Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Maribor 24

27. junij 2023
OSKRBOVANA STANOVANJA MARIBOR

 

Spoštovani,

v nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vprašanja:

Le 25 od 60 oskrbovanih stanovanj, ki so starejšim od 65 let na voljo v mariborski soseski, poimenovani Pod Pekrsko gorco, je v prvem razpisu dobilo najemnike. Zakaj je po vašem mnenju tako malo interesa za stanovanja?

Dejstvo je, da gre pri najemu oskrbovanih stanovanj za starejšo populacijo, ki se težje odloča za zamenjavo bivališča. Gre za težke življenjske odločitve in situacije, za katere starejši potrebujejo več časa in pri katerih potrebujejo nemalokrat tudi pomoč mlajše generacije tako pri oddaji vloge kot tudi sami preselitvi. Veliki večini predstavlja oskrbovano stanovanje zadnje bivališče, zato se morajo v stanovanju in okolici dobro počutiti, za kar pa potrebujejo postopno prilagajanje na spremembo in razmislek za prijavo ter nas tudi večkrat pokličejo, da jim pojasnimo njihove možnosti glede prijave na javni poziv.

Koliko vlog je sploh prispelo?

Stanovanjski sklad RS je dne 8.6.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj po Javnem razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Obravnaval je  prijave, ki so jih prosilci oddali skladno s terminskim planom, in sicer v času od 14.4.2023 do vključno 5.5.2023.

V ponudbi je bilo na voljo 73 oskrbovanih stanovanj, od tega 60 v Mariboru in 13 v Slovenj Gradcu.

V izboru je bilo obravnavanih 32 popolnih prijav. Oddanih je bilo 31 stanovanj, in sicer 25 stanovanj v Mariboru in 6 v Slovenj Gradcu.

So bili vsi vlagatelji sprejeti ali so bili kateri zavrnjeni? Zakaj so bili zavrnjeni?

Do najema so upravičeni državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic Evropske unije z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.

Za prijavo na razpis je potrebno izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– starost prosilcev nad 65 let.;

– ustrezno zdravstveno stanje prosilca, ki mora omogočati samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov. Enako velja tudi za souporabnika stanovanja;

– prosilec ali zakonski/zunajzakonski partner najemnika oz. uporabnik ne sme biti lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;

– prosilec ne sme biti v osebnem stečaju in mora imeti sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Prosilci so morali najkasneje do zadnjega dne termina za oddajo prijav kot dokazilo za resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 500,00. Prijave prosilcev, ki v navedenem roku niso plačali zneska v navedeni višini, niso bile upoštevane.

V kolikor so bili zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, se je vloga upoštevala pri izboru.

Se sklad in posledično stanovanja prilagajajo željam prosilcev? V kolikšni meri?

Vsak prosilec lahko odda samo eno prijavo, s katero pa lahko izrazi interes za več stanovanj, pri čemer je ena izbira prednostna, vse morebitne dodatne izbire pa so med seboj enakovredne.

Prosilec si torej sam lahko izbere stanovanja, ki mu odgovarjajo za najem. Če bo uspel s prijavo pa bo lahko izbran le za stanovanje iz tega obsega in ni mogoče zamenjati stanovanje, za katerega bo izbran za drugo stanovanje. Prav zato je razmislek o tem kaj se navede v prijavi bistven. Prosilci naj si dobro pogledajo podatke o stanovanju, legi, soseski,…

Določilo javnega razpisa pravi, da prosilec in njegov partner oziroma drugi uporabnik stanovanja nad 65 let ne sme/-jo biti lastnik/-i nepremičnega premoženja, ki je primerno za bivanje. Pomeni to, da mora prosilec prodati svojo nepremičnino, ki zanj (zaradi zdravstvenih razmer) ni primerna?

Stanovanjski sklad RS pri upravičenosti do najema oskrbovanih stanovanj dosledno spoštuje določila Javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem (v nadaljevanju Javni razpis) ter pri delovanju ravna po načelu enakosti do vseh prosilcev.

Javni razpis določa: »Prosilec in zakonski/zunajzakonski partner prosilca oziroma druga oseba – uporabnik, starejša od 65 let ne sme/jo biti lastnik/i nepremičnega premoženja, ki je primerno za bivanje in presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki za enega člana znaša 18.489,60 eur, za dva člana 22.598,40 eur in za 3 člane 28.761,60 eur razen v primeru, da se v prijavi uveljavlja prednost z oddajo lastnega nepremičnega premoženja v najem v okviru Javne najemne službe…«.

O oddaji v najem v okviru Javne najemne službe govorimo takrat, kadar prosilec in zakonski/zunajzakonski partner prosilca oziroma druga oseba – uporabnik, ki ima v lasti primerno nepremično premoženje tega ne želi odtujiti, vseeno pa želi kandidirati na Javnem razpisu in najeti stanovanje po tem Javnem razpisu.

 Imajo prosilci v primeru prodaje kakšno zagotovilo, da dobijo oskrbovano stanovanje?

Zagotovila, da bo stanovanje Sklada po javnem razpisu dodeljeno prosilcu, ni v nobenem primeru, četudi prosilec izpolnjuje razpisne pogoje. Sama dodelitev je pogojena s tem, koliko prosilcev je oddalo prijavo –  vlogo za isto stanovanje, znotraj slednjega pa se upošteva protokol, ki je naveden spodaj.

Vsak prosilec se prijavi za najem stanovanja, ki ga želi najeti kot prioritetno – prednostno. Dodatno pa lahko označi množico stanovanj, za katera je še zainteresiran v primeru, da prvega stanovanja ne dobi (ker ga pri dodeljevanju dobi drug prosilec). Dodeljevanje stanovanj poteka po protokolu, ki je objavljen na naši spletni strani http://www.oskrbovana.ssrs.si/dokumentacija .  Vsakokraten izbor vodi komisija, o izboru se vodi zapisnik, rezultati vsakokratnega izbora najemnikov pa so dokončni. Z vsakim izborom najemnikov se dokumentacija arhivira, neizbranim prosilcem se vrne vplačan znesek za resnost najema in se tako razpis oziroma termin zaključi.

Kdaj in v kakšnem obsegu bo ponovno potekal razpis?

Razpis je odprtega tipa pri čemer se nov termin zbiranja prijav predvideva v začetku naslednjega meseca  – julija torej. Vse zainteresirane za najem oskrbovanega stanovanja vabimo, da spremljajo spletno stran Sklada http://www.oskrbovana.ssrs.si/ , kjer bomo objavili nov termin zbiranja prijav ter datum  izbora najemnikov, kot tudi seznam neoddanih, torej še vedno razpoložljivih stanovanj.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

29. avgust 2023

Novinarska vprašanja Dnevnik

PRISPEVEK O GRADNJI
22. avgust 2023

Novinarska vprašanja Maribor24.si

RAZPIS MARIBOR
22. avgust 2023

Novinarska vprašanja Večer

POPLAVE 2023
11. avgust 2023

Novinarska vprašanja Radio Maribor

POD PEKRSKO GORCO MARIBOR, POPLAVE 2023