aktualno

05. februar 2019

Najem preko Stanovanjskega sklada RS je varen, urejen in predvidljiv


REZULTATI ANKETE MED NAJEMNIKI STANOVANJ STANOVANJSKEGA SKLADA RS

Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju: Sklad) kot način reševanja stanovanjskega vprašanja z najemom, že od leta 2011 ponuja stanovanja v javni najem. Stanovanja Sklad pridobiva z nakupi na trgu oziroma z lastno gradnjo. Najemna stanovanja Sklad oddaja v dolgoročni najem po načelu stroškovne najemnine na območju celotne Slovenije.

 

V želji po preveritvi stanja o zadovoljstvu najemnikov skladovih stanovanj je Sklad v mesecu decembru 2018 objavili anonimno anketo v elektronski obliki in povezavo do ankete posredovali na elektronske naslove 549 najemnikov skladovih stanovanj.

Povezava do spletne Ankete o zadovoljstvu najemnikov stanovanj Stanovanjskega sklada RS je bila posredovana 549 najemnikom stanovanj, ki jih oddaja Sklad. V mesecu dni, to je od  03.12.2018 do 03.01.2019, je na anketo odgovorilo 440 najemnikov oziroma kar 80 % za izpolnitev zaprošenih najemnikov Skladovih stanovanj.

Najbolj pogosta načina seznanitve o ponudbi za najem stanovanja sta spletna stran Sklada in informacije od znancev, sorodnikov in prijateljev. Glavni razlogi za oddajo prijave za najem stanovanja v lasti Sklada so najem za nedoločen čas, varen najem in zaupanja vreden najemodajalec.

57 % anketiranih se je na razpis za najem stanovanja preko javnega razpisa prijavilo s tiskano prijavo, 43 % pa z elektronsko verzijo.

Vpliv na odločitev o najemu stanovanja ima možnost ogleda stanovanja, saj je 65 %  anketirancev odgovorilo, da je na njihovo odločitev za najem stanovanja vplivala možnost ogleda vzorčnih stanovanj.

Velika večina oziroma 89 % anketiranih najemnikov Skladovih stanovanj bi v primeru enake višine najemnine stanovanje najela preko Stanovanjskega sklada RS.  63 % anketiranih najemnikov je že imelo potrebo po vzdrževalnih delih v najemnem stanovanju, od tega se jih je 85 % za pomoč obrnilo na Sklad. S pomočjo Sklada pri vzdrževalnih delih v stanovanju je zadovoljnih 56 % anketiranih najemnikov, ki so že imeli potrebo po vzdrževalnih delih.

Največje zadovoljstvo najemnikov stanovanj je bilo izkazano za obveščanje o izboru in pomoč pri oddaji prijave ter s prilagodljivostjo terminov za primopredajo najemnega stanovanja in razpoložljivim časov za prevzem stanovanja.

Glede bivanja v najemnem stanovanju je 85 % anketiranih najemnikov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z lokacijo objekta in lego stanovanja. Najnižje zadovoljstvo so anketirani najemniki izrazili za stroške obratovanja.

Slaba polovica oziroma 46 % anketiranih najemnikov namerava v najemnem stanovanju v lasti Sklada bivati trajno, najmanj oziroma 16 % pa jih namerava bivati do 5 let.  73 % anketiranih najemnikov je s preteklimi izkušnjami s Skladom zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih s podporo in informacijami, ki jih od Sklada prejemajo v pisni obliki, sledi zadovoljstvo s prepoznavnostjo Sklada in ustno podporo in informacijami s strani Sklada.

Anketirani najemniki so najbolj zadovoljni s preglednostjo spletne strani Sklada, pri čemer pa jo po sklenitvi najemne pogodbe redno obiskuje le 10 %, redno oziroma občasno pa obiskuje druge spletne strani 85 % najemnikov in sicer v največjem deležu do 10 spletnih strani.

Veliko zaupanje v Stanovanjski sklad RS kot najemodajalca so najemniki izrazili s 83 %; menili so, da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen. Več kot polovica oziroma 56 % anketiranih najemnikov hkrati meni, da najem stanovanja na prostem trgu v Sloveniji ni predvidljiv, ni varen in ni urejen.

Glede na velik odziv na anketo in analizo odgovorov lahko povzamemo, da so najemniki stanovanj, katerih najemodajalec je Stanovanjski sklad RS, s postopki in najemom stanovanj zadovoljni. Veliko zaupanje v Sklad se odraža v velikem deležu odločitev, da bi najemniki v primeru enake višine najemnine stanovanje najeli preko Stanovanjskega sklada RS ter da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen.


Preberite tudi