Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Predstavitev projekta

Sklad ima v Novi Gorici na območju Rožne doline v lasti 31.770 m2 stavbnih, delno komunalno opremljenih zemljišč, ki jih je leta 2019 odkupila od DUTB, sredstva za nakup pa je prispeval ustanovitelj Sklada v obliki povečanja namenskega premoženja/kapitala Sklada.

Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna dolina III. V prostorski enoti P1 so zemljišča v lasti več različnih pravnih in fizičnih oseb (tudi iz tujine). V prostorski enoti P2 pa je Sklad edini lastnik zemljišč v skupni velikosti 15.779 m2. Zemljišča predstavljajo zaokroženo celoto, na kateri bosta s spremembo prostorskega akta mogoča samostojen razvoj projekta in gradnja večstanovanjskih objektov z 80 stanovanji za javni najem. V letu 2021 je Mestna občina Nova Gorica za prostorsko enoto P2 izbrala izdelovalca sprememb OPPN Rožna dolina III (P2).

Mestna občina Nova Gorica (MONG) in Direkcija Republike Slovenije za vode sta zaradi pomembnosti problematike poplavne varnosti na porečju Vrtojbice sklenili sporazum, s katerim bi zagotovili poplavno varnost na območju Liskurja. Projekt je tako postal del načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga sofinancira Evropska unija. Gre za poplavno varnost širšega območja –  Rožna Dolina, Šempeter – Vrtojba in Gorica. Ukrepi na vodotoku Liskur pa so ključni za zagotavljanje poplavne varnosti omenjenih območij. Veliko območje OPPN Rožna Dolina III je namreč po novih podatkih prepoznano kot območje srednje in velike nevarnosti poplav, predvidena gradnja zato brez invazivnih investicijskih ukrepov gor vodno ne bi bila možna. Nova umestitev zahteva opustitev gradnje Stanovanjskega sklada RS in spremembo OPPN.

Stanovanjski sklad RS je dne 25.5.2023 s strani Mestne občine Nova Gorica prejel dopis v katerem je občina podala predlog, da Stanovanjski sklad RS opusti gradnjo na območju OPPN Rožna dolina III ter sklene dogovor o opustitvi gradnje na  tem območju. Občina predloga dogovora ali predloga ustreznih zazidanih površin, ki bi opuščeno gradnjo lahko nadomestile, žal še ni predložila, zato bo k temu v prihodnje pozvana.

Ker je predmetna lokacija del projektov, za katere je že od 2021 leta znano, da bodo sofinancirani s strani Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) in kot tak projekt na njej uvrščen v poslovne in finančne načrte Sklada in v okviru katerih bi Sklad na tem območju zgradil 80 stanovanj za najem, ter ker občina predloga ni konkretizirala oziroma podala predloga konkretnih in zlasti ustreznih zemljišč z zamenjavo po veljavni zakonodaji, bo Sklad občino pozval, da to stori, saj do takrat predloga ni mogoče vsebinsko in strokovno obravnavati skladno z akti poslovanja Stanovanjskega sklada RS in veljavno zakonodajo in izvesti ustreznih postopkov. Po pogodbi s posojilodajalcem je predviden zaključek gradnje na tem projektu do konca leta 2025 ter predaja stanovanj najemnikom v letu 2026. Gradnja na tej lokaciji je za Sklad zelo pomembna, saj je to edini projekt iz 2. paketa CEB na območju Goriške statistične regije.