Novinarska vprašanja

27. december 2016

Odgovori na novinarska vprašanja – Delo

Bivalne enote

Spoštovani,

predlagamo, da se glede vaših vprašanj obrnete na ministrstvo pristojno za stanovanjske zadeve, ki je pristojno za stanovanjsko zakonodajo ter podajamo svoje razpoložljive informacije:

Usmeritve glede raznolikosti stanovanjske oskrbe so določene z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (NSP), ki je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev. NSP izhaja iz ustavne določbe, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje in predstavlja dokument, ki se odziva na dejanske razmere na področju stanovanjske oskrbe. Z njim država ustvarja pogoje za izvajanje ustavno zapisane možnosti izbire pri reševanju stanovanjskega vprašanja za vse prebivalce in določa splošne cilje na področju stanovanjske oskrbe. Posebej se osredotoča na zagotavljanje kakovosti bivanja ranljivejših skupin prebivalstva, mladih in starejših. Dokument je usmerjevalne in delno operativne narave ter vključuje Akcijski načrt za obdobje 5-ih let, ki vključuje ključne izvedbene nosilce in projekte, ki jih določa stanovanjski program. Med prednostnimi področji delovanja ukrepov, ki so predvideni v Resoluciji o NSP in so podrobno opredeljena v Akcijskem načrtu je tudi shema za zagotavljanje namenskih stanovanjskih enot, v okviru katere je cilj zagotoviti sredstva za izgradnjo 800 bivalnih enot in stanovanja za prebivalce s posebnimi potrebami. Ta cilj naj bi zagotovili javni deležniki na področju zagotavljanja stanovanjske oskrbe v Sloveniji, zlasti lokalne skupnosti, javni lokalni stanovanjski skladi in Stanovanjski sklad RS. Skozi spremembe stanovanjske zakonodaje pa pričakujemo, da bo skozi raznovrstnost stanovanjske oskrbe z novimi vsebinami napolnjen tudi termin, namen in pomen bivalnih enot.

Pri doseganju tega cilja je aktiven tudi Stanovanjski sklad RS. Stanovanjski sklad RS ima več kot desetletje v svojih programih opredeljeno tudi možnosti sofinanciranja in soinvestiranja na področju zagotavljanja bivalnih enot, za kar pa doslej s strani upravičenih prosilcev ni bilo povpraševanja. Vsekakor upamo, da bo Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 (Ur. list RS št. 41 z dne 10. 6. 2016), ki je v tem času odprt in so sredstva še vedno na voljo naletel na večje zanimanje prosilcev za ta instrument oskrbe, za kar se trudimo. Na naši spletni strani [https://ssrs.si/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanj-v-letih-2016-do-2020][1] se lahko seznanite z razpisno vsebino Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Veseli bomo vlog prosilcev, kar bo prispevalo k uspešni realizaciji tega programa, namenjenega lokalnim skupnostim kot pomoč pri reševanju stanovanjske problematike.

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS

[1]: https://ssrs.si/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanj-v-letih-2016-do-2020


Preberite tudi