novice

10. april 2019

CEB je s Stanovanjskim skladom RS sklenila pogodbo za najem posojila za nova najemna stanovanja


Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) je 16. novembra 2018 na seji upravnega odbora Stanovanjskemu skladu RS (Sklad) odobrila 50 milijonov evrov posojila za izgradnjo 800 javnih najemnih stanovanj v Ljubljani in Mariboru. Z odobritvijo vloge se je začel proces za sklenitev posojilne pogodbe, po podpisu katere bo Skladu v prihodnjih letih z dodatnimi finančnimi viri olajšano izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj v območjih kjer so potrebe največje.

 

Obveščamo vas, da sta 10. aprila 2019 CEB in Stanovanjski sklad RS, po izvedbi vseh formalnih postopkov na obeh straneh, sklenila posojilno pogodbo.

 

Sklad je v projekt, v katerega se je vključil CEB, zajel kar tri obsežnejše projekte in namerava z izgradnjo več kot 800 novih stanovanjskih enot zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih, in sicer:

 

  • Izgradnjo najemnih stanovanj v okviru pilotnega projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljani za mlade do tridesetih, kjer načrtuje izgradnjo do 110 stanovanjskih enot, v bližini študentskega bivališča Univerze v Ljubljani v Gerbičevi ulici;

 

  • Izgradnjo najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki ter deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše. Prednost za najem stanovanj bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe. Od tega 498 stanovanjskih enot in servisno-pisarniške stavbe v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki bo dopolnila novo sosesko Zeleni Gaj na Brdu ter 215 stanovanjskih enot na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru.

 

Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj bo projekt prispeval k povečanju javnega  stanovanjskega fonda v višini do 4% trenutnega obsega vseh stanovanj za javni najem.

Vlaganje Sklada v povečanje lastnega najemnega fonda stanovanj je skladno z Nacionalnim stanovanjskim programom za obdobje do leta 2025, Poslovno politiko Sklada za obdobje do 2020 ter Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020.

 

 


Preberite tudi