Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Regional

12. junij 2023
KOPER

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Koliko javnih najemnih stanovanj je v lasti SSRS na področju Mestne občine Koper?

Stanovanjski sklad RS ima na področju Mestne občine Koper v lasti 116 stanovanj za oddajo v najem, od tega 97 stanovanj za oddajo v neprofitni najem in 19 stanovanj za oddajo v stroškovni najem. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) v 87. členu določa postopek oddajanja neprofitnih stanovanj samo na podlagi objave javnih razpisov, Stanovanjski sklad RS pa le-teh ne izvaja sam, ampak v primeru izpraznitve primernega najemnega stanovanja, ki je v lasti Stanovanjskega sklada RS, najprej opravi zamenjave med lastnimi najemniki, če le-teh ni, da razpolagalno pravico občini oziroma javnemu stanovanjskemu skladu občine, v kateri se nahaja razpoložljivo stanovanje.

Kje SSRS trenutno gradi javna stanovanja na področju MOK?

Stanovanjski sklad trenutno na območju MOK gradi sva stanovanjska bloka v sklopu Stanovanjske soseske Nova Dolinska ob Dolinski cesti.

Po kakšnih kriterijih se oddajajo javna stanovanja, ki se gradijo v sodelovanja SSRS in JSS MOK oziroma jih gradi SSRS in so lastniško ločena ter v lasti SSRS na področju MOK?

Stanovanjski sklad RS oddaja stanovanja v javni najem in sicer na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, ki je objavljen na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih kriterijev Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, pri čemer opozarjamo, da veljajo vsakokratna določila, ki jih vsebujejo objavljeni javni razpisi in da gre za splošno povzemanje trenutnih določb: Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko le popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.  Prednost pri najemu imajo prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, znotraj te kategorije pa mlade družine, družine in mladi do 35 let. Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v Javnem razpisu za oddajo stanovanj.

Najem stanovanja se lahko izvede za določen čas, ki ne more biti krajši od 1 leta ali za nedoločen čas z odpovedno dobo dveh mesecev.

Na lokaciji »Nova Dolinska« je za bloka 1 in 2 investitor SSRS, koliko stanovanj bo SSR sam oddajal in pod kakšnimi pogoji?

Sklad bo 91 stanovanj na lokaciji Nova Dolinska ponudil v javni najem, na podlagi razpisa za oddajo v najem, in sicer po dokončanju gradnje in pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. Pogoji razpisa in prednostne kategorije so razvidne iz zgornjega odgovora.

Zakaj stalno bivališče v MOK ni pogoj za pridobitev javnega najemnega stanovanja na območju MOK?

Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.  Lokacija stalnega bivališča prosilca po Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem Sklada ne igra nobene vloge, dokler je znotraj meja Republike Slovenije.

Koliko javnih stanovanj je SSRS doslej že oddal najemnikom brez stalnega bivališča v MOK?

Ni pogoj, ne vodimo. Kot navedeno, lokacija stalnega bivališča prosilca po Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem Sklada ne igra nobene vloge, dokler je znotraj meja Republike Slovenije. Sklad podatkov o tem, kolikor stanovanj v Mestni občini Koper je bilo oddanih najemnikom brez stalnega bivališča v Mestni občini Koper, ne vodi.

 

S spoštovanje, Stanovanjski Sklad RS

 


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA