Novinarska vprašanja

31. julij 2019

Novinarska vprašanja – RTV SLO

prenos zemljišč iz DUTB na SSRS

Spoštovana, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

 

Glede vprašanja prenosu dela stanovanj z DUTB-ja na Stanovanjski sklad (za koliko stanovanj gre, po kakšni ceni, kdaj je načrtovan prenos …)

Vlada RS je 13.6.2019 sprejela sklep, s katerim je odločila, da se za potrebe izvajanja ReNSP15-25 iz DUTB na Stanovanjski sklad RS (SSRS) odplačno prenesejo nepremičnine – zemljišča v lasti DUTB

na lokacijah  Podutik Glince, Ljubljana, Brod Drage, Novo mesto in Rožna dolina, Nova Gorica. Prenos se izvede po oceni tržne vrednosti, s strani izvajalca, ki ga skupno izbereta DUTB in SSRS.

Trenutno izbrani izvajalec pripravlja cenitve za vse tri lokacije. Vlada RS o prenosu samih stanovanj ni odločala.

 

Koliko denarja je namenjenega za izgradnjo novih javnih najemnih stanovanj?

Za sam odkup zemljišč, ki so predmet postopkov odplačnega prenosa iz DUTB na SSRS in kasnejšo izvedbo gradnje, SSRS nima predvidenih oziroma razpoložljivih sredstev, zato skladno z dogovori z MF in MOP v času sprejema sklepa Vlade RS z dne 13.6.2019 pričakuje dokapitalizacijo – povečanje namenskega premoženja.

SSRS ima sicer za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj odprt javni razpis – Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 (Uradni list RS št. 41/2016, z dne 10.06.2016, št. 88/2016, z dne 22.12.2016 in št. 10/2019, z dne 15. 2. 2019), dostopen na povezavi: https://ssrs.si/razpisi/programi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanj-v-letih-2016-do-2020/ , kjer pričakuje, da bo glede na že odobrene vloge in vloge v postopku vsa sredstva dodeljena upravičenim prosilcem. Prav tako ima SRSS za zagotavljanje najemnih oskrbovanih stanovanj za starejše odprt javni razpis – Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 (Uradni list RS, št. 59/2017, z dne 27.10.2017 s spremembo in dopolnitvijo v št. 17/2019, z dne 22.3.2019) dostopen na povezavi: https://ssrs.si/razpisi/programi/program-za-sofinanciranje-projektov-pridobivanja-oskrbovanih-stanovanj-za-starejse-domov-za-ostarele/.

Za izvedbo svojih lastnih projektov izgradnje javnih najemnih stanovanj, stanovanj za starejše  – oskrbovanih stanovanj in skupnosti za mlade v Ljubljani in Mariboru bo SSRS namenil preko 90 mio EUR, za 50 mio EUR pa je aprila letos pridobil namensko posojilo pri Razvojni banki svet Evrope (CEB), ki ga bo črpal glede na potek gradnje.

Za nadaljnje lastne projekte 805 javnih najemnih stanovanj (Maribor, Kranj) SSRS potrebuje dodatnih 90 mio EUR.

 

Koliko javnih najemnih stanovanj se trenutno oddaja v najem in koliko jih je nezasedenih?

Od 649 stroškovnih najemnih stanovanj je v najem oddanih 639, za 10 stanovanj, ki so nezasedena, pa smo v fazi urejanja najemnih razmerij in pripravi stanovanj za oddajo.

Od  2.808 neprofitnih najemnih stanovanj je nezasedenih stanovanj 96. Za ta nezasedena stanovanja že tečejo postopki obnov, po katerih se bo 12 stanovanj preneslo  v stroškovni najem. Dve prazni stanovanji sta namenjeni pilotnemu projektu.

V ostalih (82) stanovanjih, ki so  trenutno nezasedena, pa so v teku obnove stanovanj oziroma že pričeti postopki oddaje preko razpolagalnih pravic, ki smo jih dodelili  posameznim občinam, na območju katere se nahajajo prazna stanovanja.

 

Koliko javnih najemnih stanovanj se trenutno gradi in koliko jih je še v načrtu za izgradnjo?

SSRS bo kot investitor (lastni projekti) predvidoma do konca leta začel gradnjo javnih najemnih stanovanj na lokacijah v Ljubljani (Novo Brdo in Skupnost za mlade Gerbičeva) in Mariboru (Pod Pekrsko gorco 1. faza). Gre za 819 javnih najemnih stanovanj od tega 109 bivalnih enot za mlade in 55 oskrbovanih stanovanj za starejše.

V načrtih lastnih projektov do leta 2025 je še gradnja 805 javnih najemnih stanovanj na lokacijah Kranj in Maribor.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 

 


Preberite tudi