Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Oštro

28. december 2022
CILJI SSRS

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam podajamo odgovore:

Glede podatkov o zagotavljanju stanovanj vam prilagamo gradivo, ki je bilo podano vsem predstavnikom medijev na tiskovni konferenci Stanovanjskega sklada RS 19.12.2022, ki se je niste udeležili. Informacije po katerih sprašujete so razvidne iz priloženega gradiva.

Glede vprašanj podajamo odgovore:

  1. Ali je cilj do leta 2030 zagotoviti 20.000 novih javnih najemnih stanovanj po vaši oceni izvedljiv?

Stanovanjski sklad RS ocenjuje, da je tudi tako visok cilj lahko dosegljiv, če bi bili že v letu 2023 kumulativno izpolnjeni zlasti ti navedeni pogoji:

  • če bi imeli vsi subjekti, ki zagotavljajo javna najemna stanovanja, zakonsko zagotovljeno ustrezno in stabilno javno financiranje in zadolževanje;če bi bil izveden razpis za nepovratna sredstva iz Načrta za okrevanje in obnovo za preostalih 120 mio EUR za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj;
  • če bi imeli izvajalci stanovanjske politike (zlasti Stanovanjski sklad RS) dovoljenje zaposliti dovolj ustreznih kadrov;če bi bila zakonodaja, ki ureja področje pridobivanja nepremičnin za gradnje ter same gradnje  večstanovanjskih objektov in izvajanja z njimi povezanih javnih naročil, prilagojena tako, da bi bili ti projekti prednostni in izvzeti iz določenih omejitev (npr. okoljske in trajnostne zahteve,..).
  • če bi pristojni organi iz sheme izvajalskih struktur ReNSP15-25, zlasti iz nivoja odločanje in ustvarjanje in vodenje politik (priloga št. 4 ReNSP15-25), ravnali skladno z ReNSP15-25 in veljavno stanovanjsko zakonodajo ter omogočili izvajalcem na nacionalni in lokalni ravni ustrezne pogoje za doseganje ciljev  ReNSP15-25 ter
  • če bi bil do konca leta 2025 sprejet in objavljen skladno z določbami 141. do 143. člena SZ-1 Nacionalni stanovanjski program za obdobje po 2025 ter na podlagi tega za indikativen finančni plan (ki ga zahteva 2. odstavek 143. člena SZ-1) tudi dejansko zagotovljena finančna sredstva njegovim izvajalcem.

2. Ali je koalicija že začela s postopki za okrepitev delovanja SSRS? Na kakšen način?

Predpostavljamo, da imate v mislih trenutno koalicijo. Do priprave teh odgovorov ni bil v tej smeri izveden še noben sklep. Sklad v morebitne tovrstne konkretne postopke (še) ni bil vključen.

3. Na kakšen način namerava SSRS zagotoviti omenjeno število novih javnih najemnih stanovanj?

Stanovanjski sklad RS je samo eden od izvajalcev v nivoju izvajanje na nacionalni ravni (glejte prilogo št. 4 k ReNSP15-25) in lahko prispeva svoj delež glede na razpoložljivo zakonodajo, pristojnosti, zemljišča, omejena finančna sredstva ter omejene kadre s katerimi razpolaga. Katere projekte izvaja oziroma načrtuje Sklad v tem trenutku je razvidno iz gradiva, ki je bilo podano vsem predstavnikom medijev na tiskovni konferenci Stanovanjskega sklada RS 19.12.2022 in ga prilagamo.

4. Koliko novih najemnih stanovanj bo SSRS lahko zagotovil na podlagi posojila Razvojne banke sveta Evrope? Do kdaj načrtujete zagotovitev teh stanovanj?

Informacija je razvidna iz gradiva, ki je bilo podano vsem predstavnikom medijev na tiskovni konferenci Stanovanjskega sklada RS 19.12.2022 in ga prilagamo.

5. Koliko novih najemnih stanovanj bo SSRS po vaši oceni zagotovil do leta 2026?

Informacija je razvidna iz gradiva, ki je bilo podano vsem predstavnikom medijev na tiskovni konferenci Stanovanjskega sklada RS 19.12.2022 in ga prilagamo.

6. Po anketi SSRS 2020/21 je lani primanjkovalo 9.668 javnih najemnih stanovanj. Ali o primanjkljaju JNS obstajajo novejši podatki, oziroma ali lahko ocenite, če se je primanjkljaj JNS v letu 2022 povečal ali zmanjšal?

Stanovanjski sklad RS ne razpolaga z novejšimi podatki. Anketa je še v fazi priprave in bo predvidoma izvedena v letu 2023.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE