Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Necenzurirano

04. januar 2023
PRODAJA ZEMLJIŠČ

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja  – prodaja nepremičnin ob stanovanjski soseski Novo Brdo v Ljubljani vam podajamo naslednje odgovore:

  1. Zakaj se je SRSS odločil prodajati zemljišče v luči napovedi Vlade RS o povečani gradnji najemnih stanovanj?

Stanovanjski sklad RS nima zagotovljenega sistemskega financiranja in je za izvajanje svojih dejavnosti in poslovanje primoran pridobivati finančne vire tudi z razpolaganjem s premoženjem sklada, in sicer z odprodajo lastnega poslovno nepotrebnega premoženja.

Na območju na katerem se nahajajo zemljišča po katerih sprašujete glede na veljavni prostorski akt (OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO) ni možno graditi stanovanj, prostorska enota PE4  je namenjena gradnji ene nestanovanjske stavbe.

Vsi pogoji so opisani v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo del Uradni list RS, št 75 z dne 22.12.2017

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3652/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-252-stanovanjska-soseska-brdo—del

Sklad bi lahko gradil na tem območju le pod pogojem, da bi Mestna občina Ljubljana, kot nosilec prostorskega urejanja dovolila spremembo predmetnega prostorskega načrta (OPPN 252) in predmetno območje namenila gradnji večstanovanjskega objekta.

Glede na gostoto poselitve novega območja OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO (Novo Brdo – skupno že zgrajenih 672 stanovanjskih enot) in obstoječe večstanovanjske pozidave Zeleni gaj na Brdu (kjer je SSRS zgradil 641 enot) ter okolice pa bo po razpoložljivih

informacijah MOL ohranil prostorsko ureditev PE4 s trgovskimi, storitvenimi in družbenimi namembnosti, namenjenimi prebivalcem soseske (npr. možna gradnja knjižnice).

  1. Kdaj je bila sprejeta odločitev o prodaji zemljišča?

Prodaja predmetnih zemljišč je bila predvidena v načrtu poslovanja Stanovanjskega sklada RS za leti 2021 in 2022, ki ga je potrdil nadzorni svet Sklad in sprejela Vlada RS, 1.6.2021, saj so bila predmetna  zemljišča vodena kot zaloga, kjer je Sklad opredelil, da je glede na interese lokalne skupnosti in nadaljnjega razvoja območja možna tudi odprodaja dela zemljišča ter, da bosta namembnost in razpolaganje z zemljišči v Ljubljani še predmet nadaljnjih poslovnih odločitev. Sklad je tudi v letih 2021 in 2022 dodatno preverjal možnosti razvoja projektov na navedenih lokacijah. Končna odločitev o prodaji pa je bila sprejeta konec leta 2022. Kupnina bo v celoti namenjena za izvajanje dejavnosti Stanovanjskega sklada RS namenjenih zagotavljanju pridobivanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za ciljne skupine po ReNSP15-25 in skladno s PROSO.

  1. Kako ste določili izklicno ceno?

Skladno z zakonodajo o razpolaganju s stvarnim premoženjem smo pridobili cenitev ustreznega subjekta.

  1. Koliko zemljišč z gradbenim dovoljenjem namerava SRSS prodajati v letu 2023?

Sklad zemljišč na katerih je pridobljeno gradbeno dovoljenje za večstanovanjsko gradnjo v nobenem primeru ne prodaja. Prodaje torej niso predvidena.

Zemljišča po katerih sprašujete niso namenjena za stanovanjsko gradnjo in prav tako nimajo pridobljenega gradbenega dovoljenja. Prav tako Sklad nima zemljišč, ki bi imela pridobljeno gradbeno dovoljenje in bi jih prodajal.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE