Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Lukovica, Lukovica

kmalu v prodaji

Osnovni podatki nepremičnine

251.500,00 EUR
Identifikacija:
/
Parcelna številka:
960/3, 960/5, 960/6 in 960/7, vse k. o. 1933 - Lukovica.
 
 
Leto izgradnje:
Vrsta nepremičnine:
zemljišče
Kvadratura:
2559 m2
Cena:
251.500,00 EUR
Lokacija:
Nadstropje/etaža:
/

Opis nepremičnine

Stavbna zemljišča s parcelnimi št. 960/3 v izmeri 273 m², 960/5 v izmeri 903 m², 960/6 v izmeri 96 m² in 960/7 v izmeri 1287 m², vse k. o. 1933 – Lukovica.

a.) Na vseh nepremičninah v prodaji so vknjižene naslednje neprave stvarne služnosti:

– ID omejitve 11031252: vknjižena služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovoda za čas trajanja plinovoda, v širini 5 m levo in desno od osi plinovoda M2 in 5 m levo in desno od osi plinovoda M2/1, vse v korist imetnika Geoplin plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, Ljubljana oziroma vsakokratnega lastnika plinovoda;

– ID omejitve 14027084: vknjižena služnostna pravica izgradnje vodotoka v korist služnostnega upravičenca Občina Lukovica, Stari trg 1, Lukovica oziroma v korist vsakokratnega lastnika infrastrukturnega objekta za obdobje do zaključka izgradnje novega vodotoka oziroma najdlje 24 mesecev po sklenitvi pogodbe;

– ID omejitve 14527659:  vknjižena je trajna služnostna pravica vzdrževanja vodotoka ter trajne in neovirane uporabe in nadzora vodotoka na nepremičninah v korist Občine Lukovica.

b.) Na parcelah št. 960/3 in 960/7, obe k. o. 1933 – Lukovica je vknjižena tudi neprava stvarna služnost:

– ID omejitve 16421029: vknjižena služnostna pravica izgradnje vodotoka in trajna služnostna pravica vzdrževanja vodotoka, trajne in neovirane uporabe ter nadzora vodotoka v korist služnostnega upravičenca Občina Lukovica, Stari trg 1, Lukovica.

c.) Na parcelah št. 960/5, 960/6 in 960/7, vse k. o. 1933 – Lukovica je zaznamovana tudi uvedba komasacijskega postopka:

– ID omejitve 19939965: zaznamovana uvedba komasacije na podlagi sklepa o uvedbi komasacije na delu območja zazidalnega načrta L6 Lukovica jug z dne 30. 5. 2018 in dopolnitve navedenega sklepa z dne 30. 10. 2018.

d.) Na komasacijskem območju je prepovedana gradnja, promet z zemljišči, razen prodaje Občini ali drugemu udeležencu komasacije, kakor tudi parcelacija, ki ni povezana z izvedbo komasacije. Prodaja zemljišč na komasacijskem območju in z njo povezana parcelacija je dopustna tudi tretjim osebam, če se s tem strinjajo vsi udeleženci komasacije. Ne glede na navedene prepovedi so na komasacijskem območju dovoljene gradnje, ki so bile pred uvedbo komasacije že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem. Dovoljene so tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura ter rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na tem območju, kakor tudi geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Dovoljena je tudi parcelacija obodnih parcel komasacijskega območja.

e.) Na nepremičninah obstaja predkupna pravica v korist Občine Lukovica. Občina Lukovica se bo izrekla o uveljavljanju predkupne pravice v 15 dneh po izteku elektronske javne dražbe in znani najvišji ponujeni ceni.

Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota, v skupni površini 2559 m².

Vrednost: 251.500,00 EUR, z vključenim 22 % DDV-jem (vrednost nepremičnin znaša 206.147,00 EUR, brez 22 % DDV-ja).

 

Odprte e-dražbe