Novinarska vprašanja

13. november 2019

Novinarsko vprašanje – Večer

prenos zemljišč iz DUTB na SSRS

Novinarska vprašanja

Spoštovani, rada bi le preverila, kdaj je predvidena dokapitalizacija in v kakšni višini JSS s strani vlade RS, da bo to lahko izvedlo nakupno pogodbo z DUTB o prenosu zemljišč, sklenjeno konec oktobra? Do kdaj mora JSS DUTB plačati za zemljišča?

 

Odgovori na novinarska vprašanja

Spoštovani, vezano na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:

SSRS je 245.10.2019 z DUTB sklenil tri prodajne pogodbe.

Pogodba za nakup nepremičnin v Novem mestu: Skladno z določbami pogodb je kupnino potrebno plačati v roku 90 dni od dneva podpisa pogodbe dne 24.10.2019. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo kupec uspešno prestal pregled skladno z določili ZPPDFT-1.

Pogodba za nakup nepremičnin v Ljubljani: Skladno z določbami pogodb je kupnino potrebno plačati v roku 90 dni od dneva podpisa pogodbe dne 24.10.2019. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo kupec uspešno prestal pregled skladno z določili ZPPDFT-1.

Pogodba za nakup nepremičnin v Novi Gorici: Skladno z določbami pogodb je kupnino potrebno plačati v roku 90 dni od dneva podpisa pogodbe dne 24.10.2019. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo kupec uspešno prestal pregled skladno z določili ZPPDFT-1 in da bo UE Nova Gorica izdala soglasje k sklenitvi tega posla skladno z določbami ZKS.

 

Stanovanjski sklad RS je na Ministrstvo in Vlado RS  konec oktobra posredoval dopolnjen predlog za dokapitalizacijo za potrebe nakupa nepremičnin od DUTB d.d. Trenutno je predlog še v postopku Vladnega odločanja.

 

Dodatna novinarska vprašanja

Spoštovani, lahko preverim prosim, samo še nekaj – predlog dokapitalizacije, ki ste ga konec oktobra poslali na vlado, je v kolikšni višini?

Se bo z dokapitalizacijo, ki jo JSS predlaga, omogočilo tudi obnovo, dograditev oziroma dokončanje nepremičnin, ki bodo kupljene od DUTB, za namene oddaje, ali ste zaprosili za dokapitalizacijo zgolj v višini kupnine, ki jo je JSS dolžan nakazati DUTB?

V kolikor je dokapitalizacija načrtovana zgolj v viši kupnine, ali ima JSS dovolj sredstev za takojšnjo pripravo nepremičnin za oddajo na trgu ali pa gre za nepremičnine, ki so že sedaj v neoporečnem stanju in primerne za bivanje?

 

Odgovori na dodatna novinarska vprašanja

Stanovanjski sklad RS je preko resornega ministrstva za stanovanjske zadeve zaprosil  svojega ustanovitelja RS, ki ga zastopa Vlada RS, da namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada RS poveča z vplačilom dodatnega namenskega premoženja v kapital javnega sklada v višini 12.279.450,50 EUR. Predmetni znesek predstavlja zneske za plačilo celotnih pogodbenih kupnin za nakup zemljišč  po vseh treh pogodbah, vključno z davki, kot razvidno iz spodnje tabele. Stanovanjski sklad RS za plačilo kupnin po predmetnih pogodbah in za izgradnjo stanovanj na njih,  nima predvidenih finančnih sredstev v Poslovnem in finančnem načrtu SSRS za 2019 in 2020 in tudi nima razpoložljivih nerazporejenih finančnih sredstev, o čemer je predhodno obvestil svojega ustanovitelja.

 

Lokacija Projekt Kupnina v €

brez davka

DDV / DPN Davki v € Kupnina v € skupaj z DDV/DPN
Ljubljana Glince 8.321.252,49 € DDV – 22% 1.830.675,55 € 10.151.928,04 €
Ljubljana Glince 578.747,51 € DPN – 2% 11.574,95 € 590.322,46 €
Novo mesto Brod Drage 820.000,00 € DDV – 22% 180.400,00 € 1.000.400,00 €
Nova Gorica Rožna Dolina 440.000,00 € DDV – 22% 96.800,00 € 536.800,00 €
Skupaj  10.160.000,00 € 12.279.450,50 €

 

Stanovanjski sklad RS se z DUTB ne dogovarja za odkup stanovanj oziroma objektov za prenovo ali dokončanje gradnje.

 

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi