Novinarska vprašanja

30. januar 2017

Odgovori na novinarska vprašanja – Svet 24

Dodeljevanje stanovanj

Spoštovani.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

V naše uredništvo smo dobili pismo bralca, v katerem nas opozarja na nekatere anomalije, ki naj bi se dogajale pri dodeljevanju stanovanj v soseski Zeleni Gaj. Trdi namreč, da naj bi v več stanovanjih, ki bi morala bit glede na prioritetni vrstni red namenjena mladim družinam (tri in štiri sobna stanovanja), danes bivala zgolj ena ali dve osebi. Poleg tega je na trgu že opaziti stanovanja, ki se prodajajo po višjih cenah ali dajejo v najem.

Zanima nas, kako komentirate omenjene trditve?

Prodaja tržnih stanovanj poteka preko javnih razpisov, ki jih Sklad objavi v medijih in na svoji spletni strani. Z razpisom so v prodajo ponujena tržna stanovanja na posameznih lokacijah, prav tako pa je v razpisu določena cena stanovanj, pogoji prodaje, prednostne kategorije in postopek izbora kupcev stanovanj. Prednostne kategorije prosilcev se uporabijo v primeru, da je za isto stanovanje zainteresiranih več prosilcev. Za prepoved odtujitve smo se na Skladu v preteklosti odločili na podlagi prejetih informacij o domnevnih preprodajah določenih stanovanj, ki so bila kupljena od Sklada preko objavljenega razpisa za prodajo stanovanj na Poljanah, kjer je je bila cena kvadratnega metra stanovanja glede na tržne razmere izredno ugodna. Stanovanjski sklad RS se za omenjeno prakso že nekaj časa ne odloča, saj proti moratoriju za nadaljnjo prodajo govorita dva argumenta. Prvič, Sklad v nadaljnjih razpisih ne dosega več tako ugodne cene kot npr. na Poljanah, zaradi česar do podobnih špekulacij ni več prihajalo. In drugič, prepoved odtujitve predstavlja ovire za kupce tako pri najemu posojila za nakup stanovanja, kot tudi pridobivanju soglasij za predčasno prodajo zaradi različnih življenjskih situacij, kot so ločitev, izguba zaposlitve, smrt v družini, nezmožnost plačevanja anuitet ipd., ki jih v naprej ni mogoče predvideti. Glede na to, da je preprodaja stanovanj obravnavana in nadzorovana tudi z vidika davčne zakonodaje, je Stanovanjski sklad RS že pred časom odstopil od pretekle prakse v zvezi s prepovedjo odtujitve nepremičnin. V letu 2016 je Sklad z razpisom za prodajo 85 stanovanj v fazi F5.2 soseske Zeleni gaj na Brdu kot dodatno varovalko spremenil cenovno politiko in bistveno podražil terasna nadstandardna stanovanja, za kar smo bili sicer deležni medijskega napada špekulativnih kupcev in nepremičninskih strokovnjakov, čeprav smo hkrati pritlična stanovanja pocenili in omogočili nakup tudi finančno šibkejšim kupcem.

Ali imate podatek v koliko 3 ali 4 sobnih stanovanjih je prijavljena zgolj ena ali sta prijavljeni dve osebi?

Podatkov o času prijave prebivališča in številu prijavljenih oseb v prodanih stanovanjih Stanovanjski sklad RS ne zbira.

Kakšna dokazila so bila potrebna ob oddani vlogi za nakup stanovanja, za število članov v družini?

V vlogi je prosilec v primeru, da se opredli kot mlada družina/družina z osnovnošolskim otrokom ali družina, dolžan navesti ime priimek in EMŠO vseh članov družine (prosilec, partner, vsi otroci…), na podlagi vnosa podatkov in preveritve EMŠO, pridobimo starost otrok, s povezavo pri centralnem registru prebivalstva ali priloženem potrdilu o bivanju, pridobimo naslov bivanja vseh članov. V primeru uveljavljanja prednosti prvega reševanja stanovanjskega vprašanja pri mladih družinah, pa vsi polnoletni člani podpišejo še izjavo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, da si bodo s kupljeno nepremično zadovoljivo rešili stanovanjski problem, da dovoljujejo, da lahko Sklad za potrebe preverjanja podatkov mlade družine kadarkoli, tudi na naslovih oziroma nepremičninah, navedenih v prijavi, pridobi podatke ter, da so seznanjeni z dejstvom, da je navajanje neresničnih podatkov v prijavi kaznivo dejanje in bo kazensko in odškodninsko preganjano. V primeru, da se prosilec prijavi kot enoroditeljska družina, pa je v primeru uveljavljanja te kategorije obvezna priloga enega od zahtevanih potrdil, ki izkazuje dejansko stanje npr: sodba o razvezi, dogovor o preživljanju, mrliški list ipd. Prav tako strokovne službe Sklada od prosilca zahtevajo dodatna dokazila v primeru kakršnegakoli dvoma npr.: člani družine niso prijavljene na istem naslovu (vsak pri svojih starših) imajo dva ali različne priimke…. V nevednih primerih se vedno zahtevajo dodatna ustrezna dokazila. V kolikor jih prosilec ne dostavi in ne izkaže verodostojnosti podatkov v vlogi, se mu višja kategorija pri izboru ne upošteva.

Ali so bile v prodajne pogodbe vključene kakršnekoli varovalke, ki bi preprečevale odsvojitev stanovanja z namenom ustvarjanja špekulativnega dobička ali oddaja stanovanja v najem?

Skladno z Javnim razpisom za prodajo 85 stanovanj v Ljubljani v soseski Zeleni gaj na Brdu z dne 15.6.2016 razpolaganje s kupljeno nepremičnino ni podvrženo omejitvam Sklada, zato o prodaji vseh kupljenih nepremičnin odloča lastnik. Dodatne varovalke v prodajno pogodbo za preprečevanje odsvojitve stanovanj ali oddaje v najem niso bile vključene. Glede na to, da je preprodaja stanovanj obravnavana in nadzorovana tudi z vidika davčne zakonodaje, je Stanovanjski sklad RS že pred časom odstopil od pretekle prakse v zvezi s prepovedjo odtujitve nepremičnin. Zaradi manjših cenovnih razlik v cenah stanovanj Stanovanjskega sklada RS in na trgu, Sklad tudi ne posega v razpolaganje s kupljeno nepremičnino, ko gre za oddajo v najem.

Ali lahko v primeru, da ugotovite, da dokazila za uvrstitev na prioritetno listo, niso ustrezala dejanskemu stanju ukrepate? Kako? Ali ste odkrili kakšno ponarejanje listin? Ste podali kakšno kazensko ovadbo?

Vsak prijavitelj na Javni razpis za prodajo stanovanj med drugim poda nepreklicno izjavo, da so vsi podatki, ki jih v vlogi navaja, resnični in ažurni ter, da je seznanjen, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravu Republike Slovenije kaznivo dejanje. Glede na navedeno lahko Sklad, v primeru ugotovitve navajanja neresničnih podatkov in listin, poda prijavo kaznivega dejanja. Preverjanje resničnosti podatkov, pravnega in dejanskega stanja Sklad aktivno izvaja z Javnim vpogledom v podatke o nepremičninah (GURS) in Portal e-Sodstvo. V preteklosti je Sklad že ugotovil kršitve navajanja podatkov in predložitve ponarejenih listin, zaradi česar je podal prijave kaznivega dejanja ustreznim organom pregona.

Zanima me, ali je bilo ponarejanje dokumentov in navajanje napačnih podatkov ugotovljeno v povezavi z razpisi za stanovanja v Zelenem gaju?
Koliko takih primerov ste ugotovili?
Katere dokumente se je ponarejalo?
Ali boste zoper kršitelje poleg kazenskih sprožili tudi civilne postopke?

V postopkih prodaje stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu ponarejanje dokumentov ni bilo ugotovljeno. Strokovne službe so ob pregledu vlog zainteresiranih kupcev v primeru nepopolnih vlog le-te pozvale na dopolnitve oziroma v primerih nejasnosti na dostavo dodatnih dokazil.

S prijaznimi pozdravi.
Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi