Novinarska vprašanja

15. april 2020

Novinarska vprašanja – Dolenjski list

gradnja novih najemnih stanovanj na Dolenjskem

Spoštovani, vezano a vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

 

Kočevje, Kočevska rezidenca

 1. Podatke o projektu sem že našel, zanima pa me, ali imate podatek o številu interesentov za stanovanja? Kdaj bodo lahko vložili vlogo za najem oz. podpisali pogodbo? Kdo bo imel prednost pri najemu? Zanima me tudi, ali ima sklad v občini Kočevje že v lasti kaka stanovanja? Koliko? Po kakšni ceni jih oddajate? Koliko je nezasedenih?

Interes po najemu v Kočevju je velik, saj se vsa prosta stanovanja, ki jih ponudimo na trg, nemudoma oddajo. Trenutno so stanovanja še v fazi zaključne gradnje. Vlogo za najem bodo zainteresirani prosilci lahko vložili, ko bodo stanovanja prevzeta s strani Stanovanjskega Sklada RS (v nadaljevanju SSRS). SSRS bo stanovanja ponudil v najem zainteresiranim najemnikom preko javnega razpisa takoj, ko bodo vzpostavljeni vsi potrebni pogoji za objavo razpisa oziroma bodo pridobljena vsa potrebna dovoljenja. Predvideni rok za dokončanje stanovanj v Kočevju je junij 2021. Prednost pri najemu bodo imele na podlagi javnega razpisa SSRS mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, mladi in nato vsi ostali.

 

SSRS ima v Kočevju že v lasti stanovanja namenjena za stroškovni najem, in sicer 17 stanovanj na naslovu Pri Unionu 41. Stanovanja, namenjena za stroškovni najem, se oddajo po najemnini od 207 eur do 450 eur. Vsa stanovanja namenjena stroškovnemu najemu so zasedena z najemniki.

 

Črnomelj, Čardak

 1. Kdo je investitor? Kdaj je sklad z njim podpisal pogodbo? Kdaj se je začela gradnja? Do kdaj morajo biti stanovanja vseljiva?
 2. Za kakšen blok gre? (koliko etaž, koliko stanovanj in garažnih mest, koliko zunanjih parkirnih prostorov?) Za kako velika stanovanja gre?  Bo sklad odkupil cel blok ali zgolj določeno število stanovanj in garažnih mest? (Zakaj ne cel blok?) Kolikšna bo skupna površina odkupljenih stanovanj?
 3. Kolikšna je vrednost investicije, kolikšen je vložek sklada?

Investitor gradnje večstanovanjskega objekta Čardak je družba TGH, d.o.o. iz Črnomlja. Glede na to, da je investitor zaprosil za spremembo gradbenega dovoljena, in le –to še ni izdano, pogoji za sklenitev prodajne pogodbe še niso izpolnjeni, med pogodbenima strankama pa poteka usklajevanje vsebine prodajne predpogodbe. Po terminskem planu je začetek gradnje predviden v novembru 2020, stanovanja pa naj bi bila zgrajena do julija 2021. SSRS bo v večstanovanjskem objektu odkupil skupno 30 stanovanj v prvem, drugem in tretjem nadstropju v predvideni stanovanjski površini 1.856,80 m2, vseh stanovanj v objektu pa je 40, vendar preostala stanovanja po strukturi in legi niso skladna z določili Javnega poziva za nakup stanovanj. Poleg stanovanj SSRS kupuje tudi 15  nadkritih parkirnih mest ter 15 nenadkritih parkirnih mest na nivoju terena. Celotna vrednost investicije SSRS ni znana, skladno z določili Javnega poziva pa SSRS stanovanja odkupuje po ceni 1.380,00 €/m2 stanovanjske površine ter ceni 2.800,00 € za posamezno nadkrito parkirno mesto brez DDV.

 

 1. Koliko bo znašala mesečna najemnina za stanovanja?

Osnova za določanje višine najemnine so nabavne vrednosti in stroški povezani z nabavo nepremičnine, ter faktor lokacije stanovanja. Najemnina bo oblikovana po prevzemu stanovanj s strani SSRS in pred vključitvijo stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa in trenutno še ni znana.

 

 1. Kolikšen interes po najemniških stanovanjih beležite v Črnomlju? Kdaj boste začeli sklepati pogodbe z najemniki? Kdo bo imel prednost pri najemu? 6. Ali ima sklad v občini Črnomelj že v lasti kaka stanovanja? Koliko? Po kakšni ceni jih oddajate? Koliko je nezasedenih?

Vlogo za najem bodo zainteresirani prosilci lahko vložili, ko bodo stanovanja prevzeta s strani SSRS. Predvideni rok za dokončanje stanovanj v Črnomlju je predvidoma julij 2021. Prednost pri najemu bodo imele na podlagi javnega razpisa SSRS mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, mladi in nato vsi ostali. Pogodbe za najem se bodo sklepale po opravljenem izboru novih prosilcev. Prednost pri najemu bodo na podlagi  javnega razpisa SSRS imele mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, mladi in nato vsi ostali. SSRS v Črnomlju trenutno še nima stanovanj, ki bi jih oddajal za stroškovni najem.

 

Krško, oskrbovana stanovanja

 1. Kdo je (so)investitor projekta oz. v kakšni vlogi nastopa stanovanjski sklad (soinvestitor ali posojilodajalec)? Kolikšna je vrednost projekta in kolikšen je vložek sklada?

Skladno s Programom sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020  je Nadzorni svet SSRS odobril sofinanciranje investicijskega projekta – gradnjo oskrbovanih stanovanj, Objekt 2 z zunanjo ureditvijo, v Občini Krško, prosilca družbe Kostak d.d. SSRS v navedenem projektu sodeluje s soinvestitorskimi sredstvi za nakup 15 oskrbovanih stanovanj, v višini 1.340.040,00  EUR in v obliki dodelitve posojila v višini 599.489,00  EUR.

 

2.Kje stoji blok? Kdaj se je začela gradnja? Kdaj je pogodbeni rok za dokončanje gradnje?

Gradnja stanovanjskega objekta z 29 oskrbovanimi stanovanji in zunanjo ureditvijo je opredeljena v ZN Spodnji Grič II in bo lociran ob že  obstoječem objektu z oskrbovanimi stanovanji. V bližini se nahaja tudi Zdravstveni dom in Dom starejših občanov Krško. Po podatkih investitorja so se na gradbišču začela pripravljalna dela, predvideni rok za dokončanje objekta je v februarju 2021.

 

 1. Bodo v njem le oskrbovana stanovanja? Koliko jih bo in in kako velika bodo? Koliko garažnih oz. zunanjih parkirnih mest bodo imela? Kolikšna bo skupna površina stanovanj, s katerimi bo razpolagal sklad?   

V skladu s sprejetim urbanističnim aktom bodo v objektu le oskrbovana stanovanja. V  objektu, etažnosti  K + P + 2 N, bo 29 oskrbovanih stanovanji (stanovanja za bivanje 1 ali 2 osebi),

skupnih stanovanjskih površin v velikosti 1.665,26 m2. Za stanovanjski objekt je predvideno parkiranje na nivoju terena (18 parkirnih mest). Skupna površina stanovanj, ki bodo v lasti SSRS je 829,76 m2.

 

 1. Bodo sklad stanovanja prodajal ali oddajal? Po kakšni ceni?
 2. Kolikšen interes po oskrbovanih stanovanjih beležite v Krškem? Kdaj boste začeli sklepati pogodbe? Kdo bo imel prednost?

SSRS trenutno načrtuje stanovanja oddajati. Doslej se s stroškovno oddajo oskrbovanih stanovanj še ni ukvarjal in posebej interesa za najem v tej skupnosti ni ugotavljal. Prednostne skupine in najemnine bodo oblikovane po prevzemu stanovanj v letu 2021 s strani SSRS in pred vključitvijo stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa in trenutno še niso znane.

 

Novo mesto, Brod Drage

 1. Od česa je odvisna izvedba projekta Brod Drage? Koliko bo predvidoma znašal vložek sklada? Bo sklad stanovanja gladil sam ali bo v projekt vstopil še kak drug investitor? Je sklad lastnik zemljišč? Če ne, kdo je?

SSRS je lastnik zemljišč znotraj OPPN Brod Drage. Območje OPPN je razdeljeno na območji večstanovanjske in individualne gradnje. SSRS bo v lastni režiji gradil na območjih z večstanovanjsko gradnjo, z Občino se pogovarjamo glede prodaje preostalih zemljišč, ki so namenjena za individualno gradnjo in prometno infrastrukturo znotraj območja ureditve. Projekt večstanovanjske gradnje ocenjujemo na 23,9 mio eur.

 

 1. Kako so razdeljene posamezne faze gradnje? Kaj bo obsegala posamezna faza? Kolikšna je vrednost posamezne faze? Kakšna je predvidena časovnica izvedbe posameznih faz?

SSRS ima namen graditi večstanovanjske stavbe v ureditvenih enotah: Stolpiči, Vila bloki in Vila dupleks, v dveh ali treh fazah. Prva faza bo obsegala okvirno 120 stanovanj, druga faza pa 60 stanovanj. Vrednost prve faze ocenjujemo na 15,9 mio eur. Vrednost druge faze pa na 8,0 mio eur. Predvidena časovnica zajema začetek izvedbe projekta v letu 2020, s pripravo projektne dokumentacije in ureditev odnosov glede komunalnega opremljanja območja z Mestno občino Novo mesto. Začetek gradnje stanovanj obeh faz načrtujemo v začetku leta 2022 z zaključkom konec leta 2023. Sam začetek gradnje stanovanj je odvisen predvsem od izgradnje potrebne nove komunalne infrastrukture, ki je v domeni Mestne občine Novo mesto.

 

 1. Koliko bo znašala skupna površina 180 stanovanj, ki jih omenjate? V kateri fazi je sicer projekt? Katero dokumentacijo ste že pridobili?

Projekt je v začetni projektni fazi, trenutno pridobivamo idejne rešitve večstanovanjskih stavb v vseh treh ureditvenih enotah (Stolpiči, Vila bloki in Vila dupleks). Ocenjena skupna površina 180 stanovanj je 11.700m2. Z mestno občino Novo mesto smo že pričeli z razgovori glede komunalne opreme in izgradnje nove vstopne ceste na območje, ki je skupna za dve večstanovanjski pozidavi OPPN Brod Drage in OPPN Mrzla dolina.

 

 1. Koliko bo predvidoma znašala mesečna najemnina?

Osnova za določanje višine najemnine so nabavne vrednosti in stroški povezani z nabavo nepremičnine, ter faktor lokacije stanovanja. Najemnina bo oblikovana po prevzemu stanovanj s strani SSRS in pred vključitvijo stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa.

 

 1. Kolikšen interes po najemniških stanovanjih beležite v Novem mestu? Kdo bo imel prednost?

Interes po najemu v Novem mestu je velik, saj se vsa prosta stanovanja, ki jih ponudimo na trg tudi nemudoma oddajo. Prednost pri najemu bodo na podlagi javnega razpisa SSRS imele mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, mladi in nato vsi ostal

 

 1. Koliko stanovanj v Mestni občini Novo mesto ima sklad trenutno v lasti? Po kakšni ceni jih oddajate? Koliko jih je nezasedenih?

SSRS ima v Mestni občini Novo mesto v lasti 21 stanovanj namenjenih za stroškovni najem. Stanovanja se v stroškovni najem oddajajo po najemnini od 176 eur za stanovanje uporabne površine 25 m2,  najemnina za dvosobno stanovanje z uporabno površino 50 m2 je 375 eur, za štirisobno stanovanje uporabne površine 93 m2 pa 550 eur. V mesecu aprilu bomo v ponudbo vrnili 1 stanovanje, iz katerega se je najemnik izselil.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi