Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020  (Uradni list RS, št. 59/2017, z dne 27.10.2017 s spremembo in dopolnitvijo v št.
17/2019, z dne 22.3.2019)


Predmetni Program Stanovanjskega sklada RS je edini tovrstni program v Sloveniji, ki je namenjen sofinanciranju investicijskih projektov za zagotavljanje stanovanjskih enot za
starejšo populacijo v občinah oz. statističnih regijah Republike Slovenije.


Stanovanjski sklad RS sofinancira stanovanjske enote za starejše, tako da prosilcem:
a) dodeli posojilo za zagotavljanje stanovanjskih enot v domovih za starejše osebe,
oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva za starejše osebe in
b) investira skupaj z upravičenimi prosilci v nova oskrbovana stanovanja (t. i.
soinvestitorstvo).


Na Program se lahko prijavijo upravičeni prosilci: občine, javni nepremičninski skladi in druge pravne osebe. Kot druge pravne osebe so mišljene pravne osebe zasebnega in javnega prava, in sicer npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja,… . Samostojni podjetnik je gospodarski subjekt, a ni pravna oseba.

S spremembo Programa v marcu 2019 sta za povečanje investicijskih možnosti in priložnosti dodani dve možnosti zavarovanj za javne zavode.

Stanovanjske enote za starejše se lahko pridobivajo z gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter obnovo objekta ali dela objekta (investicijska vzdrževalna dela).

Za realizacijo Programa je predvidoma namenjenih 15 mio €, s porabo v letih 2017 do 2020 oziroma do zaključka posameznega investicijskega projekta.

Skupaj s Programom je objavljen tudi predpisan obrazec – vloga, s katerim je možna prijava posameznega investicijskega projekta.

Ker je realizacija Programa odvisna predvsem od vaših vlog, vas Stanovanjski sklad RS vabi, da vaš investicijski projekt za zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe realizirate tudi s pomočjo Stanovanjskega sklada RS in sredstev tega Programa.

V pričakovanju, da se v čim večjem številu odzovete na to vabilo, se vam za sodelovanje že
vnaprej najlepše zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo!


Prijazno vabljeni k prijavi!