Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja POP TV

17. marec 2023
NAČRTI

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja prejeta 15. 3. 2023 vam podajamo odgovore:

1Koliko projektov načrtuje stanovanjski sklad do leta 2030, koliko novih stanovanj bo na voljo?

Stanovanjski sklad RS zagotavlja javni najemni stanovanjski fond za ciljne uporabnike (mladi, mlade družine, družine, starejše, idr.) na več načinov: v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci ali ponudniki iz Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot ter Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe, z nakupi stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj po javnem pozivu in neposredno od znanih kupcev ter na javnih dražbah, uveljavljanjem predkupne pravice, kot investitor v lastno gradnjo najemnih stanovanj in z izvajanjem javnega najema stanovanj. Trenutno ima Sklad sprejeto Poslovno politiko za obdobje do 2025, ki je vezana na izvajanje ReNSP15-25. Za obdobje po letu 2025 država še ni sprejela nacionalnega stanovanjskega programa.

Trenutni podatki o projektih Sklada so naslednji:

    Lastne investicije Sklada:

 1. s predvidenim zaključkom do leta 2025/2026: 10 projektov (lokacije: Maribor, Ljubljana, Koper, Novo mesto, Jesenice, Kranj, Lukovica, Nova Gorica, Lendava), 912 javnih najemnih stanovanj v sedmih statističnih regijah, od tega 58 oskrbovanih stanovanj za starejše.
 2. razvoj od 2025 naprej (brez zagotovljenih finančnih virov): 8 projektov (Ljubljana, Kranj, Maribor, Novo mesto, Lendava, Dragomelj in Jesenice), 1.280 javnih najemnih stanovanj v šestih statističnih regijah, od tega 90 oskrbovanih stanovanj za starejše.
 3. Razvoj investicij Sklada v naslednjih letih je odvisen od zagotovitve sistemskega vira financiranja, višjega obsega zadolževanja, pridobitve nepremičnin za večstanovanjsko gradnjo ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države vključno s kadrovsko okrepitvijo Sklada.

        Programi in Javni poziv za nakupe:

 1. Programi zagotavljanja javnih najemnih stanovanj – v teku: do leta 2025 bo skupaj z občinami zagotovljenih 503 javnih najemnih stanovanj
 2. Programi zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše – v teku: do leta 2023 bo skupaj z občinami zagotovljenih 48 oskrbovanih stanovanj za starejše
 3. Javni poziv za nakupe stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj – v teku: do leta 2024 bo zagotovljenih 67 najemnih stanovanj.
 4. Za razpise novih Programov in Javnih pozivov (po letu 2023) Sklad zaenkrat nima zagotovljenih finančnih virov.

Sklad je za potrebe načrtovanja in zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev za nova programa od leta 2023 naprej zaprosil občine, občinske stanovanjske sklade in druge nosilce državne stanovanjske politike, za podatke o investicijskih projektih za pridobitev novega stanovanjskega fonda (javna najemna stanovanja, bivalne enote in oskrbovana stanovanja za starejše), ki so v načrtovanju oziroma pripravi  (prostorski akti, projektiranje, pridobivanje gradbenih dovoljenj, …) ali v izvedbi oz. teku (izvedba GOI del, nakupi na trgu, …), z realizacijo v obdobju 2023 do 2025.

Pridobili smo cca 75% odgovorov. Preliminarni podatki kažejo, da je za obdobje od 2023 do 2027 v pripravi in manjši del v izvedbi teh subjektov, okvirno 212 projektov, za zagotovitev cca 3500 stanovanjskih enot skupne investicijske vrednosti pa bi bilo potrebno skoraj pol milijarde EUR.

Občine so v večini primerov navedle tudi, da bi bile zainteresirane za sodelovanje s Skladom, ki bi za taka sodelovanja po naših trenutnih ocenah potreboval v naslednjih letih dodatna finančna sredstva v višini cca 250 mio EUR.

 1. Kakšne so potrebe po javnih najemnih stanovanjih, koliko jih po vaših ocenah primanjkuje glede na povpraševanje?

 Stanovanjski sklad RS se je na osnovi pozitivnih izkušenj svojih Anket o potrebah iz preteklih let, v letu 2023 ponovno odločil za izvedbo tovrstne poizvedbe »Anketa 2023« za pridobitev ustreznih podatkov o dejanskih potrebah po stanovanjskem fondu neposredno od lokalnih skupnosti in njihovih javnih stanovanjskih skladov.  Zaprošeni so bili za podatke o potrebah po javnih najemnih stanovanjih (za potrebe Ankete 2023 ta pojem uporabljamo za stanovanja, ki jih najemodajalci oddajajo v neprofitni najem), bivalnih enot, oskrbovanih najemnih stanovanj in drugih najemnih stanovanj (službena, tržna in namenska najemna stanovanja). Doslej smo prejeli odgovore  130 občin oz. 61% vprašanih subjektov. Preliminarni podatki o potrebah občin so sledeči: cca 10.000 javnih najemnih stanovanj, 540 bivalnih enot, 1500 oskrbovanih stanovanj in 1.350 drugih najemnih stanovanj.

Poročilo s končnimi podatki Ankete 2023 bo Sklad objavil na svoji spletni strani predvidoma konec maja 2023. Rezultati predhodne ankete so na voljo na povezavi: https://ssrs.si/wp-content/uploads/2021/09/POROCILO-ANKETA-SSRS-2020-2021-.pdf

 

 1. Vlada do leta 2030 načrtuje izgradnjo 20.000 novih stanovanj. Je to realna ocena in koliko denarja bi za to potrebovali?
 2. Kateri so glavni izzivi, s katerimi se sklad sooča pri načrtovanju projektov in gradnji novih stanovanj – je to pomanjkanje finančnih virov, zemljišč, dovoljenj itd.?
 3. Kakšne so trenutne neprofitne najemnine – koliko je treba odšteti za enosobno, dvosobno, trisobno ali štirisobno stanovanje? Na podlagi kakšne metodologije se določa najemnina? Za koliko so se najemnine v zadnjih petih letih zvišale? Od česa je to odvisno?

 

Odgovori na vprašanja 3, 4 in 5 so na voljo na povezavi: https://ssrs.si/ssrs_nv/novinarska-vprasanja-delo-16/

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

25. maj 2023

Novinarska vprašanja Delo

STANOVANJSKI SKLAD RS
22. maj 2023

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA
15. maj 2023

Novinarska vprašanja Maribor 24

POD PEKRSKO GORCO