novice

30. marec 2017

Okrogla miza, 29.3.2017


Obvestilo za medije po okrogli mizi o zaključku izgradnje vrstnih hiš in stanovanj F6 ter gradnje blokov F2 v soseski Zeleni gaj na Brdu, v Ljubljani

Ob zaključku izgradnje vrstnih hiš in stanovanj F6 ter gradnje blokov F2 v soseski Zeleni gaj na Brdu, v Ljubljani, je bila 29. marca 2017 ob 16.00 organizirana OKROGLA MIZA, v prostorih SSRS na Poljanski cesti 31 v Ljubljani.

Tretja okrogla miza je del ob-razstavnega programa v prostorih Stanovanjskega sklada republike Slovenije. Tematika okrogle mize se je dotikala aktualnih modifikacij v tipologiji stanovanjske izgradnje, oblikovanja stanovanjskih prostorov za potrebe modernega človeka, ki zagotavljajo kakovostno bivalno ugodje in življenjsko okolje.

Stanovanjska soseska Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani predstavlja enega izmed pomembnih projektov zadnjih let v večstanovanjski gradnji, ki ob zagotavljanju velikega števila novih stanovanj ne sledi zgolj ekonomičnim parametrom, vendar hkrati postavlja v ospredje potrebe stanovalcev in jim v največji meri želi zagotoviti in ponuditi kakovostno bivanje. Stanovanjska gradnja in njene različne tipologije so tiste, kjer mora arhitekturno načrtovanje mora v največji možni meri postavljati v ospredje človeka.

Ob zaključku izgradnje vrstnih hiš in stanovanj F6 ter gradnje blokov F2 v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, se je Stanovanjski sklad odločil, da natančneje in podrobneje predstavi lastnosti posameznih objektov – vrstnih hiš in večstanovanjskih blokov, ki bodo kmalu na uporabo novim lastnikom.

Na okrogli mizi so sodelovali:

– mag. črtomir Remec, direktor SSRS, je predstavil dvanajstletni potek izgradnje soseske Zeleni gaj na Brdu in predstavil vizijo SSRS, ki bo v prihodnosti usmerjena v gradnjo stanovanj za najem.

– izr. prof. Vasa J. Peroviæ, Bevk Peroviæ arhitekti, je predstavil zasnovo vrstnih hiš in stanovanj F6 ter bloke F2;

– Borut Hafner, arhitekt in vodja projekta s strani SSRS, ki je sledil gradnji F6 in F2 od natečaja do izdelave projektne dokumentacije je predstavil spremembe projekta tekom časa;

– Angelo Žigon, Elea, je poudaril pomen vzdrževanja in upravljanja objektov ter digitalizacije v gradbeništvu. Navedel je nemške smernice za vzdrževanje objektov, ki prikazujejo analizo možnih prihrankov in optimizacije načrtovanja in upravljanja stavb.

Na okrogli mizi je bila predstavljena tudi brošura ob zaključku javnega natečaja za urbanistično, krajinsko in arhitekturno rešitev nove soseske BRDO 2, Ljubljana.

Pogovor sta vodili Ana Struna Bregar in Lenka Kavčič.

Dogodka se je udeležilo več kot 80 obiskovalcev.

OPIS VRSTNIH HIŠ IN STANOVANJ F6 TER BLOKOV F2

FUNKCIONALNA ENOTA F2 – štiri večstanovanjski objekti

Kompleks funkcionalne enote F2 tvori niz štirih večstanovanjskih objektov, ki zagotavljajo 102 stanovanji (A1 – 24, A2 – 24, B – 24, C – 30). V 10 stanovanjih je predvidena možnost prilagoditve za bivanje funkcionalno oviranih oseb. Slednja stanovanja so umeščena v pritličje objektov.
Konfiguracija terena se stopničasto spušča od Z proti V. Objekti so locirani na platoje in zato na različnih višinskih kotah. Med objekti so predvidene parkovne površine ter dostopne poti do objektov.

Vsi objekti so enostavne in pravilne tlorisne oblike in zasnove. Daljše stranice so orientirane približno v smeri S-J. Objekti so zasnovani po enotnem principu stanovanjskega bloka z osrednjim komunikacijskim hodnikom in stanovanji na vzhodnem ter zahodnem obodu. Stanovanja so orientirana enostransko, na vzhod oz. na zahod. Vzdolž vzhodnih in zahodnih stranic imajo objekti balkone. Primarni dostopi do objektov so z južne strani, z Ježkove ulice. Vhodi so na JZ vogalih objektov. Strehe objektov so ravne, deloma izvedene kot terasna etaža.

Vsi objekti imajo armiranobetonsko konstrukcijo. Povezani so s skupno kletno etažo, namenjeno servisnim prostorom in parkirnim prostorom. Objekti so višinskega gabarita pritličje in 2 (B in C) oz. 3 nadstropja (A1 in A2). Skupna klet sega pod objekte A1, A2 in B, pod slednjim je zasnovana dvoetažno.

Za potrebe ogrevanja so v najvišji etaži objektov kotlovnice, v katerih so nameščeni trije plinski kotli na zemeljski plin (večkotlovna naprava). Kot energetski vir je za vse objekte predvidena oskrba s plinskimi stenskimi kondenzacijskimi kotli. Sistem ogrevanja za stanovanjske in skupne prostore je dvocevni, predvideni pa so jekleni ploščati ventilski radiatorji. Priprava sanitarne tople vode bo akumulacijska z izmenjevalnikom toplote preko grelnikov sanitarne vode. Prezračevanje stanovanj bo urejeno kontrolirano, energetsko varčno – mehansko s higrosenzibilno regulacijo.

FUNKCIONALNA ENOTA F6 – 5 manjših večstanovanjskih prostostoječih objektov, in sicer E1, E2, E3, E4 in E5 s skupaj 30 stanovanji (6 stanovanj na sklop).
Objekta E1, E2
Zasnovana sta dva tipa stanovanj, ki funkcionirata kot »hiša na hiši«. Objekta E1 in E2 sta organizirana tako, da se v posameznem objektu po prerezu v višino prepletata po dve stanovanji. Objekt je etažnosti P+2. Manjše stanovanje je pritlično, po celotni površini stanovanja so razporejeni vsi bivanjski prostori ter vsi servisni prostori in garaža. Večje stanovanje ima v pritličju vhod, garažo in servisni prostor, vsi ostali prostori pa so smiselno razporejeni po zgornjih dveh nadstropjih. Pritlično stanovanje je z vsemi bivanjskimi prostori orientirano proti JV v atrij, stanovanje segajoče v nadstropje pa proti J oz. JV na ločeno teraso.
Temeljenje objektov je na armiranobetonski temeljni plošči, ki je podprta s piloti. Nosilna konstrukcija objekta je armiranobetonska. Etažne plošče, nosilne stene in stopnišča so armiranobetonska.
Streha nad zgornjim stanovanjem objektov E1, E2 je ravna in nepohodna.
Terasa zgornjega stanovanja je hkrati streha nad pritličnim stanovanjem.
Finalni sloj fasade je lesen – iz kvalitetnih macesnovih desk s prezračevanim slojem in zaščito toplotne izolacije z vetrno zaporo. Toplotna izolacija fasade je kamena volna, v delih nad horizontalnimi stiki jo zamenja ekstrudiran polistiren (XPS) v višini cca 30 cm, v območju stropov balkonov in previsnih fasad se pojavlja tudi ekspandiran polistiren (EPS).

Objekti E3, E4, E5
Objekti E3, E4 in E5 so trije sklopi vrstnih hiš. V vsakem sklopu je šest stanovanjskih enot, ki funkcionirajo kot vrstne hiše. Vsaka stanovanjska enota ima individualen vhod neposredno iz zunanjega prostora.
Objekti E3, E4 in E5 so horizontalnih gabaritov 12,50 m x 33,20 m. V višino je objekt zasnovan kot K+P+1+T. Z vzhodne strani se s parterjem, na katerem so dostopi, dovozi in parkiranje, postavljajo ob dovozno cesto, ki poteka vzdolž funkcionalne enote.
V kletni etaži je poleg vhodnega dela v objekt, dnevnega wc-ja, prostora za plinsko peč in shrambe tudi večja garaža ter stopnišče v zgornje etaže. V pritličju so vsi dnevni prostori (kuhinja, jedilnica in dnevni prostor), v prvem nadstropju sta spalnica in večja soba (v slednji je predvidena možnost kasnejše delitve) ter kopalnica in prostor za pranje. V terasni etaži je večji studio oz. delovni prostor z izhodom na teraso.
Finalni sloj fasade je lesen – iz kvalitetnih macesnovih desk s prezračevanim slojem in zaščito toplotne izolacije z vetrno zaporo.

Konstrukcijska zasnova objekta je armiranobetonska konstrukcija. Plošče in nosilne stene so armiranobetonske. Temeljenje objektov je na temeljni plošči debeline 30cm, pod ploščo so piloti pod vsemi objekti.
Objekti E1, E2, E3, E4, E5 – Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje
Vsaka stanovanjska enota je priključena na javno vodovodno omrežje preko vodomernih mest ter na javno plinsko omrežje. Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode je urejeno za vsako stanovanjsko enoto posebej, s samostojnimi plinskimi kondenzacijskimi kotli. Sistem ogrevanja je dvocevni, nameščeni so tipski ploščati jekleni radiatorji in talni konvektorji. Razvod tople sanitarne vode je izveden podometno v stenah in toplotni izolaciji betonskih estrihov do posameznih porabnikov.

Stanovanja imajo vgrajeno decentralizirano higrosenzibilno kontrolirano mehansko prezračevanje z odvodnimi ventilatorji s kontrolo vlage, ki so nameščeni v kopalnicah in straniščih, ter z odvodnimi ventilatorji nameščenimi v kuhinjah. Dovod zraka je izveden preko prezračevalnih dovodnih elementov, nameščenih ob okenskih okvirjih. V kuhinjah je v sklopu opreme predvidena možnost vgradnje kuhinjskih nap na obtočni zrak s filtri iz aktivnega oglja.
Predvidena je tudi možnost vgradnje split klima naprav. Mesta notranjih enot so predvidena v dnevnih prostorih, medtem ko so predvidena mesta zunanjih enot v loži ob dnevnem prostoru ali na strehi objekta. Za zunanje enote so mesta v objektu točno določena.

Projekt arhitekture: Bevk Peroviæ arhitekti d.o.o.
Projekt zunanje ureditve Dekleva Gregorič Arhitekti d.o.o. in Bruto d.o.o.
Projekt gradbenih konstrukcij in globokega temeljenja: Elea d.o.o.

Več informacij: http://ssrs.si


Preberite tudi