novice

24. oktober 2019

Stanovanjski sklad RS kupuje zemljišča od DUTB


Sporočilo za javnost

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) sta danes podpisala prodajne pogodbe za nakup zemljišč na lokacijah v Ljubljani, Novem mestu in Novi Gorici, kjer SSRS namerava graditi javna najemna stanovanja.

 

Ta korak pomeni izvedbo Sklepa Vlade RS o odplačnem prenosu zemljišč na SSRS, ki je bil sprejet 13. junija 2019 in hkrati  novo potrditev prizadevanj SSRS za povečanje fonda javnih najemnih stanovanj na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025. SSRS je hkrati zaprosil ustanovitelja za dokapitalizacijo v skupni vrednosti 12.279.450,50 evrov za namene plačila kupnin.

 

S podpisom pogodb o odplačnem prenosu zemljišč iz DUTB na SSRS se bodo nadaljevale aktivnosti za pravno in dejansko izvedbo prenosa. Konkretno gre za zemljišča na lokacijah Podutik Glince v Ljubljani (23 zemljišč), Rožna dolina v Novi Gorici  (41 zemljišč) in Brod Drage v Novem mestu (183 zemljišč). Skupna vrednost kupnin zemljišč na treh lokacijah znaša 10.160.000 EUR (brez davkov).

 

Na vseh treh lokacijah, katerih skupna površina zemljišč znaša 122.855 m2, je predvidenih skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. Po obstoječih prostorskih aktih je v Podutiku trenutno predvidenih 372 stanovanj, v Novi Gorici 37 stanovanj in 25 vrstnih hiš, v Novem mestu pa 180 stanovanj in 65 vrstnih hiš. Transakcije se bodo izvedle  po ocenjenih tržnih vrednostih, ki jih je skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti pripravil skupno izbrani pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

 

Podatki o  nakupu zemljišč na treh lokacijah so razvidni iz spodnje tabele:

 

Lokacija Projekt Kupnina brez davka DDV / DPN Davki Skupaj
Ljubljana Glince 8.321.252,49 € DDV – 22% 1.830.675,55 € 10.151.928,04 €
Ljubljana Glince 578.747,51 € DPN – 2% 11.574,95 € 590.322,46 €
Novo mesto Brod – Drage 820.000,00 € DDV – 22% 180.400,00 € 1.000.400,00 €
Nova Gorica Rožna Dolina 440.000,00 € DDV – 22% 96.800,00 € 536.800,00 €
Skupaj 12.279.450,50 €

 

 

SSRS bo po prenosu nepremičnin za boljši izkoristek in prostorsko optimizacijo nepremičnin preučil ali je potrebno sprožiti tudi ustrezne postopke sprememb prostorskih aktov. Z Mestno občino Novo mesto ima SSRS podpisano Pismo o nameri za sodelovanje na delu nepremičnin, kjer je predvidena gradnja vrstnih hiš in pri zagotovitvi komunalnega opremljanja. Enak dogovor je predlagal tudi Mestni občini Nova Gorica in upamo, da ga bodo sprejela, saj je SSRS pred nakupom z njene strani prejel pozitivne odzive, seveda pa v Ljubljani, kjer se nahaja največji od treh novih projektov, SSRS računa na tvorno sodelovanje z Mestno občino Ljubljana pri zagotavljanju komunalne infrastrukture.

 

Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, ob tem pojasnjuje: »Stanovanjski sklad RS in DUTB sta izvedla vse potrebne aktivnosti za sklenitev prodajnih pogodb za nakup zemljišč na lokacijah Podutik Glince v Ljubljani, Rožna dolina v Novi Gorici in Brod Drage v Novem mestu po sklepu Vlade RS z dne 13. junija 2019. Ker ni šlo za brezplačen prenos zemljišč Sklad pričakuje, da bo njegov ustanovitelj z dokapitalizacijo v vrednosti 12.279.450,50 evrov zagotovil sredstva za plačilo obveznosti po pogodbah in v nadaljevanju tudi potrebna sredstva za gradnjo na predmetnih nepremičninah ter kadrovsko Sklad okrepil. Sklad namreč za nakup teh nepremičnin in morebitno gradnjo namreč nima zagotovljenih finančnih sredstev ali stalnih oziroma sistemskih virov financiranja, kar je bilo znano že ob sprejetju sklepa junija 2019. Z dokapitalizacijo in namenskimi sredstvi za izgradnjo bi se dejansko uresničevale  zaveze o povečevanju državnih vlaganjih v gradnjo javnih najemnih stanovanj na 0,4 % BDP.«

 

 


Preberite tudi