Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Svet 24

30. marec 2023
SANACIJE

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam podajamo odgovore:

Zanima nas, koliko pritožb oziroma zahtev za sanacije stanovanj ali skupnih površin na objektih, katerih lastnik ste, ste prejeli v zadnjih petih letih?   

Stanovanjski sklad RS je imel konec leta 2022 v lasti in brezplačni uporabi skupno 4928 stanovanj (v 1320 stavbah) po celotni Sloveniji in v 126 občinah. Stanovanja in objekti so zelo različni letniki gradnje. Zaradi različne starosti stanovanj in objektov so potrebe po izvedbi vzdrževalnih del in  odpravi napak v stanovanjih ali skupnih delih zelo različne. Prav tako ni v vseh primerih Sklad lastnik vseh stanovanj, lahko je lastnik samo posameznega stanovanja, v teh primerih skrbi za vzdrževanje in  odprave napak vezane na skupne dele upravnik objekta. Sklad letno prejme več različnih prošenj, zaprosil, ugovorov, pritožb oziroma zahtev najemnikov (v nadaljevanju pisanj), ki so različnih vsebin vezano na različne vidike in oblike, lokacije ter trajanja najemnih razmerij in se kdaj nanašajo tudi na odprave napak v  stanovanjih ali na pripadajočih skupnih delih. Letno se v teh pisanjih na odprave napak v stanovanjih ali na skupnih delih (slednje ne obravnava Sklad, kadar je manjšinski lastnik v objektu, temveč samo kadar je lastnik celotnega objekta, kjer se stanovanja oddajajo v najem) nanašajo vsebine v manj kot 100 pisanjih.

Koliko sredstev letno namenite za sanacijo in vzdrževanje objektov v vaši lasti?   

Za redno in interventno vzdrževanje najemnih stanovanj in pripadajočih skupnih delov  (vključno z odpravo morebitnih prijavljenih napak) Sklad na letni ravni nameni okvirno 2.500.000 EUR. Pri tem se obravnave vzdrževanj in odprave napak na skupnih delih, kjer je Sklad manjšinski lastnik v objektu, izvajajo izključno preko upravnikov objektov.

Koliko sodnih postopkov imate odprtih zaradi napak, ki se pojavljajo v stanovanjih v vaši lasti? Koliko je bilo vloženih in zaključenih v zadnjih 5 letih? V čigavo korist?

Stanovanjski sklad RS nima odprtih sodnih postopkov zaradi napak, ki se pojavljajo v stanovanjih v njegovi lasti. Prav tako ni bilo nobenih postopkov v zadnjih petih letih. Obveznosti za odpravo napak, ki so posledica napak v garancijski dobi oziroma napak iz solidnosti gradnje skladno z veljavno zakonodajo nosi vsakokratni izvajalec gradnje in Stanovanjski sklad RS si v takih primerih  prizadeva, da so zahtevki iz tega naslova s posameznimi izvajalci rešeni brez sodnega postopka. Trenutno tako nimamo vloženih nobenih tožb zoper izvajalce gradnje naših stanovanj ali njihovimi podizvajalci.

Na katerih vaših objektih ste bili prisiljeni vnovčiti garancijo za dobro izvedbo gradbenih del?

Stanovanjski sklad RS je vnovčil zavarovanje za dobro izvedbo del pri sanaciji napak na lokaciji Gorica v Velenju, saj sanacija ni bila ustrezno izvedena, potekajo pa pogovori glede nadaljevanja sanacijskih del.

So kupci stanovanj katerih investitor ste bili, bili prisiljeni vnovčiti garancijo in zakaj?

Bančno garancijo za odpravo skritih napak so unovčili kupci stanovanj v funkcionalnih enotah F5.1 in F3 v Zelenem gaju na Brdu. Za fazo F5.1 leta 2017 in za fazo F3 leta 2020. Bančni garanciji sta bili unovčeni, ker po mnenju etažnih lastnikov grajane stvarne napake na skupnih delih stavb/soseske niso bile odpravljene. Pri fazi F5.1 je stališče SSRS, da je bila bančna garancija deloma neupravičeno unovčena.

Zanima nas, koliko pritožb oziroma zahtev za sanacije stanovanj ali skupnih površin na objektih, katerih lastnik ste, ste prejeli v zadnjih petih letih?
Na katere objekte se zahteve nanašajo?

Stanovanjski sklad RS (dalje: Sklad) je imel konec leta 2022 v lasti in brezplačni uporabi 4928 stanovanj (v 1320 stavbah) po celotni Sloveniji in v 126 občinah. Stanovanja so letniki gradnje od 1600 do 2022. Zaradi različne starosti stanovanj in objektov so potrebe po izvedbi vzdrževalnih del zelo različne. Sklad ima za stanovanja sklenjene pogodbe za upravljanje s posameznimi upravniškimi podjetji, ki enkrat letno opravijo pregled stanovanj in Skladu na podlagi ugotovljenega stanja predlagajo plane vzdrževalnih del v stanovanjih in na skupnih delih, v kolikor upravljajo tudi s skupnimi deli. Sklad daje prednost  tistim vzdrževalnim delom, s katerimi najemnikom omogoči kvalitetnejši osnovni bivalni standard ter preprečuje morebitno nadaljnjo škodo v stanovanjih in na objektih.  Za morebitna vzdrževalna dela na skupnih delih, kjer je Sklad manjšinski etažni lastnik se priključuje volji večine preostalih ETL pri potrjevanju planov načrtovanih in potrebnih investicijskih del, ki jih je dolžan pripraviti vsakokratni upravnik stavbe. V primeru prejetih pritožb, pobud s strani najemnikov se opravi ogled stanja v stanovanju. Strokovne službe Sklada zahtevek proučijo in  sprejmejo nadaljnje odločitve, glede morebitnih potrebnih ukrepov.  Npr.: v primeru pojava vlage ali plesni v stanovanju je potrebno preveriti način uporabe stanovanja – pretirana vlažnost/plesen v stanovanju velikokrat izvira iz nepravilne uporabe, pretiranega vnosa vlage s kuhanjem, sušenjem perila, premalo zračenja. V zadnjem času  ugotavljamo, da zaradi visokih stroškov energentov najemniki stanovanj ne ogrevajo dovolj. Ker gre za ogromno količino stanovanj in objektov s katerimi gospodari Stanovanjski sklad RS vam konkretnejših odgovorov žal ne moremo posredovati, saj iz vprašanj ni mogoče razbrati za katero lokacijo gre.

Koliko sredstev letno namenite za sanacijo in vzdrževanje objektov v vaši lasti?

Za sanacije in vzdrževanje najemnih stanovanj in pripadajočih skupnih delov Sklad na letni ravni nameni okvirno 2.500.000 EUR.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

25. april 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
25. april 2024

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE