Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarsko vprašanje Cekin.si

24. september 2021
NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ

 

Pozdravljeni,

Vezano na vaša vprašanja, vam podajamo naslednje odgovore glede najemnikov v neprofitnih stanovanjih:

Ali ste od začetka epidemije zaznali povečanje števila najemnikov, ki niso mogli več plačevati najemnin? Če da, koliko najemnikov ni zmoglo več plačevati najemnine?

Stanovanjski sklad RS v zadnjih dveh letih ni zaznal  pretiranega povečanja števila najemnikov, ki ne bi bili sposobni plačevati najemnine. Število najemnikov stroškovnih stanovanj, ki so se v letu 2020 na Stanovanjski sklad RS obrnili s prošnjo po obročnem odplačevanju dolga je bilo 50, kar je primerljivo z letom 2019 ter 12 najemnikov neprofitnih stanovanj v letu 2020 in 19 najemnikov v letu 2021.

Kakšni so bili vaši postopki, ko nekdo ni zmogel več plačevati najemnine, oziroma, kako rešujete situacije, ko najemnik ne zmore več plačevati najemnine? Kakšne možnosti za pomoč nima najemnik in kakšne vi?

V primeru, da najemnik ne plačuje najemnine, sprožimo postopke opominjanja in vložimo predlog za izvršbo. V primeru, da se najemnik zaradi nezmožnosti plačevanja obrne na sklad, mu omogočimo obročno

odplačilo dolga ter ga napotimo, da pridobi subvencije, ki so namenjene za pomoč pri plačevanju najemnin. Najemnik lahko zaprosi tudi za izredne denarne pomoči pri pristojnih CSD-jih, v nekaterih izjemnih situacijah, se najemniki obrnejo za pomoč na humanitarna društva.

Kakšni so postopki, ko najemnik ne plačuje tekočih stroškov?

V primeru, da najemnik ne plačuje tekočih stroškov, so stroški predmet izterjave. Za stroške, pri katerih lahko dobavitelji uveljavljajo subsidiarno odgovornost, lastnik poravna stroške najemnika, od katerih z regresnimi zahtevki zahteva povračilo.

Koliko najemnikov se je moralo od začetka epidemije pa do danes morda izseliti zaradi neplačevanja najemnine? Kako se nato ureja njihova stanovanjska problematika, kakšne so njihove možnosti za pomoč?

V letu 2020 smo imeli 6 deložacij (1 stroškovni najem, 5 neprofitni najem) ter v letu 2021 7 deložacij (2 stroškovni najem, 5 neprofitni najem). Želeli bi poudariti, da je šlo v večini primerov za dalj časa trajajoče kršitve in niso posledica epidemije. V letu 2020 je dodatno 5 najemnikov neprofitnih stanovanj po sodbi na odpoved najemne pogodbe stanovanje predalo prostovoljno, pred razpisano deložacijo ter ena oseba v letu 2021.

Stanovanjski sklad RS nima pristojnosti in predvidenih finančnih sredstev za reševanje socialnih in finančnih stisk najemnikov, zato jih napotuje na pristojne institucije (Centre za socialno delo, humanitarne

organizacije ipd. ), kamor se lahko obrnejo po pomoč. Prav tako ob razpisani deložaciji obvesti pristojni Center za socialno delo z zaprosilom da, v kolikor primera ne poznajo, kontaktirajo najemnika in v okviru svojih pristojnosti poiščejo ustrezno rešitev.

Kdaj je bil nazadnje izvršen nadzor nad prihodki najemnikov oziroma, na kakšne načine in kako pogosto preverjate upravičenost najemnikov za neprofitna stanovanja?

Stanovanjski sklad RS oddaja stanovanja v neprofitni najem preko dodelitve razpolagalne pravice v sodelovanju z občinami in občinskimi stanovanjskimi skladi. Občine in občinski stanovanjski skladi nato izvajajo javne razpise skladno s SZ-1 in podzakonskimi predpisi ter preverjajo upravičenost najemnikov za neprofitna najemna stanovanja. Z najemniki izbranimi z njihove strani se sklene najemna pogodba. Stanovanjski sklad RS ne preverja prihodkov najemnikov.

Kakšni so postopki v primeru, če je najemnik neupravičeno v neprofitnem stanovanju oziroma ima previsoke prihodke glede na cenzus? 

Stanovanjski sklad RS postopa skladno z 90. členom SZ-1. Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let od najemnika, razen najemnika-bivšega imetnika stanovanjske pravice, zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik iz petega odstavka 87. člena SZ-1. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino najemnine, spremenijo po postopku, ki ga določa pravilnik, ki ga izda minister, in se najemnina določi v višini tržne najemnine. Preveritve Sklad izvaja glede na potek 5 letnega obdobja. Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za stanovanje po prejšnjem odstavku spremeni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino.

Koliko neprofitnih stanovanj v vašem upravljanju ste v zadnjih letih spremenili v tržna stanovanja? In tudi, zakaj, če je povpraševanje po neprofitnih stanovanjih večje od ponudbe?

V letu 2020 je Stanovanjski sklad RS iz fonda neprofitnih najemnih stanovanj v fond stroškovnih najemnih stanovanj prenesel 7 stanovanj, v letu 2021 pa 6 stanovanj. Dodatno bi želeli poudariti, da Stanovanjski sklad RS v primeru izpraznitve neprofitnega stanovanja na podlagi prejetih prošenj o zamenjavi najprej te naredi med lastnimi najemniki, če le-teh ni, praviloma ponudi razpolagalno pravico občini, v kateri se nahaja razpoložljivo stanovanje in če občina potreb po neprofitnih najemnih stanovanjih nima, stanovanje prenese v fond stroškovnih najemnih stanovanj.

Koliko neprofitnih stanovanj sicer ocenjujete, da bi moralo biti na vašem območju, da bi zadostili povpraševanju?

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25) predstavlja integralni dokument aktivne stanovanjske politike, s katero država prispeva k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih, ki urejajo razmere na stanovanjskem področju z namenom zagotavljanja kakovostnega bivanja za vse populacije ljudi. Vloga glavnega izvajalca nacionalne stanovanjske politike je bila dodeljena Stanovanjskemu skladu RS. Glede na navedeno je Stanovanjski sklad RS zadolžen za celotno območje Republike Slovenije. Na osnovi izvedene Ankete SSRS 2020/2021 primanjkuje na nivoju Republike Slovenije 9.668 javnih najemnih stanovanj.

Če se na vašem področju obeta gradnja novih neprofitnih stanovanj, koliko, kdaj, kje?

Za izvajane stanovanjske politike in zaradi sodelovanja z občinami pri pridobivanju novih stanovanjskih enot je Stanovanjski sklad RS sprejel Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2021 in 2022. Ker je bil Program sprejet v mesecu juniju 2021, Stanovanjski sklad RS še nima novih vlog s strani lokalnih skupnosti.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

06. oktober 2021

Novinarsko vprašanje RTV Slo

ZEMLJIŠČE
05. oktober 2021

Novinarsko vprašanje Finance

NAJVEČJA GRADBIŠČA V SLOVENIJI
04. oktober 2021

Novinarsko vprašanje Vestnik

MURSKA SOBOTA
04. oktober 2021

Novinarsko vprašanje Sobotainfo

Stanovanja v Murski Soboti