Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – POP TV

02. oktober 2020
izračun neprofitne najemnine

Novinarska vprašanja:

A lahko prosim dobim od vas izračun vrednosti stanovanja… po formuli: št. točk x vrednost točke x uporabna površina x vpliv velikosti stanovanja x vpliv lokacije

– po zdajšnji vrednosti točke in po novi vrednosti čez 3 leta (3,5 evra)

Poleg tega prosim potem še za izračun neprofitne najemnine: vrednost stanovanja x letna stopnja najemnine : 12 mesecev.

In prosim še za izračun cene neprofitnega stanovanja ob upoštevanju subvencije: rada bi pokazala, da socialno najšibkejši ne bodo na slabšem, tudi ko bo vrednost točke 3,5 evra…

Pa če lahko za vse izračune vzamemo en primer – recimo 55 m2 veliko stanovanje v LJ…

 

Odgovori na novinarska vprašanja:

Pozdravljeni, v nadaljevanju vam na vaše zaprosilo posedujemo dodatna pojasnila glede neprofitne najemnine.

Neprofitna najemnina je določena administrativno. Pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške za opravljanje upravniških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter v zemljišče stanovanjske stavbe. Seštevek dovoljenih stopenj posameznih elementov najemnine je zgornja letna stopnja najemnine, ki je izražena v odstotku od vrednosti stanovanja in znaša največ 4,68% od vrednosti stanovanja. Podlaga za izračun najvišje neprofitne najemnine so elementi neprofitne najemnine, pri čemer lahko lastniki neprofitnih stanovanj določijo tudi nižje stopnje najemnine. Občina lahko z odlokom za svoje območje določi tudi vpliv lokacije.

Neprofitna najemnina vsebuje stroške vzdrževanja stanovanja in skupnih delov, stroške za opravljanje upravniških storitev, amortizacijo in stroške financiranja, vložene v stanovanje. Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ugotovljena na podlagi pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. Vrednost stanovanja se izračuna po enačbi: Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x uporabna površina x vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor) x vpliv lokacije stanovanja. Vrednost točke za izračun neprofitnih najemnin je 2,63 EUR. Mesečna neprofitna najemnina izračun: vrednost stanovanja x letna stopnja najemnine: 12 mesecev. Zaradi nerevalorizacije vrednosti točke za določanje neprofitne najemnine od leta 2007, neprofitna najemnina lastnikom ne omogoča pokrivanja stanovanjskih stroškov,  s čimer jim je onemogočeno ohranjanje obsega obstoječega fonda stanovanj in investiranje v gradnjo novih stanovanj. Predlog zakona predvideva uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra.

Lokacija: Vpliv lokacije na višino najemnine lahko določi na svojem območju občina z odlokom in lahko znaša največ 30% od najemnine. Merila, ki na posameznem območju občine vplivajo na višjo najemnino, določi metodologija iz tega zakona. Če vpliv lokacije z odlokom ni določen, se upošteva količnik 1.Predlaga se obvezna določitev lokacijskega faktorja in sicer v razponu od 1 do 1,3.

 

Primer izračuna najemnine za neprofitno stanovanje 2,63

Vrednost stanovanja: 60 m2 (velikost stanovanja) x 312 točk x 1 (faktor) x 2,63 eur=49.234 eur.

Neprofitna mesečna najemnina: 49.234 eur x 4,68 % (letna stopnja)/12 mesecev= 192 eur.

Vrednost stanovanja: 60 m2 (velikost stanovanja) x 312 točk x 1,3 (faktor) x 2,63 eur= 64.004 eur.

Neprofitna mesečna najemnina: 64.004 eur x 4,68 % (letna stopnja)/12 mesecev= 250 eur.

 

Primer izračuna najemnine za neprofitno stanovanje 3,5

Vrednost stanovanja: 60 m2 (velikost stanovanja) x 312 točk x 1 (faktor) x 3,5 eur=65.520 eur.

Neprofitna mesečna najemnina: 65.520 eur x 4,68 % (letna stopnja)/12 mesecev= 256 eur.

Vrednost stanovanja: 60 m2 (velikost stanovanja) x 312 točk x 1,3 (faktor) x 3,5 eur= 85.176 eur.

Neprofitna mesečna najemnina: 85.176 eur x 4,68 % (letna stopnja)/12 mesecev= 332 eur.

 

Subvencija najemnine naj bi se zvišala iz 80 na največ 85 % priznane neprofitne najemnine. Cenzus za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine bi bil ugodnejši za enočlanska gospodinjstva z nizkimi dohodki, saj so prav mladi, starejši in ovdoveli, ki živijo sami, na stanovanjskem trgu najbolj ranljivi. Po predlogu novele bi se zvišala tudi priznana neprofitna najemnina, ki se določa pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine. Obstoječemu cenzusu za upravičenost do subvencije najemnine, ki se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka, se doda ponder v višini 1,1 pri izračunu minimalnega dohodka za enočlansko družino.

 

Za boljšo preglednost prilagamo tudi tabele, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje v sklopu predloga spremembe Stanovanjskega zakona (povezava https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11488)

 

Enočlansko gospodinjstvo
Površina stanovanja: 35 m2
Neprofitna najemnina na m2 Znesek neprofitne najemnine
Obstoječa vrednost točke: 2,64 eur 4,12 eur/m2 144,28 eur
Vrednost točke po SZ-1E: 3,50 eur 5,49 eur/m2 192,00 eur
Ugotovljeni dohodek gospodinjstva        600,00 €    700,00 €     800,00 €     900,00 €  1.000,00 €
Obstoječa višina subvencije neprofitne najemnine        115,42 €      96,68 €      26,68 €            –   €            –   €
Izdatek gospodinjstva za obstoječo neprofitno najemnino          28,86 €      47,60 €     117,60 €     144,28 €     144,28 €
Višina subvencije neprofitne najemnine po SZ-1E        163,20 €    144,40 €      74,40 €        4,40 €            –   €
Izdatek gospodinjstva za neprofitno najemnino po SZ-1E          28,80 €      47,60 €     117,60 €     187,60 €     192,00 €
Dvočlansko gospodinjstvo
Površina stanovanja: 45 m2
Neprofitna najemnina na m2 Znesek neprofitne najemnine
Obstoječa vrednost točke: 2,64 eur 3,99 eur/m2 179,71 eur
Vrednost točke po SZ-1E: 3,50 eur 5,31 eur/m2 239,16 eur
Ugotovljeni dohodek gospodinjstva        800,00 €  1.000,00 €  1.200,00 €  1.400,00 €  1.600,00 €
Obstoječa višina subvencije neprofitne najemnine        143,77 €    111,13 €           –   €            –   €            –   €
Izdatek gospodinjstva za obstoječo neprofitno najemnino          35,94 €      68,58 €     179,71 €     179,71 €     179,71 €
Višina subvencije neprofitne najemnine po SZ-1E        203,28 €    170,58 €      30,58 €            –   €            –   €
Izdatek gospodinjstva za neprofitno najemnino po SZ-1E          35,87 €      68,58 €     208,58 €     239,16 €     239,16 €
Tričlansko gospodinjstvo
Površina stanovanja: 55 m2
Neprofitna najemnina na m2 Znesek neprofitne najemnine
Obstoječa vrednost točke: 2,64 eur 3,90 eur/m2 214,50 eur
Vrednost točke po SZ-1E: 3,50 eur 5,19 eur/m2 285,45 eur
Ugotovljeni dohodek gospodinjstva      1.000,00 €  1.200,00 €  1.400,00 €  1.600,00 €  1.800,00 €
Obstoječa višina subvencije neprofitne najemnine        171,60 €    171,60 €     103,21 €            –   €            –   €
Izdatek gospodinjstva za obstoječo neprofitno najemnino          42,90 €      42,90 €     111,29 €     214,50 €     214,50 €
Višina subvencije neprofitne najemnine po SZ-1E        242,63 €    242,63 €     174,16 €       34,16 €            –   €
Izdatek gospodinjstva za neprofitno najemnino po SZ-1E          42,82 €      42,82 €     111,29 €     251,29 €     285,45 €
Štiričlansko gospodinjstvo
Površina stanovanja: 65 m2
Neprofitna najemnina na m2 Znesek neprofitne najemnine
Obstoječa vrednost točke: 2,64 eur 3,90 eur/m2 253,50 eur
Vrednost točke po SZ-1E: 3,50 eur 5,19 eur/m2 337,35 eur
Ugotovljeni dohodek gospodinjstva      1.400,00 €  1.600,00 €  1.800,00 €  2.000,00 €  2.200,00 €
Obstoječa višina subvencije neprofitne najemnine        202,80 €    202,80 €      99,49 €            –   €            –   €
Izdatek gospodinjstva za obstoječo neprofitno najemnino          50,70 €      50,70 €     154,01 €     253,50 €     253,50 €
Višina subvencije neprofitne najemnine po SZ-1E        286,75 €    286,75 €     183,35 €       43,34 €            –   €
Izdatek gospodinjstva za neprofitno najemnino po SZ-1E          50,60 €      50,60 €     154,01 €     294,01 €     337,35 €

 

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica