Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Večer

12. februar 2021
Stanovanja v Mariboru

 

Koliko stanovanj gradi Stanovanjski sklad RS v Mariboru in kje vse? Koliko denarja je za to namenjenega?

Na območju mestne četrti Studencih gradi Sklad novo stanovanjsko sosesko »Pod Pekrsko gorco«. Na območju bo zagotovljenih skupaj 400 najemnih stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. V sosesko bosta vključena še Dnevni center aktivnosti za starejše občane in prostor za 2 oddelka vrtca ter stanovanjska enota skupnosti Sožitje. Izgradnja poteka v dveh fazah po posameznih funkcionalnih enotah – v prvi fazi bo zagotovljenih 212 najemnih stanovanj od tega 30 oskrbovanih stanovanj za starejše, v drugi fazi pa še 188 najemnih stanovanj od tega 30 oskrbovanih stanovanj za starejše.

Ocenjena investicijska vrednost* je za fazo 1 – 34,52 mio EUR z DDV in fazo 2 – 29,4 mio EUR z DDV.

*Ocenjena investicijska vrednost upošteva stroške: zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalnega prispevka), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev, izvedbe GOI del, rezervacij za izboljšave, opreme vključno z nepredvidenimi deli ter stroške financiranja, kot to zahteva veljavna zakonodaja oz. bančna metodologija za izračun investicij.

Na vzhodnem delu Maribora, na desnem bregu Drave pa Sklad načrtuje gradnjo predvidoma 431 stanovanj v dveh samostojnih gradbenih fazah in sicer bo v območju ena (O1) zgrajenih 313 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dve (O2) pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj. V pripravi je prostorski akt OPPN, sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta je predviden proti koncu leta 2021. Začetek gradnje prve faze je predvidena v letu 2025.

Ocenjena investicijska vrednost* je za obe območji 68,8 mio EUR z DDV.

*Ocenjena investicijska vrednost upošteva stroške: zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalnega prispevka), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev, izvedbe GOI del, rezervacij za izboljšave, opreme vključno z nepredvidenimi deli ter stroške financiranja, kot to zahteva veljavna zakonodaja oz. bančna metodologija za izračun investicij.

 

Kdaj je predviden zaključek gradnje stanovanj v Mariboru?

Predviden zaključek gradbenih del stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco je predviden konec leta 2021, stanovanja pa bodo na razpolago v prvi polovici leta 2022.

 

Komu bodo stanovanja namenjena? Kakšni bodo pogoji? Koliko stanovanj bo namenjenih mladim in mladim družinam in kakšni bodo pogoji?

Stanovanja bodo na voljo za dolgoročni stroškovni najem. Najemniki oziroma najemnice stroškovnih stanovanj so lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Republiki Sloveniji. Prednostne kategorije trenutno aktualnega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem so mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Celotna aktualna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Stanovanjskega sklada RS (http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/). Pogoji Javnega razpisa za oddajo bodočih stanovanj predvidoma ne bodo bistveno spremenjeni, bomo pa vsekakor proučili možnosti dopolnitve pogojev, da bodo ti še bolj določni in jasni.

 

Bodo stanovanja tržna ali neprofitna? Koliko bo katerih?

Vsa stanovanja bodo na voljo za dolgoročni najem po stroškovni najemnini.

 

Katere so ključne ovire, s katerimi se sooča Stanovanjski sklad RS?

Ključne ovire, s katerimi se sooča Stanovanjski sklad RS, so odsotnost ustrezne zakonske ureditve, odsotnost sistemskih in stalnih virov financiranja Stanovanjskega sklada RS ter kadrovske omejitve.


Preberite tudi

13. april 2021

Novinarska vprašanja – Dnevnik

STANOVANJA - ULICA IVANE KOBILICA, LJUBLJANA
31. marec 2021

Novinarska vprašanja – v Fokusu

NEPROFITNA STANOVANJA