev predmetnega postopka.
Stanovanjski sklad RS je od družbe Dolenjgrad d.d. v stečaju kupil tri stanovanjske enote, in vse tri so namenjene oddaji. Dve stanovanjski enoti sta zasedeni, ena pa je prosta. Najemniki smo o stanju zadeve obvestili ter jim podali ustrezne napotke za nadaljnje ukrepe, vezane na njihov položaj najemnikov.

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi