Novinarska vprašanja

27. december 2016

Odgovori na novinarska vprašanja – RTV SLO

Pilotni projekt SSRS

Spoštovani,

v nadaljevanju vam podajamo pisne odgovore na vaša vprašanja.

V okviru poglavja Shema za mlade, je v Akcijskem načrtu -Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP15-25, Ur.l. RS, št. 92/2015) glede izvajanja projektov 2015-2025 predvideno zagotavljanje ugodnih najemnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje ter zagotavljanje stanovanjskih skupnosti za mlade.

Pri obeh ukrepih se predvideva pilotni projekt, v okviru katerega bo Stanovanjski sklad RS v okviru svojih prostih kapacitet zagotavljal cenovno ugodna najemna stanovanja, ki bodo namenjena mladim. Na osnovi odziva in potreb mladih, ki se izkazuje skozi sodelovanje z mladinskimi organizacijami in državnimi organi vezanimi na aktivnosti mladih pa se bo po zaključku projekta oblikoval dolgoročni načrt zagotavljanja zadostnega števila stanovanj na območjih, kjer bodo izkazane potrebe po taki ponudbi. Projekt pripravlja delovna skupina, ki jo vodi ga. Nataša Sax z MOP.

Cilji projekta:
• Spodbujati drugačne vrste zagotavljanja reševanja bivanjskih vprašanj med mladimi (od 18 do dopolnjenega 29 leta) in vzpodbujanje njihovega povezovanja v bivanju.
• Ustvarjalno iskanje modelov najema za mlade (opremljenih in delno opremljenih stanovanj različnih velikosti na različnih lokacijah), izmenjava izkušenj med udeleženci najema, preučitev delitve obveznosti vezanih na najem v skupnosti mladih ter sprotno spremljanje izkušenj za potrebe razvitja ukrepa v sistemsko ureditev pomoči mladim na področju zagotavljanja ustreznega bivanja.
• Predstaviti izkušnje iz modelov in pridobiti povratne informacije s strani najemnikov – uporabnikov, najemodajalcev, upravnikov, sosedov in dobaviteljev.
• Promovirati rezultate projekta in oblikovati priporočila za zakonodajalca.

Vezano na predmetni projekt bo v letu 2017 s strani Stanovanjskega sklada RS objavljen javni razpis za oddajo cenovno ugodnih, za bivanje primernih in vseljivih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: stanovanja) za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje in za potrebe skupinskega najema za mlade. Ciljna skupina/upravičenci so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 18. do dopolnjenega 29. leta, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Stanovanja za projekt bo prispeval Stanovanjski sklad RS – 11 stanovanj po Sloveniji, na lastno pobudo pa se bo pridružila projektu tudi Občina Idrija z dvema stanovanjema. Ne gre za neprofitni najem in ne gre za oddajo bivalnih enot, ki jih v tem projektu nismo vključili. Projektno in razpisno dokumentacijo pa še pripravljamo.

Lep pozdrav in prijetne praznike vam želi,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi